Dinopociąg czyli… Świat dinozaurów oczami małego odkrywcyświat dinozaurów - dzień dinozaura

Na czym pole­ga ucze­nie się w muze­ach i cen­trach nauki? Jaki jest ich wpływ na życie spo­łecz­ne i kapi­tał nauko­wy? Ile wol­no­ści a ile instruk­ta­żu dawać zwie­dza­ją­cym? Jak badać ocze­ki­wa­nia gości? Czy muzea i cen­tra nauki mogą stać się part­ne­ra­mi naukow­ców? Cen­trum Nauki Koper­nik i Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski zapra­sza­ją na mię­dzy­na­ro­do­wą kon­fe­ren­cję „Przy­go­dy umy­słu”. Pod­czas dwóch dni wybit­ni naukow­cy, bada­cze i prak­ty­cy z Pol­ski i zagra­ni­cy będą wspól­nie szu­ka­li odpo­wie­dzi na te pyta­nia”…

 

Zamiast tra­cić czas, ener­gię i pie­nią­dze na udział w tej kon­fe­ren­cji lepiej prze­czy­taj nasz Archi­me­de­so­wy post o dino­zau­rach i nie tyl­ko. Nasz warsz­tat jest swo­istym „pod­su­mo­wa­niem” cał­kiem duże­go pro­jek­tu „Świat dino­zau­rów”, któ­ry reali­zo­wa­li­śmy z naszą już pra­wie 6‑letnia cór­ką przez okres ponad roku. Może być on tak­że inspi­ra­cją do kre­atyw­nych zabaw z dzieć­mi w ramach przy­pa­da­ją­ce­go pod koniec lute­go „Dnia Dino­zau­ra.

 

Zabawa na interaktywnej wystawie „Świat Dinozaurów”

Kie­dy po raz pierw­szy usły­sza­łam o tej wysta­wie to pomy­śla­łam sobie…„matko jaka tania rekla­ma Gale­rii Han­dlo­wej… już widzę te tan­det­ne pla­sti­ko­we figu­ry…”. A tym­cza­sem jakie pozy­tyw­ne zasko­cze­nie! Mode­le dino­zau­rów zwy­czaj­nie zachwy­ca­ły swo­im wyglą­dem! Nie­któ­re mode­le widzo­wie mogli doty­kać a nawet na nich sia­dać, inne były rucho­mym frag­men­tem insce­ni­za­cji z życia dino­zau­rów. Tak spę­dzo­ny Dzień dino­zau­ra bar­dzo moc­no wpły­nął na dopie­ro budzą­ce się u naszej cór­ki zain­te­re­so­wa­nia „świa­tem dino­zau­rów”. Jed­ną z pierw­szych ulu­bio­nych bajek naszej pocie­chy był bowiem „Dino­po­ciąg” oraz „Har­ry i wia­der­ko peł­ne dino­zau­rów”.

 

świat dinozaurów

 

świat dinozaurów

 

świat dinozaurów

 

świat dinozaurów

 

świat dinozaurów

 

Wizyta w Muzeum Paleobotanicznym Instytutu Botaniki UJ

Na to Muzeum „zasa­dza­li­śmy się” już od daw­na, bo dostęp­ne jest w zasa­dzie tyl­ko dla stu­den­tów i naukow­ców. W koń­cu się uda­ło dzię­ki akcji Noc Muzeum. I tak zoba­czy­li­śmy min. mini model T‑rexa, dowo­dy na ewo­lu­cje roślin i… szczę­kę mamu­ta. Jed­nak naj­więk­sze wra­że­nie na naszym dziec­ku zro­bi­ły… pre­hi­sto­rycz­ne rośli­ny z Antark­ty­dy. Praw­da, że war­to było stać w tej kolej­ce?! Nie­ste­ty, w prze­ci­wień­stwie do fil­mo­wej Nocy w Muzeum T‑Rex nie ożył, ale film i Muzeum pole­ca­my każ­de­mu.

 

świat dinozaurów

 

świat dinozaurów

 

świat dinozaurów

 

świat dinozaurów

 

Wycieczka do Muzeum Geologicznego Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

W Kra­ko­wie moż­na zoba­czyć T‑rexa! No pra­wie T‑rexa, bo to tyl­ko „maskot­ka stu­den­tów AGH”, ale za to roz­mia­ry się zga­dza­ją. I jest też… „Dino­po­ciąg”, a w zasa­dzie naj­praw­dziw­szy paro­wóz — pomnik przed budyn­kiem Wydzia­łu Inży­nie­rii Meta­li i Infor­ma­ty­ki Prze­my­sło­wej (pawi­lon B‑5) Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej. No dobra ale gdzie ten T‑rex? No jest… w budyn­ku głów­nym AGH i wynio­śle spo­glą­da sobie na stu­den­tów z wyso­ko­ści II pie­tra. Tu mie­ści się też jed­no z naj­dziw­niej­szych Muze­ów jakie kie­dy­kol­wiek widzie­li­śmy. Bile­tów brak, godzi­ny urzę­do­wa­nia wyzna­cza­ją tyl­ko zaję­cia stu­den­tów a eks­po­na­ty znaj­du­ją się na kory­ta­rzach całe­go budyn­ku tej uczel­ni. Nasz mały nauko­wiec poczuł się tu chy­ba nawet tro­chę oszo­ło­mio­ny odkry­wa­jąc histo­rię życia i ewo­lu­cji orga­ni­zmów na Zie­mi. Miny stu­den­tów i… wykła­dow­ców były napraw­dę bez­cen­ne, gdy nasza pocie­cha z wypie­ka­mi na buzi krą­ży­ła mię­dzy kolej­ny­mi gablo­ta­mi, co krok krzy­cząc „Mamo, chodź zobacz!”. Mimo nauko­we­go cha­rak­te­ru tego obiek­tu, miej­sce to bar­dzo przy­ja­zne dla edu­ka­cji dziec­ka… nawet tego naj­mniej­sze­go. Na por­tier­ni wystar­czy powie­dzieć „Dzień dobry. My do T‑rexa” i Por­tier od razu z uśmie­chem poka­zu­je gdzie nale­ży szu­kać pre­hi­sto­rycz­ne­go gada. Szcze­rze pole­ca­my to Muzeum, tak dla małych jak i dla star­szych dzie­ci bo każ­dy znaj­dzie tu coś cie­ka­we­go dla sie­bie.

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

Wycieczka do Muzeum Przyrodniczego Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

Kie­dyś nasze dziec­ko powie­dzia­ło „Mamo, ale w tym fil­mie chy­ba się pomy­li­li… prze­cież mamu­ty i ludzie nie żyli w cza­sach dino­zau­rów!”… No fakt! I w ten oto spo­sób zosta­li­śmy jak­by przy­mu­sze­ni, aby odwie­dzić Muzeum Przy­rod­ni­cze. Tu przy­wi­tał nas min.człowiek jaski­nio­wy, mamut i noso­ro­żec wło­cha­ty.

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

Zabawa w paleontologa: wykopaliska i „dinozaurowe puzzle”

Teo­ria teo­rią, ale prak­ty­ka naj­lep­szą mat­ką nauki… I tak w naszym domu zawi­ta­ły kre­atyw­ne zesta­wy mło­de­go pale­on­to­lo­ga. Zaba­wa super… sprzą­ta­nia jesz­cze wię­cej, ale za to zdo­by­ta wie­dza i doświad­cze­nie były bez­cen­ne. Co cie­ka­we, przy odro­bi­nie spry­tu i dobrych chę­ci, podob­ne zabaw­ki moż­na wyko­nać samo­dziel­nie z wyko­rzy­sta­niem np gli­ny czy… żwir­ku zbry­la­ją­ce­go dla kota. To tez już spró­bo­wa­li­śmy i była faj­na zaba­wa. Mło­dej „pani pale­on­to­log” tak spodo­ba­ła się ta zaba­wa, że doma­ga się wypra­wy do kamie­nio­ło­mu Tyniec oraz w Pod­kra­kow­skie Dolin­ki Juraj­skie w celu poszu­ki­wa­nia dino­zau­rów.

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

Dinozaurowa Geografia

We wcze­snej jurze Pan­gea roz­pa­dła się na dwa super­kon­ty­nen­ty: Lau­ra­zję na pół­no­cy i Gon­dwa­nę na połu­dniu”… takim tek­stem „poczę­sto­wa­ła” mnie kie­dyś moja cór­ka, try­um­fal­nie nio­sąc w rekach „Atlas dino­zau­rów z naklej­ka­mi”. Co było robić, musia­łam wysłu­chać wykła­du na temat dino­ge­ogra­fii… Zaraz potem w ruch poszły naklej­ki i figur­ki dino­zau­rów a mat­ka zno­wu nie ugo­to­wa­ła obia­du na czas.

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

Dinozaurowe gry i zabawy

Pla­ste­li­nę kocha­ją wszy­scy… tak, ale chy­ba z wyjąt­kiem rodzi­ców, któ­rzy zdzie­ra­ją owo ustroj­stwo z dywa­nów, wykła­dzin, obić fote­li i wło­sów wła­snych pociech. U nas tez bez szkód się nie oby­ło, ale za to zaba­wa w „tro­py dino­zau­rów” była fan­ta­stycz­na a i przy oka­zji poćwi­czy­li­śmy moto­ry­kę małą.

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

Dinomatematyka i nie tylko

Dino­zau­ry sta­ły się dla nas tak­że świet­nym środ­kiem dydak­tycz­nym w edu­ka­cji mate­ma­tycz­nej i nie­oce­nio­ną pomo­cą przy ćwi­cze­niach języ­ko­wych. Wyko­rzy­stu­jąc wła­sne pomy­sły a tak­że zaso­by Pin­te­re­sta i Superkid.pl ćwi­czy­li­śmy moto­ry­kę małą oraz kon­cen­tra­cję i koor­dy­na­cje w obrę­bie osi ręka-oko oraz ręka-oko-ucho. Co cie­ka­we cen­nym środ­kiem dydak­tycz­nym oka­zał się kal­ku­la­tor w smart­pho­nie, któ­ry poma­gał w ćwi­cze­niach na koor­dy­na­cję i pre­cy­zje ruchów.

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

Biologia dinozaurów

Mamo pamię­taj! Nie ma dino­zau­rów lata­ją­cych! Pte­ra­no­do­ny to tyl­ko lata­ją­ce gady! powie­dzia­ło dziec­ko po ogląd­nię­ciu kolej­ne­go odcin­ka Dino­po­cią­gu. Dino­zau­ry nie lata­ły, nie pły­wa­ły, cze­go jesz­cze nie robi­ły lub … co robi­ły? Gdzie miesz­ka­ły? Co jadły? Na te i inne trud­ne pyta­nia usi­ło­wa­li­śmy wspól­nie odpo­wie­dzieć wyko­rzy­stu­jąc róż­ne mądre publi­ka­cje nauko­we i kre­atyw­ne zaba­wy. Nie­oce­nio­nym pomoc­ni­kiem był nasz kot nazwa­ny na potrze­by warsz­ta­tu Koto­rap­to­rem lub Koto­zau­rem.

Uwa­ga! Baj­ka Dino­po­ciąg zawie­ra bar­dziej aktu­al­ne infor­ma­cje niż nie­jed­na publi­ka­cja książ­ko­wa o dino­zau­rach dla dzie­ci znaj­du­ją­ca się na ryn­ku.

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

Wyprawa do Muzeum Ewolucji w Warszawie

Wyobra­ża­cie sobie, pozna­wać świat dino­zau­rów bez kon­tak­tu z praw­dzi­wym dino­zau­rem? Nie? My też nie! I tak dzię­ki Dino­Pen­do­li­no zna­leź­li­śmy się w War­szaw­skim Muzeum Ewo­lu­cji. To praw­dzi­wy raj dla każ­de­go małe­go i tro­chę więk­sze­go „Dino­lo­ga”. Wypra­wa zakoń­czy­ła się nawet przy­gar­nię­ciem i zawie­zie­niem do Kra­ko­wa jed­ne­go pamiąt­ko­we­go Ste­go­zau­ra. Naj­więk­sze wra­że­nie zro­bił Tar­bo­zaur (krew­ny T‑Rexa) jak się oka­za­ło zna­ny nam wcze­śniej z baj­ki Bolek i Lolek — W pia­skach Gobi. Z pozo­ru nie­wiel­ka powierzch­nia muzeum znaj­du­ją­ce­go się w wiel­kim gma­chu (Pałac Kul­tu­ry) ma w swo­ich zbio­rach napraw­dę bar­dzo boga­tą kolek­cję arte­fak­tów pale­on­to­lo­gicz­nych a całość dopeł­nia­ją reali­stycz­ne mode­le dino­zau­rów. To muzeum powi­nien zoba­czyć każ­dy.

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

Książki i media które pomagały nam podczas projektu

Pod­czas całe­go pro­jek­tu wyko­rzy­sta­li­śmy bar­dzo wie­le róż­nych publi­ka­cji książ­ko­wych, albu­mów i atla­sów. Przy­dat­ne oka­za­ły się nawet nie­po­zor­ne malo­wan­ki czy opo­wia­da­nia dla dzie­ci. W naszej kolek­cji zna­la­zła się tak­że „praw­dzi­wa pereł­ka”… „Ency­klo­pe­dia dino­zau­rów” na CD. Trze­ba spo­ro spry­tu aby uru­cho­mić ją na nowo­cze­snych kom­pu­te­rach… ale jak się to już uda to dziec­ko wsią­ka na dobre!

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

Gra o dinozaurach… i „wykład młodej Pani profesor dinologii”

Pro­jekt świat dino­zau­rów musiał tak­że zaowo­co­wać wzbo­ga­ce­niem nie tyl­ko naszej domo­wej biblio­tecz­ki, ale tak­że poja­wie­niem się nowej plan­szo­wej gry edu­ka­cyj­nej. I tak z czy­stym sumie­niem może­my pole­cić napraw­dę bar­dzo kre­atyw­na grę dla całej rodzi­ny „Dino Safa­ri”. Wie­le warian­tów gry na róż­nych pozio­mach trud­no­ści, a dzię­ki kre­atyw­nej plan­szy do samo­dziel­ne­go zło­że­nia tak­że wie­le sce­na­riu­szy tej samej gry. Ostat­nia roz­gryw­ka „Dino Safa­ri” zakoń­czy­ła się wykła­dem „mło­dej Pani pro­fe­sor dino­lo­gii”, któ­re­go obszer­ny frag­ment może­cie zoba­czyć na koń­cu tego postu.

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

świat dinozaurów - dzień dinozaura

 

Świat dino­zau­rów” to temat, któ­re­go nie da się łatwo zamknąć… I chy­ba nawet nie chce­my go zamy­kać, bo prze­cież przed nami jesz­cze zapla­no­wa­na wyciecz­ka do Dino­lan­du w Zato­rze lub Par­ku Dino­zau­rów w Inwał­dzie… i już mamy na oku nowe pozy­cje książ­ko­we. „Zaba­wy z Archi­me­de­sem” cią­gle goto­we na nowe wyzwa­nia i cie­ka­we inspi­ra­cje.
Z oka­zji Dnia Dino­zau­ra Nasza Pocie­cha zaim­pro­wi­zo­wa­ła kil­ka histo­ry­jek z cyklu Świat dino­zau­rów!

Opowieść I

  

Opowieść II

  

Świat dinozaurów — wykład młodej Pani profesor dinologii

  

Komentarze na temat “Dinopociąg czyli… Świat dinozaurów oczami małego odkrywcy

 1. Bar­dzo faj­ny warsz­tat. Ze wsty­dem przy­znam, że w tym roku nie byli­śmy w żad­nym muzeum. Sku­pi­li­śmy się na par­kach roz­ryw­ki. Może z racji tego, ze małą jesz­cze za mała, a star­sza dwój­ka już znu­dzi­ła się tymi samy­mi miej­sca­mi? Gra­tu­lu­je pomy­słu.

 2. Piek­nie! U nas tez dino­zau­ry byly przez dlu­gi okres na tape­cie. Musze tyl­ko wszyst­ko pod­su­mo­wac 🙂 my tak­ze uwiel­bia­my muzea!

 3. Też mie­li­śmy takie­go „arche­olo­gicz­ne­go” dino­zau­ra i muszę przy­znać, że sprzą­ta­nia była cała masa, ale zaba­wa bar­dzo się spodo­ba­ła. Gdy przy kolej­nej oka­zji pewien wujek przy­niósł jesz­cze więk­szy zestaw z tej serii, zapo­wie­dzie­li­śmy mu, że musi zostać aż do sprzą­ta­nia 🙂
  A tak serio — świet­na robo­ta, mnó­stwo mate­ria­łów i temat, któ­ry ostat­ni­mi cza­sy nas rów­nież bar­dzo inte­re­su­je. Super.

 4. Czę­sto zasta­na­wiam się co takie­go jest w tych dino­zau­rach, ze nie­któ­re dzie­ci dosta­ją na ich punk­cie ist­nej kor­by 🙂 Nas to jesz­cze nie dotknę­ło, ale przy­cho­dzi mi na myśl, że może jesz­cze wszyst­ko przede mną.

  Co do muze­ów. Uwiel­bia­my muzea. Te duże, zna­ne i ce malut­kie w róż­nych odwie­dza­nych przez nas mia­stecz­kach. I tyl­ko tro­chę mi cza­sem smut­no, że w tych dru­gich czę­sto na mamę z dwój­ką małych dzie­ci per­so­nel reagu­je zdu­mie­niem :/

 5. Woooow Nor­bert by Wam nie odpu­ścił 🙂
  kocha dino­zau­ry 🙂 Kapi­tal­ny warsz­tat, pełen wie­dzy! Takie lubię!! wiel­kie BRAWA!!

 6. Boga­ty, twór­czy, inspi­ru­ją­cy warsz­tat! Dosko­na­łe wspar­cie nauki mówie­nia (fil­mi­ki!), nie­zwy­kle korzyst­ne tak­że w przy­pad­ku dwu­ję­zycz­ne­go dziec­ka. Z pew­no­ścią wyko­rzy­stam.
  Pozdra­wiam 🙂

 7. Super warsz­tat, uwiel­bia­my z dziec­mi temat dino­zau­row i cze­sto do nie­go wra­ca­my. Chet­nie sko­rzy­stam z nie­kto­rych Waszych pro­po­zy­cji 🙂

 8. Nie­sa­mo­wi­cie dogłęb­nie potrak­to­wa­ny temat, z pasją! mło­da wsią­kła zupeł­nie. wspa­nia­ły wykład, chęt­nie zapi­sa­ła­bym się do pani pro­fe­sor na jakieś semi­na­rium 🙂

 9. Mega wyczer­pu­ją­cy warsz­tat!!!! Jestem pod wra­że­niem i kolej­ne potwier­dze­nie, że naj­wię­cej się uczy­my i dowia­du­je­my gdy coś nas zain­te­re­su­je!!! A ja naj­bar­dziej Ci dzię­ku­ję za pole­ce­nie kra­kow­skich muze­ów zwią­za­nych z pre­hi­sto­rią — musi­my odwie­dzić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *