Co Wisła widziała” — XIV Krakowski Piknik ArcheologicznyKto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości /Józef Piłsudski/

Muzeum Arche­olo­gicz­ne w Kra­ko­wie zapo­cząt­ko­wa­ło kil­ka­na­ście lat temu napraw­dę świet­ny cykl spo­tkań fami­lij­nych zwa­ny Kra­kow­skim Pik­ni­kiem Arche­olo­gicz­nym.
W dniach 27 — 28 maja 2017 odby­ła się już XIV edy­cja tej ple­ne­ro­wej impre­zy. Tym razem hasłem prze­wod­nim było: „Co Wisłą widzia­ła”.

Akademia Młodego Archeologa

Od paru spo­tkań pik­ni­ko­wych pra­cow­ni­cy Muzeum pro­wa­dzą Aka­de­mię Mło­de­go Arche­olo­ga. Naj­młod­si uczest­ni­cy pik­ni­ku mie­li oka­zję nabyć sze­reg umie­jęt­no­ści i wie­dzę na tema­ty zwią­za­ne z arche­olo­gią i pra­dzie­ja­mi. Mło­dzi stu­den­ci otrzy­my­wa­li indeks z tema­ta­mi zajęć, a po ich zali­cze­niu spe­cjal­ny dyplom.
W tym „żacy” roku uczy­li się roz­po­zna­wać róż­ne gatun­ki zbóż i mleć zbo­że na żar­nach. Dzie­cia­ki mogły tak­że poznać sma­ki róż­nych ziół, ponie­waż uczest­ni­cy pik­ni­ku zosta­li poczę­sto­wa­ni tak­że prze­pysz­ny­mi her­bat­ka­mi.
W spe­cjal­nych skrzy­niach urzą­dzo­no mini wyko­pa­li­ska, gdzie uczest­ni­cy zaba­wy, pod war­stwą pia­sku, odkry­wa­li róż­ne „nie­spo­dzian­ki arche­olo­gicz­ne”. Frag­men­ty naczyń z wyko­pa­lisk nale­ża­ło skle­ić, by odtwo­rzyć ich pier­wot­ną for­mę, takie też było kolej­ne zada­nie stu­den­tów. Inne zada­nie zakła­da­ło wyko­na­nie „eko­lo­gicz­nej łód­ki”, któ­rej przy­dat­ność do pły­wa­nia testo­wa­li w wodzie.
W Aka­de­mii przy­go­to­wa­no też zaję­cia w pra­cow­ni złot­ni­czej… Tu kolej­ka do warsz­ta­tów była chy­ba naj­dłuż­sza! Każ­da mała ele­ganc­ka pani arche­olog koniecz­nie chcia­ła samo­dziel­nie wyko­nać sobie pier­ścio­nek, brosz­kę lub wisio­rek. Chłop­cy wole­li wyko­nać ozdob­ne meda­lio­ny… Co praw­da cen­ny suro­wiec był zastą­pio­ny przez miedź, ale i tak zapał, z jakim dzie­ci pra­co­wa­ły był god­ny podzi­wu.

Naj­młod­si bra­li też udział w kil­ku kon­kur­sach z nagro­da­mi i abso­lut­nie żaden ich uczest­nik nie odszedł bez nawet drob­ne­go upo­min­ku.

Nauka i zabawa… czyli chcemy więcej!

XVI Kra­kow­ski Pik­nik Arche­olo­gicz­ny odwie­dzi­ło, mimo upa­łów, oko­ło 2000 osób. Uczest­ni­cy pik­ni­ku mogli prze­śle­dzić dzie­je naszych ziem od neo­li­tu do poja­wie­nia się Sło­wian… Każ­dy zna­lazł coś inte­re­su­ją­ce­go dla sie­bie! Nam szcze­gól­nie podo­ba­ły się insce­ni­za­cje ple­ne­ro­we…
Dzia­ła­nia kra­kow­skie­go Muzeum Arche­olo­gicz­ne­go zosta­ły wspar­te przez patro­nat hono­ro­wy Pana Jac­ka Kru­py, Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go.
Medial­nie wyda­rze­nie wspar­ły: TVP3 Kra­ków, Dzien­nik Pol­ski, Radio Kra­ków, Głos. Tygo­dnik Nowo­huc­ki, czasdzieci.pl – por­tal infor­ma­cyj­no-roz­ryw­ko­wy. Her­bat­ki zio­ło­we ofia­ro­wał Zakład Zie­lar­ski Kawon z Kra­je­wic. Orga­ni­za­cję impre­zy od stro­ny medycz­nej wspar­ła Har­cer­ska Gru­pa Ratow­ni­cza z Kra­ko­wa.

Zaba­wa była tak fan­ta­stycz­na, że już nie może­my docze­kać się kolej­nej edy­cji!!!

 

Krakowski Piknik Archeologiczny — zobaczcie jak świetnie się bawiliśmy!

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Co Wisła widziała - XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

 

Zobacz także jak bawiliśmy się na Pikniku archeologicznym w latach ubiegłych:

XIII Kra­kow­ski Pik­nik Arche­olo­gicz­ny — „Kra­ko­wia­nie w cza­sach chrztu Pol­ski”
XII Kra­kow­ski Pik­nik Arche­olo­gicz­ny — “Na pra­dzie­jo­wych ścież­kach”

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *