Diwali czyli Święto ŚwiatłaDiwali 2017 - Indyjskie świeto światła w Krakowie

Człowiek wspaniały – daje nie proszony,
przeciętny – gdy go proszą, podły – nie daje nigdy.
/przysłowie hinduskie/

Zapew­ne pamię­ta­cie, że nasza Mała Podróż­nicz­ka bar­dzo inte­re­su­je się geo­gra­fią, kul­tu­rą i histo­rią Azji a jej ulu­bio­ne regio­ny to Chi­ny i Indie. Ostat­nio nawet posta­no­wi­ła cał­kiem „na poważ­nie” roz­po­cząć naukę języ­ka chiń­skie­go. Kurs roz­po­czę­ty w Insty­tu­cie Kon­fu­cju­sza, więc jeste­śmy w bar­dzo dobrych rękach. Tym­cza­sem jed­nak w Kra­ko­wie, poja­wi­ła się nie lada grat­ka dla naszej małej podróż­nicz­ki… Festi­wal Diwa­li.

 

Diwali 2017 - Indyjskie świeto światła w Krakowie

 

Diwali 2017 - Indyjskie świeto światła w Krakowie

 

Święto Świateł

Diwa­li (Deepa­va­li)czy­li Świę­to Świa­teł to jed­no z naj­więk­szych, naj­waż­niej­szych i naj­bar­dziej popu­lar­nych świąt hin­du­istycz­nych. Diwa­li zwa­ne rów­nież „festi­wa­lem świa­tłą” ducho­wo ozna­cza zwy­cię­stwo świa­tła nad mro­ka­mi, dobrem nad złem, wie­dzą o igno­ran­cji i nadzie­ją na roz­pacz.

Diwa­li obcho­dzo­ne jest w całych Indiach oprócz połu­dnio­wych sta­nów Tamil­na­du, Kera­la, Kar­na­ta­ka, Goa i Andh­ra Pra­desh oraz przez Hin­du­sów miesz­ka­ją­cych m.in. w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Kana­dzie, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Austra­lii. Cele­bro­wa­nie tego świę­ta obej­mu­je poja­wie­nie się milio­nów świa­teł świe­cą­cych na dachach, na zewnątrz drzwi i okien oraz wokół świą­tyń i innych budyn­ków.

 

Diwali 2017 - Indyjskie świeto światła w Krakowie

 

Łyk historii…

Diwa­li pocho­dzi z jesz­cze cza­sów sta­ro­żyt­nych Indii, jako festi­wal po let­nich zbio­rach w hin­du­skim kalen­da­rzo­wym mie­sią­cu Kar­tik. Hin­du­si w nie­któ­rych regio­nach Indii wią­żą Diwa­li ze legen­dą Yamy i Nachi­ke­ty.

Pewien czło­wiek o imie­niu Vaja­sra­was miał syna Nachi­ke­ta, któ­ry miał szes­na­ście lat. Vaja­sra­was odpra­wiał waż­ny rytu­ał w któ­rym musiał wyzbyć się dóbr mate­rial­nych. Pod koniec ofia­ry Vaja­sra­was ogło­sił wiel­ko­dusz­nie, że roz­da­je wszyst­kie swo­je rze­czy, w tym duże sta­do krów dla nauczy­cie­li i świę­tych, któ­rzy przy­by­li ze wszyst­kich miejsc. Nachi­ke­ta stał obok swe­go ojca i obser­wo­wał, jak on ojciec odda­je kolej­no swo­je kro­wy. Nachi­ke­ta był jed­nak zdzi­wio­ny, gdy zoba­czył, że jego ojciec oddał tyl­ko sta­re kro­wy, któ­re nie mogły już cho­dzić lub nie mogły dawać mle­ka. Nachi­ke­ta czuł, że w ten spo­sób ojciec nie uzy­ska pożą­da­ne­go efek­tu ofia­ry. Syn posta­no­wił się poświę­cić…

Vaja­sra­was zaję­ty swo­imi spra­wa­mi, w roz­tar­gnie­niu i gnie­wie powie­dział, że ofia­ru­je chłop­ca Yama, Bogu śmier­ci. Nachi­ke­ta posta­no­wił wypeł­nić wolę ojca, cho­ciaż ten pro­sił go aby tego nie robił. Chło­piec nie bał się śmier­ci, bowiem wie­rzył, że wszyst­ko na świe­cie jest tyl­ko tym­cza­so­we, a śmierć jest dro­ga do praw­dy i osią­gnię­cia nie­ba. Chło­piec wyru­szył do domu Yama, ale go nie zastał. Przez trzy dni i nocy chło­piec cier­pli­wie cze­kał na Yama bez jedze­nia i bez wody. Kie­dy Yama powró­cił posta­no­wił chłop­ca nagro­dzić za jego ocze­ki­wa­nie. I tak Nachi­ke­ta mógł popro­sić o trzy dobro­dziej­stwa. Chło­piec naj­pierw popro­sił dobra swo­je­go ojca. Potem chciał wie­dzieć jak ludzie mogą osią­gnąć nie­bo gdzie nie ma już cier­pie­nia, smut­ku i śmier­ci. Na koniec chło­piec chciał wie­dzieć co dzie­ję się z czło­wie­kiem po śmier­ci. Bóg Yama widząc mądrość, dobroć i bez­in­te­re­sow­ność chłop­ca posta­no­wił go obda­rzać praw­dzi­wa naj­wyż­szą wie­dzą, oświe­ce­niem.

Opo­wieść Nachi­ke­ty o tym co dobrze i złe, o praw­dzi­wym bogac­twie o przej­ścio­wym bogac­twie, oraz wie­dzy i igno­ran­cji odno­to­wa­na jest w Katha Upa­ni­shad, któ­ra pocho­dzi z 1 tysiąc­le­cia p.n.e.

 

Diwali 2017 - Indyjskie świeto światła w Krakowie

 

Święto inne niż wszystkie…

Naj­waż­niej­szym dniem obcho­dów jest Lak­sh­mi Puja. Jest to dzień poświę­co­ny Laksz­mi czy­li bogi­ni szczę­ścia i dobro­by­tu. (lub Laksz­mi i Gane­śi. San­skryc­kie sło­wo dipa­wa­li ozna­cza dosłow­nie „rząd lamp” (od słów dipa = „lam­pa” oraz awa­li = „rząd”) i odno­si się do lam­pek oliw­nych z wypa­la­nej gli­ny, któ­re są zapa­la­ne przed każ­dym domem na powi­ta­nie Laksz­mi. Lamp­ki sym­bo­li­zu­ją zwy­cię­stwo świa­tła nad ciem­no­ścią, dobra nad złem.

Opra­wę świę­ta wzbo­ga­ca­ją sztucz­ne ognie i deko­ra­cje kwia­to­we. Diwa­li jest obcho­dzo­ne z roz­ma­chem, towa­rzy­szą mu licz­ne impre­zy kul­tu­ral­ne. Jest to jed­no z naj­waż­niej­szych tra­dy­cyj­nych świąt obcho­dzo­nych w całych Indiach. Sta­no­wi oka­zję do spo­tka­nia w gro­nie rodzi­ny i przy­ja­ciół, któ­rych obda­ro­wu­je się pre­zen­ta­mi (naj­czę­ściej sło­dy­cze).

 

Diwali 2017 - Indyjskie świeto światła w Krakowie

 

Diwali w Krakowie

Z oka­zji Świę­ta Świa­teł w Nowo­huc­kim Cen­trum Kul­tu­ry w Kra­ko­wie odby­ła się napraw­dę nie­sa­mo­wi­ta impre­za. To pięk­ne spo­tka­nie z kul­tu­rą, histo­rią i tra­dy­cją Indii uświet­nił sam Amba­sa­dor Indii W Pol­sce. Pięk­ne stro­je, nie­sa­mo­wi­te poka­zy tanecz­ne i… moż­li­wość skosz­to­wa­nia kuch­ni indyj­skiej, to tyl­ko nie­któ­re atrak­cje tej impre­zy.

 

Diwali 2017 - Indyjskie świeto światła w Krakowie

 

Diwali 2017 - Indyjskie świeto światła w Krakowie

 

Diwali 2017 - Indyjskie świeto światła w Krakowie

 

Diwali 2017 - Indyjskie świeto światła w Krakowie

 

Diwali 2017 - Indyjskie świeto światła w Krakowie

 

Diwali 2017 - Indyjskie świeto światła w Krakowie

 

Zapra­sza­my do foto­re­la­cji z tego wyda­rze­nia…

               

I tak Mali Podróż­ni­cy zno­wu podró­żo­wa­li po Indiach…

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Mali podróż­ni­cy”


Logo projektu Mali Podróżnicy


 

Komentarz na temat “Diwali czyli Święto Światła

  1. Jak miło wie­dzieć i czy­tać o tym, że jest ktoś w Pol­sce zain­te­re­so­wa­ny tym tema­tem. Tra­fi­łem tu tro­chę przez przy­pa­dek, roz­glą­da­jąc się za pol­sko­ję­zycz­ny­mi stro­na­mi trak­tu­ją­cy­mi o Świę­cie Diwa­li. Jakie było ono dla mnie? Tu: http://www.transcendentphoto.com/indie/diwali/ jest odpo­wiedź!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *