Travenalia 2016 czyli prawdziwy raj dla miłośników podróżowaniaJak wszyscy wielcy podróżnicy, widziałem więcej niż pamiętam i pamiętam więcej niż widziałem.

Inte­re­su­je­cie się geo­gra­fią i podró­ża­mi? Lubi­cie pozna­wać nowe miej­sca i spo­ty­kać nie­zwy­kłych ludzi? A może fascy­nu­ją Was syl­wet­ki wiel­kich podróż­ni­ków? Tak? To świet­nie! Dziś poka­że­my Wam fan­ta­stycz­ne miej­sce dla każ­de­go duże­go i cał­kiem małe­go podróż­ni­ka. Tra­ve­na­lia 2016 — w Kra­ko­wie to raj dla wszyst­kich miło­śni­ków podró­żo­wa­nia!

Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu.

Tra­ve­na­lia 2016 to Festi­wal Podróż­ni­czy, któ­ry już po raz siód­my odby­wa się w Kra­ko­wie. Tra­ve­na­lia to festi­wal poka­zów prze­źro­czy, fil­mów, pre­zen­ta­cje tema­tycz­ne oraz eks­po­zy­cje wydaw­nictw i ofer­ty tury­stycz­ne zwią­za­ne z podró­żo­wa­niem. Tra­ve­na­lia to tak­że miej­sce gdzie moż­na uzy­skać na praw­dę facho­wą pomoc i wie­le przy­dat­nych infor­ma­cji doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa w podró­ży i… szcze­pień ochron­nych zale­ca­nych przez leka­rzy dla wszyst­kich miło­śni­ków egzo­tycz­nych kra­in. Tra­ve­na­lia to rów­nież cie­ka­we kon­kur­sy i wspa­nia­łe, nie­ba­nal­ne nagro­dy dla widzów. Tra­ve­na­lia to jed­nak przede wszyst­kim spo­tka­nia ze zna­ko­mi­ty­mi podróż­ni­ka­mi i… pięk­ne opo­wie­ści z czte­rech stron świa­ta.

 

Turyści nie wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą gdzie będą

Podróż­ni­cze zwie­dza­nie świa­ta jest czymś zupeł­nie innym niż tyl­ko tury­stycz­ne odwie­dza­nie jakie­goś kra­ju. Każ­da histo­ria podróż­ni­cza ma inny kli­mat, inne wspo­mnie­nia i inną magię. Taka wła­śnie nie­zwy­kłą magię podró­żo­wa­nia moż­na było poczuć wła­śnie w trak­cje tego Festi­wa­lu Podróż­ni­cze­go. Tra­ve­na­lia to nie­zwy­kły spek­takl, któ­ry ocza­ro­wu­je każ­de­go widza!

 

Trochę historii…

Tra­ve­na­lia nawią­zu­ją do tra­dy­cji podróż­ni­czych spo­tkań orga­ni­zo­wa­nych w Kra­ko­wie już w latach 70 ubie­głr­go wie­ku. Były to wów­czas impre­zy otwar­te zarów­no dla tych, któ­rzy podró­żo­wa­li po świe­cie w realu, jak i dla tych, któ­rzy tyl­ko o tym bar­dzo marzy­li. Na spo­tka­nia do Kra­ko­wa przy­jeż­dża­li nie tyl­ko podróż­ni­cy z całej Pol­ski, ale tak­że dyplo­ma­ci z egzo­tycz­nych kra­jów. Zda­rza­ło się rów­nież, że ser­wo­wa­no egzo­tycz­ne potra­wy, a czas umi­la­ły wystę­py grup tanecz­nych.

 

Podróże to jedyna rzecz, na którą wydajemy pieniądze a stajemy się bogatsi

Nas naj­bar­dziej urze­kło spo­tka­nie z Panią Mał­go­rza­tą Zdzie­chow­ską, podróż­nicz­ką i wolon­ta­riusz­ką oraz autor­ką książ­ki „Zwie­rza­ki Podróż­nicz­ki Gosi” oraz nie­zwy­kłe slaj­do­wi­sko „Maro­ko rowe­rem” — pana Rad­ka Wierz­biń­skie­go. Tak dowie­dzie­li­śmy się, że… pew­na kapi­ba­ra nie wie­dzia­ła, że umie pły­wać a w Afry­ce pada śnieg. Wie­my tak­że, jak nauczyć Wyj­ca jak się wyje oraz pozna­li­śmy „maro­kań­skie hol­ly­wo­od”, gdzie krę­co­no takie fil­my jak m.in: „Kle­opa­tra” i „Kró­le­stwo Nie­bie­skie”.
Nie­zwy­kłym odkry­ciem sta­ła się tak­że moż­li­wość pozna­nia Pana Rober­ta Gond­ka i jego nie­zwy­kłych opo­wie­ści o czar­nej Afry­ce. Ponie­waż jed­nak lubi­my tak­że Ame­ry­kę Połu­dnio­wą to z wiel­ką rado­ścią odkry­li­śmy film Pani Kata­rzy­na Masin. „Domy zmar­łych” to jej nie­zwy­kły film pro­sto z same­go Peru.

Inne cie­ka­we histo­rie to m.in slaj­do­wi­sko „Kie­ru­nek na Wschód. Gdzie nas ponie­sie?”, autor­stwa Mał­go­rza­ty i Micha­ła Brez­de­ńów oraz pokaz „Pol­skim Żukiem przez Ame­ry­kę Połu­dnio­wą” — czy­li spo­tka­nie z Panem Jac­kiem Ukle­ją.

 

Travenalia 2017… już czekamy!

Festi­wal Podróż­ni­czy Tra­ve­na­lia 2016 był dla nas nie­zwy­kłym prze­ży­ciem, stad już wie­my, że za rok zno­wu tu wró­ci­my. Wró­ci­my bo… kocha­my podró­że! I cho­ciaż nie zawsze może­my podró­żo­wać w realu, to jed­nak pasja pozna­wa­nia świa­ta nie pozwa­la nam stać w miej­scu. Stąd też nasz blog bie­rze udział w fan­ta­stycz­nym pro­jek­cje mię­dzy­blo­go­wym „Mali Podróż­ni­cy”.

Tym­cza­sem zapra­sza­my Was do obej­rze­nia naszej krót­kiej foto­re­la­cji z tego wyda­rze­nia:

 

Travenalia 2016

 

Travenalia 2016

 

Travenalia 2016

 

Travenalia 2016

 

Travenalia 2016

 

Travenalia 2016

 

Travenalia 2016`

 

Travenalia 2016

 

Travenalia 2016

 

Travenalia 2016

 

Travenalia 2016

 

Travenalia 2016

 

Travenalia 2016

 

Travenalia 2016

 

Travenalia 2016

 

Travenalia 2016

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Mali podróż­ni­cy”


Logo projektu Mali Podróżnicy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *