OrigamiŻycie jest jak origami

Ori­ga­mi to mówiąc naj­pro­ściej sztu­ka skła­da­nia papie­ru. Sztu­ka ta zna­na jest w Japo­nii od naj­daw­niej­szych lat, cho­ciaż swo­imi korze­nia­mi się­ga Chin. Pra­wie każ­dy Japoń­czyk potra­fi z kawał­ka papie­ru wycza­ro­wać praw­dzi­we cudeń­ka, prze­no­sząc nas do zacza­ro­wa­ne­go świa­ta wyobraź­ni. Ori­ga­mi jest to bowiem świat cza­rów, ale i głę­bo­kiej mądro­ści filo­zo­ficz­nej. Sztu­ka ta — to magicz­ny świat prze­ka­zy­wa­ny z poko­le­nia na poko­le­nie. I każ­dy, kto choć raz zetknął się z nią wie, że z ori­ga­mi jest jak w życiu — im głę­biej się w nie wni­ka, tym więk­szą ma ona war­tość.

 

Akademia Sztuki Składania Papieru

Współ­cze­sna sztu­ka skła­da­nia papie­ru dąży, do poka­za­nia całe­go swo­je­go bogac­twa i prze­py­chu oraz mno­go­ści skła­da­nia papie­ru. Stąd też do ori­ga­mi prze­zna­czo­ny jest spe­cjal­ny papier — róż­no­rod­ny w swej gru­bo­ści, fak­tu­rze i kolo­ry­sty­ce. Czę­sto arku­sze papie­ru kolo­ro­we są tyl­ko z jed­nej stro­ny — z dru­giej zaś są zupeł­nie bia­łe. Ory­gi­nal­ne ori­ga­mi nie wyma­ga tez ani noży­czek ani kle­ju, jed­nak współ­cze­sna sztu­ka dopusz­cza nawet i takie mody­fi­ka­cje.

 

Origami

 

Origami dla dzieci

W Japo­nii ori­ga­mi sta­no­wi jeden z waż­nych ele­men­tów wycho­wa­nia dziec­ka. Zdol­no­ści manu­al­ne i wraż­li­wość dziec­ka na sztu­kę, uwa­ża­ne są za czyn­nik wspo­ma­ga­ją­cy jego roz­wój inte­lek­tu­al­ny. Ten cudow­ny świat papie­ru pozwa­la two­rzyć otwar­te umy­sły a kre­atyw­ność może roz­wi­jać swo­je skrzy­dła. W Japo­nii sztu­ka ta gości już w pro­gra­mach naucza­nia przed­szkol­ne­go. Ori­ga­mi wyko­rzy­stu­je się tak­że na zaję­ciach z dzieć­mi cho­ry­mi, upo­śle­dzo­ny­mi fizycz­nie i umy­sło­wo jako for­mę tera­pii zaję­cio­wej.

 

Origami

 

A co w Polsce?

W Pol­sce z roku na rok sztu­ka ta sta­je się co raz bar­dziej popu­lar­na i dostęp­na dla sze­ro­kich mas odbior­ców. W klu­bach kul­tu­ry, w biblio­te­kach a nawet w nie­któ­rych szko­łach powsta­ją koła miło­śni­ków ori­ga­mi. W księ­gar­niach moż­na spo­tkać co raz wię­cej publi­ka­cji, któ­re opi­su­ją tę sztu­kę i wpro­wa­dza­ją czy­tel­ni­ka „krok po kro­ku” w ten magicz­ny świat papie­ru.

 

Origami ma swoje święto

Wie­cie, że wła­śnie dziś — 24 paź­dzier­ni­ka — przy­pa­da Świa­to­wy Dzień Ori­ga­mi? Z tej oka­zji mamy dla Was nie­spo­dzian­kę! Dziś poka­że­my Wam jak, może­cie poba­wić się ze swo­im dziec­kiem wła­śnie wyko­rzy­stu­jąc magicz­ną moc papie­ru. Wraz z nami może­cie zło­żyć papie­ro­we­go kot­ka, pie­ska i sło­ni­ka. Gwa­ran­tu­je­my, że dzie­ci będą zachwy­co­ne!

Origami

 

Origami

 

Origami

 

Sza­blon do pobra­nia

Origami

 

Origami

 

Origami

Sza­blon do pobra­nia

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *