Dni IndyjskieW dniach 29 maja — 2 czerw­ca 2017r. odby­wa się w Kra­ko­wie kolej­na edy­cja Festi­wa­lu Dni Indyj­skie Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go.
W tym roku Dni Indyj­skie orga­ni­zo­wa­ne są już po raz siód­my!

Program festiwalu jest naprawdę bardzo bogaty:

Dni Indyjskie — Poniedziałek, 29 maja:

13.00 – inau­gu­ra­cja Dni Indyj­skich + wykład, dr Prze­my­sław Pie­kar­ski, «Muzuł­ma­nie w Indiach — trud­na miłość», Kole­gium Ślą­skie, al. Mic­kie­wi­cza 3, sala 326
14:00 — wykład, prof. Marzen­na Czer­niak-Droż­dżo­wicz, «Co indyj­scy bogo­wie robią na zie­mi?», Kole­gium Ślą­skie, al. Mic­kie­wi­cza 3, sala 326
16:30 — warsz­ta­ty języ­ko­we, mgr Piotr Borek: «Urdu dla począt­ku­ją­cych», Kole­gium Ślą­skie, al. Mic­kie­wi­cza 3, sala 1
17:00 — warsz­ta­ty goto­wa­nia + indyj­ska kola­cja z Sheu­li Bho­wal Yum­my India, Kra­kow (15 miejsc, obo­wiąz­ko­wa rezer­wa­cja, 120 zł)
20:00 — wykład, mgr Matyl­da Cioł­kosz: «O prak­ty­ce jogi i sta­wia­niu gra­nic mię­dzy świa­tem jed­nost­ki a świa­tem spo­łecz­nym», Cud­ny Józef, ul. Józe­fa 8

Dni Indyjskie — Wtorek, 30 maja:

14:30 — wykład, dr hab. Hali­na Mar­le­wicz, «O namięt­no­ści, roz­trop­no­ści i bez­na­mięt­no­ści po indyj­sku… i po pol­sku», Kole­gium Ślą­skie, al. Mic­kie­wi­cza 3, sala 402
16:00 — warsz­ta­ty tań­ca dla doro­słych: kathak, Nata­lia Rut­ka, Stu­dio Tań­ca Sihir Taniec Brzu­cha, ul. Ban­dur­skie­go 21 (15 miejsc, obo­wiąz­ko­wa rezer­wa­cja)
18:00 — spo­tka­nie autor­skie, Paweł Kowal­czyk: «Czer­wo­ne dro­gi Auro­vil­le. Wolon­ta­riat w Indiach i świat tamil­skich wio­sek», Bona — książ­ka i kawa, ul. Kano­ni­cza 11
19:00 – warsz­ta­ty malo­wa­nia hen­ną, Mehn­di & hen­na art by Mar­ta, Mar­ta Klej­sa, Kol. Ślą­skie, Al. Mic­kie­wi­cza 3, sala 402 (brak miejsc!)
20:00 — slaj­do­wi­sko, Moni­ka Kul­czyń­ska: «Indie — Kraj tysią­ca kolo­rów», Bono­bo Księ­gar­nia Kawiar­nia Podróż­ni­cza, ul. Mały Rynek 4

Dni Indyjskie — Środa, 31 maja:

15:00 — wykład, dr Anna Nitec­ka, «Obli­cza Bogi­ni Mat­ki w Tamil­na­du», Kole­gium Ślą­skie, al. Mic­kie­wi­cza 3, sala 4
16:30 — warsz­ta­ty języ­ko­we, mgr Ilo­na Kędzia, «Tamil­ski dla począt­ku­ją­cych», Kole­gium Ślą­skie, al. Mic­kie­wi­cza 3, sala 301
18:00 — warsz­ta­ty kala­ri­pa­jat­tu, Kala­rip­pay­at­tu Kra­ków Karo­li­na Szwed, Kole­gium Ślą­skie, al. Mic­kie­wi­cza 3, sala 301 (15 miejsc, obo­wiąz­ko­wa rezer­wa­cja)
19.00 – gra miej­ska «Indie w Kra­ko­wie», mgr Her­mi­na Cie­las (obo­wią­zu­je rezer­wa­cja)
20:00 — pokaz fil­mo­wy: «Rock­star», pre­lek­cja Alek­san­dra Gone­ra, Kino Para­dox na ul. Krup­ni­czej, ul. Krup­ni­cza 38 (ceny bile­tów: 10/11/13 zł) — pokaz fil­mo­wy spon­so­ro­wa­ny przez Bol­ly­wo­od Euro­pa

Dni Indyjskie — Czwartek, 1 czerwca:

14:30 — wykład, mgr Ilo­na Kędzia: «Sztu­ka nie­umie­ra­nia», Kole­gium Ślą­skie, al. Mic­kie­wi­cza 3, sala 301
16:00 — warsz­ta­ty tań­ca dla dzie­ci (6–12 lat): bhan­gra, Nata­lia Rut­ka i Ade­la Petry­kow­ska, Stu­dio Tań­ca Sihir Taniec Brzu­cha, ul. Ban­dur­skie­go 21 (15 miejsc, obo­wiąz­ko­wa rezer­wa­cja)
17:00 – warsz­ta­ty języ­ko­we, mgr Olga Nowic­ka, «Mala­ja­lam dla począt­ku­ją­cych», Kole­gium Ślą­skie, al. Mic­kie­wi­cza 3, sala 326
18:00 — warsz­ta­ty malo­wa­nia hen­ną, Mehn­di & hen­na art by Mar­ta Mar­ta Klej­sa, Śród­miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Kra­ko­wie, ul. Miko­łaj­ska 2 (brak miejsc!)
20:00 — kara­oke w hin­di, Alter­na­ty­wy, ul. Mały Rynek 4

 

Dni Indyjskie — Piątek, 2 czerwca:

15:00 — wykład, prof. Lidia Sudy­ka & Ele­ono­ra Tene­ro­wicz: «Dab­ba­wa­la — czy­li o indyj­skim sys­te­mie cate­rin­gu», MEK Muzeum Etno­gra­ficz­ne w Kra­ko­wie, ul. Plac Wol­ni­ca 1
16:00 — wysta­wa zdjęć + pre­lek­cja, Wero­ni­ka Leli­to: «Bodh Gaya», Bona — książ­ka i kawa, ul. Kano­ni­cza 11
20:00 — Bol­ly­wo­od Par­ty, BAL, ul. Ślu­sar­ska 9

 

Zobacz­cie jak faj­nie bawi­li­śmy się na warsz­ta­tach tanecz­nych…

 Komentarz na temat “Dni Indyjskie

  1. Widzę Bar­ba­ro, że Indie zawi­ta­ły do Kra­ko­wa! Wspa­nia­le 🙂
    W czwar­tek nauka Malay­alam, a ja teraz sie­dzę nad Tamil­skim 😉
    Powiedz pro­szę czy i co podo­ba­ło Ci się naj­bar­dziej. Córą prze­pięk­nie tań­czy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *