Kreatywne zabawy ze śniegiem czyli jak zaskoczyć swoje dziecko?!kreatywne zabawy ze śniegiem

Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,
ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa.
/Mary Lou Cook/

Lepie­nie bał­wa­na już Was tak bar­dzo nie cie­szy? Rzu­ca­nie się śnież­ka­mi brzmi zbyt banal­nie? San­ki i łyż­wy już Wam się tro­chę znu­dzi­ły? Szu­ka­cie nowych, cie­ka­wych pomy­słów na wspól­ne rodzin­ne spę­dza­nie cza­su pod­czas zimo­wych ferii? A może chce­cie cie­ka­wie spę­dzić nie­dziel­ne popo­łu­dnie? Dobrze się skła­da!
Dziś mamy dla Was aż 3 zimo­we pro­po­zy­cje! Prze­ko­naj się sam, że nasze kre­atyw­ne zaba­wy ze śnie­giem, z pew­no­ścią zasko­czą i zado­wo­lą Two­je dziec­ko!

Nie bój­my się eks­pe­ry­men­to­wać, ryzy­ko­wać, wycho­dzić poza sche­ma­ty, łamać zasa­dy, oglą­dać świat z innej per­spek­ty­wy i… dobrze się przy tym bawić!

 

Krok 1 — Snow painting

Two­je dziec­ko lubi malo­wać far­ba­mi? A może prze­ciw­nie… malo­wa­nie to rzecz, któ­rej Two­je dziec­ko szcze­rze nie zno­si? Tak czy owak, snow pain­ting — malo­wa­nie po śnie­gu, to coś, co go z pew­no­ścią zasko­czy! Malo­wa­nie po śnie­gu to zupeł­nie nowa, świe­ża for­ma eks­pre­sji twór­czej.
Nie­ba­nal­ne two­rzy­wo arty­stycz­ne — śnieg, i z pozo­ru zwy­czaj­ne… far­by pla­ka­to­we. Razem dają nie­sa­mo­wi­te dozna­nia wizu­al­ne i gwa­ran­tu­ją świet­na zaba­wę!

Dziec­ko nie tyl­ko eks­pe­ry­men­tu­je na polu arty­stycz­nym, prze­ła­mu­jąc skost­nia­łe zasa­dy i wyobra­że­nia o sztu­ce malar­skiej, ale tak­że doko­nu­je odkryć z dzie­dzi­ny fizy­ki. Mie­sza­nie barw, prze­ni­ka­nie far­by przez struk­tu­ry śnie­gu, wza­jem­ne oddzia­ły­wa­nia róż­nych mie­sza­nin… to tyl­ko nie­któ­re zja­wi­ska, któ­re mały arty­sta może obser­wo­wać pod­czas swo­jej pra­cy arty­stycz­nej.

 

Co będzie potrzebne?

 • far­by pla­ka­to­we (lub inne)
 • zestaw pędz­li
 • pojem­nik z wodą do płu­ka­nia pędz­li (naj­le­piej cie­płej)
 • pod­kład­ka pod far­by (opcjo­nal­nie)
 • cie­płe i w mia­rę nie­prze­ma­kal­ne ubra­nia

Uwagi:

Nasza obser­wa­cja — far­by pla­ka­to­we moc­no gęst­nie­ją w temp poni­żej zera, więc trze­ba koniecz­nie mieć ze sobą nie­co cie­plej­szą wodę do płu­ka­nia pędz­li (my bawi­li­śmy się w par­ku przy tem­pe­ra­tu­rze minus 6 stop­ni Cel­sju­sza).

 

kreatywne zabawy ze śniegiem

 

kreatywne zabawy ze śniegiem

 

kreatywne zabawy ze śniegiem

 

kreatywne zabawy ze śniegiem

 

Krok 2 — Snow pies

Jest zima a Two­je dziec­ko tęsk­ni za zaba­wą w pia­skow­ni­cy? Nie da rady? Hm… a wła­ści­wie dla­cze­go nie?!
Snow pies — śnie­go­we bab­ki, to nasza odpo­wiedź na zimo­wą potrze­bę cał­kiem let­niej zaba­wy.

Co będzie potrzebne?

 • pla­sti­ko­we forem­ki do pia­sku
 • cie­płe ręka­wicz­ki (naj­le­piej nie­prze­ma­kal­ne)
 • puszy­sty śnieg

Uwagi:

W zależ­no­ści od stop­nia puszy­sto­ści śnie­gu, snow pies mogą mniej lub bar­dziej się roz­sy­py­wać. Ręka­wicz­ki tro­chę utrud­nia­ją ścią­ga­nie fore­mek…
Jak sami łatwo może­cie się prze­ko­nać, kre­atyw­ne zaba­wy ze śnie­giem, to tak­że dosko­na­ły spo­sób na wspie­ra­nie inte­gra­cji sen­so­rycz­nej małe­go dziec­ka.

 

kreatywne zabawy ze śniegiem

 

kreatywne zabawy ze śniegiem

 

kreatywne zabawy ze śniegiem

 

kreatywne zabawy ze śniegiem

 

Krok 3 — Frozen Bubbles

W inter­ne­cie zna­leź­li­śmy kie­dyś cie­ka­wy fil­mik…

  

Zain­spi­ro­wa­ni posta­no­wi­li­śmy sami nie­co poeks­pe­ry­men­to­wać… Tyl­ko jak się bawić w fro­zen bub­bles, kie­dy na polu jest zale­d­wie minus 6 stop­ni Cel­sju­sza!?
A jed­nak uda­ło się! Zaba­wa była fan­ta­stycz­na, a miny innych spa­ce­ro­wi­czów.… bez­cen­ne! I cho­ciaż nasze lodo­we bań­ki mydla­ne nie były, aż tak spek­ta­ku­lar­ne jak na fil­mie, to jed­nak eks­pe­ry­ment uwa­ża­my za uda­ny! Pla­nu­je­my go powtó­rzyć, gdy zro­bi się bar­dziej mroź­no niż ostat­nio.
Takie kre­atyw­ne zaba­wy ze śnie­giem to my lubi­my naj­bar­dziej!

Co będzie potrzebne?

 • zestaw do robie­nia baniek mydla­nych
 • odro­bi­na cukru
 • płyn do kąpie­li (z gli­ce­ry­ną)

Uwagi:

Do goto­we­go pły­nu do robie­nia baniek mydla­nych nale­ży dosy­pać „magicz­ne dodat­ki” — szczyp­tę cukru lub/i dodać odro­bi­nę pły­nu do kąpie­li. Bań­ki sta­ją się trwal­sze i jest ich wię­cej.

 

kreatywne zabawy ze śniegiem

 

Efekt fro­zen bub­bles wyma­ga odro­bi­ny cier­pli­wo­ści i lek­kiej wpra­wy.

 

kreatywne zabawy ze śniegiem

 

Efek­ty zamra­ża­nia bań­ki naj­le­piej są widocz­ne po oko­ło 3–4 minu­tach. Bań­ka mydla­na męt­nie­je i stop­nio­wo moż­na zaob­ser­wo­wać poja­wia­ją­ce się „lodo­we smu­gi”.

 

kreatywne zabawy ze śniegiem

 

kreatywne zabawy ze śniegiem

 

Nam uda­ło się uchwy­cić moment kie­dy fro­zen bub­bles pęka­ją i pozo­sta­je lodo­wa „sko­rup­ka”.

 

kreatywne zabawy ze śniegiem

 

Dla porów­na­nia „świe­żą bań­ka mydla­na”…

 

kreatywne zabawy ze śniegiem

 

Nasze fro­zen bub­bles, zde­cy­do­wa­nie były trwal­sze, kie­dy nie doty­ka­ły śnie­go­we­go pod­ło­ża… Pro­ces zamra­ża­nia był zde­cy­do­wa­nie bar­dziej efek­tow­ny, kie­dy zim­ne powie­trze mia­ło dostęp do bań­ki, dokład­nie z każ­dej stro­ny.

 

kreatywne zabawy ze śniegiem

 

kreatywne zabawy ze śniegiem

 

kreatywne zabawy ze śniegiem

 

Nie bój­my się pozwa­lać naszym dzie­ciom eks­pe­ry­men­to­wać, ryzy­ko­wać, wycho­dzić poza sche­ma­ty, łamać zasa­dy, oglą­dać i badać świat z innej per­spek­ty­wy i… dobrze się przy tym bawić!

 

Jeże­li spodo­bał Ci się nasz post to możesz do nas napi­sać. Możesz nas tak­że laj­ko­wać i udo­stęp­niać!

Komentarz na temat “Kreatywne zabawy ze śniegiem czyli jak zaskoczyć swoje dziecko?!

 1. Super. My uwiel­bia­my malo­wax snieg. Uzy­wa­my pla­sti­ko­wych bute­lek z dziub­kiem niekapkiem…i tra­dy­cyj­nie wode bar­wi­my barw­ni­ka­mi do jajek. ????

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *