Matematyczny piątek 13-go… zawsze można polubićTrzynastego wszystko zdarzyć się może.
Trzynastego świat w różowym kolorze.
Trzynastego nie smucą mnie łzy.

 

Dzień zaczął się napraw­dę rewe­la­cyj­nie… Naj­pierw tuż przed 6 rana nasz sąsiad z góry posta­no­wił w wiel­ce dys­kret­ny spo­sób prze­ka­zać mi infor­ma­cje, że wła­śnie kupił sobie nowa wier­tar­kę uda­ro­wą i zaczy­na remont. Wydar­ta ze snu przez dłuż­szą chwi­lę nie wie­dzia­łam, gdzie jestem i co się dzie­je… Ale może to i dobrze, bo w koń­cu jak śni Ci się, że pół miesz­ka­nia zale­wa­ją nie­czy­sto­ści wpły­wa­ją­ce z toa­le­ty. Potem było jesz­cze gorzej… Zro­bi­łam sobie kawę i… oczy­wi­ście ją wyla­łam na sie­bie. Tale­rze pod­czas poda­wa­nia obia­du, jakimś cudem jed­nak się nie potłu­kły ale… to chy­ba przez przy­pa­dek bo prze­cież wszyst­kie wyle­cia­ły mi z rąk… Mat­ko jęk­nę­łam i wte­dy uświa­do­mi­łam sobie, że dziś jest pią­tek… pią­tek 13 — go! Ale trzy­nast­ka to taka pięk­na licz­ba…
Czas roz­po­cząć archi­me­de­so­wy mate­ma­tycz­ny pią­tek 13-go

O tym. jak pechowa 13 — tka matematyki nas uczyła…

Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, jak szyb­ko moż­na spraw­dzić, czy dana licz­ba jest podziel­na przez 13? Nie? To teraz zobacz­cie jakie to pro­ste!
Oto małe mate­ma­tycz­ne „cza­ry- mary”…

Mamy licz­bę 461435.
Teraz zrób tak: 461 — 435 = 26 a potem 26 :13 = 2

Zatem licz­ba 461435 jest podziel­na przez 13.

 

Teraz inny przy­kład.
Mamy teraz licz­bę 678132
678 — 132 = 546 a teraz 546 :13 = 42

 

Czary? Nie, to tylko matematyka!

No dobrze zdra­dza­my „tajem­ni­cę”…
Aby dowie­dzieć się, czy dana licz­ba dzie­li się przez 13, skre­śla­my jej 3 ostat­nie cyfry, a od tak powsta­łej licz­by odej­mu­je­my licz­bę skre­ślo­ną. Jeśli ta róż­ni­ca dzie­li się przez 13, to wyj­ścio­wa licz­ba dzie­li się 13.

 

Deser podano…

Jeże­li zaprzy­jaź­ni­li­ście się z licz­bą 13 to teraz czas na… licz­by 7 i 11. Otóż oka­zu­je się, że podob­na pra­wi­dło­wość zacho­dzi tak­że w sto­sun­ku to tych wła­śnie liczb!

 

Przykład dla liczby 7

Mamy licz­bę: 6706924
Teraz licz­my: 6706 — 924 = 5782 i zosta­ło nam tyl­ko spraw­dzić: 5782 : 7 = 826

Przykład dla liczby 11

Mamy licz­bę: 717354
Teraz liczy­my: 717 — 354 = 363 i zosta­ło nam tyl­ko spraw­dzić: 363 : 11 = 33

 

Teraz możemy już spokojnie zaśpiewać…

  

Jeże­li spodo­bał Ci się nasz post to możesz do nas napi­sać. Komen­tuj, laj­kuj i udo­stęp­niaj gdzie chcesz!

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *