Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie 2017Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz,
tym bardziej jesteś spragniony
/Stefan Żeromski/

Uni­wer­sy­tet Peda­go­gicz­ny był po raz kolej­ny głów­nym orga­ni­za­to­rem Festi­wa­lu Nauki i Sztu­ki w Kra­ko­wie.
Hasłem prze­wod­nim XVII edy­cji było… „W zgo­dzie z natu­rą”.

 

Festi­wa­lo­we Mia­stecz­ko Nauko­we, otwar­te było na Ryn­ku Głów­nym w Kra­ko­wie w dniach od 25 do 27 maja 2017 roku.

 

Festiwal nauki: Dzień pierwszy — deszczowy czwartek… pełen nauki

Czy­tel­nik Roku musi być z poezją za pan brat!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Turek cza­ru­je…

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Wybu­cho­we przed­sta­wie­nie…

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Mate­ma­ty­ka jest naj­lep­sza na wszyst­ko!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

To mój świat!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Mate­ma­ty­ka jest jak kurz… jest wszę­dzie!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Mam dyplom AGH!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

I to ma być trud­ne?

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Bry­ły mi się śnią!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

No w koń­cu ją mam!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Faj­ne drew­nia­ne zabaw­ki przy­rod­ni­cze…

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Wizy­ta w pol­skim CER­Nie…

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Już wkrót­ce wymy­ślę lep­szą…

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Jutro sobie zbu­du­je w domu…

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Do fizy­ki zno­wu cią­gnie mnie…

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Zaklę­te w kamie­niu…

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Moż­na patrzeć godzi­na­mi!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Nie­któ­re podob­ne mam w domu…

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Zno­wu chcia­łam zostać Meri­dą!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

A może zacznę pisać pamięt­ni­ki?

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Festiwal Nauki: Dzień drugi — początek szalonego weekendu

 

 

Strach na wró­ble witał gości Uni­wer­sy­te­tu Rol­ni­cze­go…

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

PGNiG… czy­li każ­dy może być jak Igna­cy Łuka­sie­wicz

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Łyk eko­lo­gicz­nej che­mii…

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Chro­ma­to­gra­fia dla naj­młod­szych…

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Witaj szkie­le­tor­ku!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Orien­tal­na Bar­bór­ka w maju?!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Posme­raj robo­ta!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

A co tam sły­chać na Księ­ży­cu?

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Taka fizy­ka wymia­ta!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Takie cuda widzia­łam już w inter­ne­cie…

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Azo­to­we — love!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Bań­ki i baniecz­ki, czy­li AGH się bawi!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Cudow­ny świat VR

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Czas na fizy­kę jądro­wą!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Bon­jo­ur mada­me!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Być jak Lara Croft!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Elek­trycz­na dziew­czy­na!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

A może zosta­nę Har­rym Pot­te­rem?

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Wsiąść do pocią­gu byle jakie­go…

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Kloc­ki dla każ­de­go… archi­tek­ta!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Festiwal Nauki: Dzień trzeci — przyjaciółki podbijają świat!

Insty­tut Kon­fu­cju­sza zno­wu naj­lep­szy!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Węzeł­ków czar…

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Malo­wać moż­na nawet na… kamie­niu!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Bio­lo­gia to jest to!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Bada­my skó­rę…

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Kuch­nia mole­ku­lar­na… tro­chę ina­czej!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

To już teraz wie­cie dla­cze­go trze­ba myć ręce?!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Pta­ki i ptasz­ki…

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Spo­tka­nie oko w oko z dzi­kim stwo­rem…

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Ojcow­ski Park Naro­do­wy wymia­ta!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Pokaz arab­skiej mody!

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Japoń­skie cza­ry…

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Mapy kocham i rozu­miem.…

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Pra­wie się zako­cha­łam… w grze

 

Festiwal Nauki i Sztuki Kraków 2017

 

Fan­ta­stycz­na festi­wa­lo­wa zaba­wa i nauka już za nami… Z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ku­je­my następ­nej edy­cji!

 

A tak bawi­li­śmy się na festi­wa­lu Nauki w roku 2015

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *