Wystawa Max Planck Science Tunnel w KrakowieWystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Dzię­ki wspól­ne­mu wysił­ko­wi Towa­rzy­stwa Maxa Planc­ka (Max-Planck-Gesel­l­schaft), Nie­miec­kie­go Kon­su­la­tu Gene­ral­ne­go w Kra­ko­wie, Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go i Muzeum Lot­nic­twa Pol­skie­go, może­my w koń­cu w Pol­sce zoba­czyć tę nie­zwy­kłą wysta­wę, któ­ra zwie­dzi­ła pra­wie pół świa­ta. Tajem­ni­ce wszech­świa­ta na wycią­gnie­cie dło­ni, zaba­wy w nano­świe­cie, podróż od cegie­łek życia do całych eko­sys­te­mów, medy­cy­na przy­szło­ści, neu­ro­bio­lo­gia ludz­kie­go mózgu, nie­zwy­kłe źró­dła ener­gii i wie­le wie­le innych zagad­nień. To tak­że nie­zwy­kła wizja Szkół Przy­szło­ści.

 

Zaba­wy z Archi­me­de­sem” są pod wiel­kim wra­że­niem tej Wysta­wy (i całe­go Muzeum). Naj­lep­szą recen­zje dała nasza cór­ka pyta­jąc czy może­my zno­wu tu przyjść.

 

Wysta­wa Max Planck Scien­ce Tun­nel w Muzeum Lot­nic­twa Pol­skie­go w Kra­ko­wie

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Zaba­wa w „czar­ną dziu­rę” w koń­cu nabra­ła real­ne­go kształ­tu

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Dziec­ko sły­sza­ło już „coś tam o ato­mach i pierwiastkach.”..ale „coś” takie­go zro­bi­ło na niej na praw­dę ogrom­ne wra­że­nie!

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

DNA też może zacie­ka­wić 5,5 lat­ka!

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Zaba­wa w cie­pło zim­no..

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Wysta­wa Max Planck Scien­ce Tun­nel w Muzeum Lot­nic­twa Pol­skie­go w Kra­ko­wie

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Wiel­ki Zder­zacz Hadro­nów dla przed­szko­la­ków

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Fizy­ka pla­ste­li­ny?

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Ato­my są takie fascy­nu­ją­ce…

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Jak to jest być malut­ka jak roba­czek… jak bak­te­ria… a może jesz­cze mniej­sza?

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Struk­tu­ry życia i śmier­ci…

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Głów­ny kom­pu­ter pokła­do­wy ludz­kie­go cia­ła!

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

A tu kry­je się miłość?

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Fro­zen dla Naukow­ców czy­li śnie­żyn­ka pod mikro­sko­pem

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Medy­cy­na przy­szło­ści „Magicz­ne lustro”…czyli pokaż kot­ku co masz w środ­ku

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Magicz­ne lustro” ska­nu­je cia­ło czło­wie­ka i daje obraz budo­wy ana­to­micz­nej zeska­no­wa­nej oso­by. Rewe­la­cja! Tak powin­na wyglą­dać nauka ana­to­mii w szkołach!Tu widać krę­go­słup i klat­kę pier­sio­wą.

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Kosmos na wycią­gnie­cie ręki…

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Opo­wieść o tym jak „Słoń­ce kocha Zie­mię cza­sem zbyt moc­no”… a potem już wszyst­kie kom­pu­te­ry prze­sta­ją dzia­łać

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Star Trek?

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Ody­se­ja kosmicz­na?

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Gwiaz­dy zacho­wu­ją się cza­sem jak dzie­ci… wybu­cha­ją!

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Ener­gia jutra..

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Gwiaz­da śmier­ci”?

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Model Sate­li­ty

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Robot Mar­sjań­ski

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Wiel­ki zde­rzać Hadro­nów odsło­na 2.

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Tajem­ni­ce mate­rii…

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Mikro czy makro­ko­smos? A może nano­ko­smos?

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Struk­tu­ry bio­lo­gicz­ne natchnie­niem inży­nie­rów

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Mostek kapi­tań­ski Enter­pri­se…

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

 

Nowa wizja Zie­mi

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Pro­szę pań­stwa to jest MÓZG.…

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

To tak­że mózg…

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

Gwiezd­ne Wro­ta Nauki

 

Wystawa Max Planck Science Tunnel w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *