Kolorowy Dzień Kredkiedukacja domowa

Nie mam bla­de­go poję­cia: kto, kie­dy i dla­cze­go wymy­ślił obcho­dy Dnia Kred­ki, ale to dla mnie ide­al­ny pre­tekst do kolej­ne­go twór­cze­go spę­dza­nia cza­su z dziec­kiem. Moja czte­ro­lat­ka to pie­kiel­nie bystre stwo­rze­nie, któ­re już nie raz pozy­tyw­nie zasko­czy­ło wszyst­kich dooko­ła swo­ją nie­okieł­zna­ną cie­ka­wo­ścią i pasją „zdo­byw­cy świa­ta”. Rozu­mie­cie zatem, że nie tak łatwo przy­go­to­wać cie­ka­we zaję­cia dla kogoś, kto „chce wie­dzieć wszyst­ko i robić … wszyst­ko”. Dzi­siej­szy pora­nek zaczę­li­śmy tra­dy­cyj­nie od por­cji „przy­tu­la­nek i buzia­li”… choć od kil­ku dni dodat­ko­wym ele­men­tem sta­wia­ją­cym wszyst­kich domow­ni­ków na rów­ne nogi jest… Mazu­rek Dąbrow­skie­go w wyko­na­niu mojej cór­ki. A potem to już samo pole­cia­ło….

 

Oto co razem zma­lo­wa­ły­śmy:

  • Sło­wo kred­ka – pisa­nie lite­ry „K” , zaba­wa na tabli­cy magne­tycz­nej – licze­nie lite­rek i sylab oraz… bada­nie gdzie są samo­gło­ski i co to zna­czy „spół­gło­ska”
  • Tań­ce przy pio­sen­kach o kred­kach… np.:Fasolki – „Kolo­ro­we kred­ki”
  • Zaba­wa mate­ma­tycz­na z kred­ka­mi – szu­ka­nie naj­dłuż­szej i naj­krót­szej kred­ki, ukła­da­nie sekwen­cji rosną­cych i male­ją­cych, szu­ka­nie kre­dek od stro­ny pra­wej i lewej; kolo­ro­wan­ka o kred­kach
  • Zaba­wa mate­ma­tycz­na i… pra­ce tech­nicz­ne – wspól­ne goto­wa­nie obia­du (licze­nie warzyw, figu­ry i bry­ły, kolo­ry)
  • Język angiel­ski – nauka liczeb­ni­ków od 1do 10 (lulek.tv – nauka liczeb­ni­ków w języ­ku angiel­skim – zaba­wa wyko­rzy­stu­je wize­ru­nek kre­dek)
  • Tęcza – ukła­da­nie kre­dek w sekwen­cje tęczy
  • Baj­ka – Klub Przy­ja­ciół Mysz­ki Miki „Tęcza Min­nie”
  • Mate­ria­ły piśmien­ni­cze – szu­ka­nie przed­mio­tów, któ­ry­mi moż­na ryso­wać, pisać, malo­wać (pisa­ki, far­by, ołó­wek, dłu­go­pis); porów­ny­wa­nie „śla­dów” na kart­ce papie­ru
  • Baj­ka – Niedź­wiedź w wiel­kim nie­bie­skim domu „Malu­je­my wózek”
  • Zaba­wa mate­ma­tycz­na (i pra­ca nad emo­cja­mi) – piz­za kred­ko­wa z cyfra­mi i… kloc­ka­mi (figu­ry geo­me­trycz­ne, ułam­ki; dzie­le­nie się)
  • Zaba­wa pla­stycz­na i… geo­gra­fia: „Kred­ki chwa­lą się kolo­ra­mi” – kolo­ro­wa­nie flag pań­stwo­wych, nauka mapy poli­tycz­nej euro­py i świa­ta
  • Zaba­wa „Soko­le oko” – wyszu­ki­wa­nie ele­men­tów na kar­cie pra­cy (ćwi­cze­nia na spo­strze­gaw­czość i kon­cen­tra­cję); kolo­ro­wan­ka, wiersz Tuwi­ma „Abe­ca­dło”, mie­rze­nie dłu­go­ści przy pomo­cy linij­ki
  • Zaba­wa „Tań­czą­ce kred­ki” – ćwi­cze­nia na moto­ry­kę małą (stru­ga­nie kre­dek)
  • Zaba­wa pla­stycz­na „Wiór­ko­we obra­zy” – ćwi­cze­nia sen­so­rycz­ne i na moto­ry­kę małą, koor­dy­na­cja ręka-oko (obra­zy malo­wa­ne pal­cem) – lite­ry, cyfry, szlacz­ki
 • Zaba­wa mate­ma­tycz­na — „Kolo­ro­we spi­na­czo­we sekwen­cje”
 • Zaba­wa swo­bod­na… a potem już tyl­ko „plu­skan­ko i hopa do spa­nia”

 

Nie­ste­ty tyl­ko jeden punkt pro­gra­mu obcho­dów Dnia Kred­ki kom­plet­nie nam nie wypa­lił… spa­cer i ryso­wa­nie kre­dą po chod­ni­ku. Nie­ste­ty Jesień ma swo­je pra­wa i nawet w Dzień Kred­ki deszcz padać musi!

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *