Piotr Trybalski — Wystawa plenerowa — Turcja. Wokół szlaku licyjskiegoTurcja — Podróż malowana obrazem

 

Zapra­sza­my Was do Kra­ko­wa na ple­ne­ro­wą wysta­wę: Pio­tra Try­bal­skie­go — Tur­cja. Wokół szla­ku licyj­skie­go. Wysta­wę tą moż­na oglą­dać na Pla­cu Wiel­kiej Armii Napo­le­ona, w zako­lu Wisły tuż pod Wawe­lem. Ta nie­zwy­kła wysta­wa odwie­dzi­ła już War­sza­wę a po 18 paź­dzier­ni­ka będzie dostęp­na dla widzów w Pozna­niu.

 

Auto­rem zdjęć jest Piotr Try­bal­ski – foto­graf, dzien­ni­karz i podróż­nik, autor ksią­żek. Od bli­sko 20 lat podró­żu­je i foto­gra­fu­je, publi­ku­jąc m.in. w Natio­nal Geo­gra­phic Tra­ve­ler, Out­si­de Maga­zi­ne, Natio­nal Geo­gra­phic, Podró­żach, Kale­ido­sco­pe, Witaj w Podróży, Prze­kro­ju, Poli­ty­ce.
Piotr Try­bal­ski to tak­że współ­wy­daw­ca maga­zy­nu podróż­ni­ków Tam Tam, orga­ni­za­tor Festi­wa­lu Podróż­ni­ków Trzy Żywio­ły i zało­ży­ciel Fun­da­cji Ima­go Mun­di.

 

Wysta­wa foto­gra­ficz­na Tur­cja. Wokół szla­ku licyj­skie­go przed­sta­wia pięk­no tzw Szla­ku Licyj­skie­go. Jest to jeden z dłu­go­dy­stan­so­wych szla­ków gór­skich w Tur­cji, któ­ry pro­wa­dzi on przez góry Tau­rus wzdłuż wybrze­ża Morza Śród­ziem­ne­go od Fethiye do Anta­lyi wokół sta­ro­żyt­nej Licji. Dro­ga ta cią­gnie się przez ponad 500 kilo­me­trów nad połu­dnio­wą linią brze­go­wą Tur­cji, wio­dąc przez set­ki nie­zmier­nie waż­nych miejsc dla każ­de­go miło­śni­ka arche­olo­gii. Akwe­dukt w Delik­ke­mer, gro­bow­ce w Myrze, wiecz­ne ognie Chi­me­ry – to tyl­ko nie­któ­re z ponad­cza­so­wych atrak­cji tego regio­nu.

 

Szlak Licyj­ski to nie tyl­ko raj dla arche­olo­gów, ale tak­że obszar pełen wyzwań i inspi­ra­cji dla fanów aktyw­ne­go spor­tu i wypo­czyn­ku. jeże­li na praw­dę chce­cie poczuć adre­na­li­nę to pro­po­nu­je­my lot para­lot­nią z góry Baba Dağı lub wspi­nacz­kę w Gey­ik­bay­ırı lub rafting na rze­ce Köprülü.
Zato­ce Moty­li to z kolei pro­po­zy­cja dla spra­gnio­nych ciszy i wypo­czyn­ku z dala od cywi­li­za­cji. Kąpiel w tur­ku­so­wych wodach przy pla­ży Kapu­taş lub spa­cer po pla­ży miej­skiej w Anta­lyi dzia­ła niczym SPA.

Orga­ni­za­to­rem wysta­wy jest Biu­ro Rad­cy ds. Kul­tu­ry i Infor­ma­cji Amba­sa­dy Tur­cji w War­sza­wie.

 

Dla nas ta wysta­wa Tur­cja. Wokół szla­ku licyj­skie­go —  jest cie­ka­wym ele­men­tem mię­dzy­blo­go­we­go pro­jek­tu „Mali Podróż­ni­cy”. O tym zaś, dla­cze­go wysta­wa o Tur­cji jest dla nas tak waż­na i mega inspi­ru­ją­ca w wędrów­ce po Por­tu­ga­lii, dowie­cie się już wkrót­ce w naszym kolej­nym podróż­ni­czym poście!

O Por­tu­ga­lii napi­sa­li­śmy już post „Por­tu­ga­lia… cuda, muzy­ka i wiel­ka miłość”. Wkrót­ce będzie kolej­ny! Wypa­truj­cie!

 

 

0006

 

0003

 

0004

 

0005

 

0007

 

0008

 

0009

 

0010

 

0011

 

0012

 

0013

 

0014

 

0015

 

0016

 

0017

 

0002

 

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Mali podróż­ni­cy”


Logo projektu Mali Podróżnicy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *