Ortografia z muchą i pietruchąOrtografia z muchą i pietruchą

(…) ogórek piszemy dziś z błędem ortograficznym. Słowo to pochodzi z perskiego i w oryginale brzmi angurion, w niemieckim Gurke, w rosyjskim oguriec. A co stało się w języku polskim? Przez skojarzenie z górą pierwotną pisownię „u” zastąpiło „ó”. To oczywiście nie znaczy, że powinniśmy to zmienić i na siłę pisać ogórek przez „u”.”
/Jan Miodek/

Orto­gra­fia, czy­li zbiór pew­nych zasad i norm, któ­re regu­lu­ją spo­sób zapi­su słów w danym języ­ku przy wyko­rzy­sta­niu liter alfa­be­tu, to dla wie­lu dzie­cia­ków praw­dzi­wa szkol­na zmo­ra. Ale czy napraw­dę orto­gra­fia to tyl­ko wku­wa­nie na pamięć zasad i… pisa­nie dyk­tand?! My wie­my, że zde­cy­do­wa­nie moż­na, a nawet trze­ba postę­po­wać zupeł­nie ina­czej!
Nie­daw­no pisa­li­śmy o pakie­cie edu­ka­cyj­nym Orto­gra­fia z mrów­ką i borów­ką czy­li nauka przez zaba­wę, któ­ry oka­zał się dla nas napraw­dę genial­ną pomo­cą przy nauce orto­gra­fii. Dziś chce­my poka­zać Wam coś, co sta­no­wi jego dosko­na­łe uzu­peł­nie­nie! Poznaj­cie pakiet Orto­gra­fia z muchą i pie­tru­chą!

 

Edukacja domowa

 

Ortografia, która uczy i bawi

Orto­gra­fia z muchą i pie­tru­chą to praw­dzi­wy mega pakiet edu­ka­cyj­ny, któ­ry jest jed­nym z naj­cie­kaw­szych pro­po­zy­cji pomo­cy dydak­tycz­nych w naucza­niu wcze­snosz­kol­nym. Małe, zgrab­ne, ale bar­dzo poręcz­ne i solid­nie wyko­na­ne pude­łecz­ko zawie­ra praw­dzi­we orto­gra­ficz­ne skar­by.
W środ­ku znaj­du­je­my: 110 dwu­stron­nych ilu­stro­wa­nych kart, ksią­żecz­kę — Porad­nik dla rodzi­ców oraz pla­kat orto­gra­ficz­ny i… kolo­ro­wan­kę XXL.

 

Edukacja domowa

 

Mucha i Pietrucha radzą…

Pakiet Orto­gra­fia z muchą i pie­tru­chą zawie­ra książ­kę – Porad­nik dla rodzi­ców, któ­ra sta­no­wi bar­dzo cie­ka­wą pomoc dydak­tycz­ną dla rodzi­ców i nauczy­cie­li. W porad­ni­ku znaj­dzie­my krót­ki prze­wod­nik po wybra­nych zasa­dach orto­gra­ficz­nych, pro­po­zy­cję aż 21 gier i zabaw z kar­ta­mi oraz zestaw 6 ćwi­czeń utrwa­la­ją­cych i pro­po­zy­cje przy­kła­do­wych dyk­tand.

 

Edukacja domowa

 

Zawar­te w ksią­żecz­ce pro­po­zy­cje orto­gra­ficz­nych zabaw dla dzie­ci są napraw­dę bar­dzo róż­no­rod­ne, co daje gwa­ran­cję, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Jest to tak­że cen­na inspi­ra­cja do two­rze­nia wła­snych roz­wią­zań!

 

Edukacja domowa

 

Bar­dzo przy­dat­ne oka­zu­ją się tak­że ćwi­cze­nia utrwa­la­ją­ce, któ­re faj­nie uzu­peł­nia­ją zapro­po­no­wa­ne zaba­wy. Może to być rów­nież cie­ka­wy i inspi­ru­ją­cy punkt wyj­ścia do two­rze­nia wła­snych kart pra­cy.

 

Edukacja domowa

 

Edukacja domowa

 

Dzie­cia­ki zazwy­czaj nie prze­pa­da­ją za pisa­niem orto­gra­ficz­nych dyk­tand. Naszym zda­niem jed­nak, po wyko­rzy­sta­niu pakie­tu Orto­gra­fia z muchą i pie­tru­chą dyk­tan­da nie będą już takie strasz­ne!

 

Edukacja domowa

 

Nauka przez zabawę czyli czego nauczy Ortografia z muchą i pietruchą

Pakiet obej­mu­je nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia orto­gra­ficz­ne:

  • pisow­nia “ch” , któ­re wymie­nia się na sz
  • pisow­nia „ch” na koń­cu wyra­zów

 

Edukacja domowa

 

  • pisow­nia “ó” , któ­re wymie­nia się na o

 

Edukacja domowa

 

  • pisow­nia “ż” wymien­ne­go na g

 

Edukacja domowa

 

  • pisow­nia “ż” w zakoń­cze­niach: ‑aż, ‑eż

 

Edukacja domowa

 

  • pisow­nia “rz” w nazwach zawo­dów

 

Edukacja domowa

 

  • pisow­nia “rz” po spół­gło­skach p, b, t, g

 

Edukacja domowa

 

  • pisow­nia “u” na począt­ku wyra­zu

 

Edukacja domowa

 

  • pisow­nia ś, ź, ć, dź, ń przed spół­gło­ska­mi

 

Edukacja domowa

 

  • pisow­nia si, zi, ci, dzi, ni przed samo­gło­ska­mi

 

Edukacja domowa

 

Plakat ortograficzny

Pakiet Orto­gra­fia z muchą i pie­tru­chą wzbo­ga­co­no o faj­ny kolo­ro­wy pla­kat pozwa­la­ją­cy utrwa­lać pisow­nie wybra­nych wyra­zów z “rz” oraz “ż”. Pla­kat taki moż­na powie­sić w poko­ju dziec­ka lub w innym widocz­nym miej­scu, tak aby nasza pocie­cha “opa­trzy­ła się” z tema­tem.

 

Edukacja domowa

 

Ortografia z muchą i pietruchą to także… kolorowanka ortograficzna

Pakiet zawie­ra tak­że mega kolo­ro­wan­kę – 55 x 41cm, któ­ra z pew­no­ścią pomo­że lepiej utrwa­lić ćwi­czo­ny mate­riał.

 

Edukacja domowa

 

Ortografia, która sama wchodzi do głowy

Dzie­ci zde­cy­do­wa­nie naj­szyb­ciej i naj­bar­dziej trwa­le uczą się wte­dy, kie­dy nauka przyj­mu­je for­mu­łę zaba­wy. Naszym zda­niem pakiet Orto­gra­fia z muchą i pie­tru­chą spraw­dza się w tej roli ide­al­nie. Wszyst­kie zapro­po­no­wa­ne w zesta­wie gry i zaba­wy pomy­śla­no tak, aby mógł się w nie bawić doro­sły z dziec­kiem. Takie roz­wią­za­nie doce­nia z pew­no­ścią edu­ka­to­rzy domo­wi oraz rodzi­ce, któ­rzy pra­gną w domo­wych warun­kach wspie­rać naukę swo­ich dzie­ci. Jed­nak w znacz­ną część gier moż­na bawić się z kil­ko­ma dzie­cia­ka­mi na raz, zarów­no w domu jak i w szko­le pod­czas lek­cji języ­ka pol­skie­go lub zajęć dodat­ko­wych np.: w świe­tli­cy.

 

1001 sposobów na zabawę w ortografię

Naj­prost­sze warian­ty gry zakła­da­ją np.: dobie­ra­nie kart z obraz­ka­mi do odpo­wied­nich zasad lub odga­dy­wa­nie jakiej lite­ry bra­ku­je w pod­pi­sie obraz­ka. Bar­dziej zło­żo­ne zada­nia doty­czą np.: ukła­da­nia zdań z wylo­so­wa­nym poje­dyn­czym sło­wem lub ukła­da­nia całych histo­ry­jek (loso­wa­nie 3 kart z obraz­ka­mi). Jeże­li w grze będzie uczest­ni­czyć wię­cej dzie­ci, to wów­czas każ­de dziec­ko losu­je 1 kar­tę i ukła­da wła­sne zda­nie. Trud­ność pole­ga na tym aby każ­de zda­nie było jakoś powią­za­ne z poprzed­nim. Cie­ka­we moż­li­wo­ści daje wyko­rzy­sta­nie kost­ki do gry. Na kost­ce nakle­ja­my np.: lite­ry ó, u, h, ch, ż, rz, (lub uma­wia­my się jaką lite­rę będzie repre­zen­to­wać odpo­wied­nia licz­ba oczek na kost­ce) na sto­le zaś roz­kła­da­my kar­ty z obraz­ka­mi “z luką”. Dzie­ci mają zada­nie aby odpo­wied­nio dobrać lite­rę z kost­ki do obraz­ka z luką. Kar­ty moż­na tak­że wyko­rzy­sty­wać do zabaw tre­nu­ją­cych pamięć lub… ćwi­czeń wyko­rzy­stu­ją­cych gra­fo­mo­to­ry­kę.

 

Wiedza na horyzoncie

Orto­gra­fia z mucha i pie­tru­chą to w zamy­śle pomoc edu­ka­cyj­na dla dzie­ci w wie­ku 6–9 lat. Naszym zda­niem, nie­któ­re ele­men­ty gier, spo­koj­nie moż­na wyko­rzy­stać w zaba­wach tak­że z młod­szy­mi dzie­cia­ka­mi. Solid­ne wyko­na­nie i ład­na sza­ta gra­ficz­na a przede wszyst­kim kopal­nia pomy­słów, to solid­ne atu­ty tego mega pakie­tu. Chcia­ło­by się rzecz pro­si­my o wię­cej! Dla­te­go, my skom­ple­to­wa­li­śmy oba pakie­ty orto­gra­ficz­ne!

Orto­gra­fia z mrów­ką i borów­ką oraz Orto­gra­fia z muchą i pie­tru­chą to rewe­la­cyj­ny mega zestaw dla każ­de­go dziec­ka, któ­re dopie­ro zaczy­na swo­ją przy­go­dę z orto­gra­fią! Nasza 8‑latka jest zachwy­co­na a to jest prze­cież naj­lep­sza recen­zja!

 

Nasza oce­na pakie­tu Orto­gra­fia z muchą i pie­tru­chą: bar­dzo dobry z plu­sem

Oce­na łącz­na zesta­wu: Orto­gra­fia z mrów­ką i borów­ką oraz Orto­gra­fia z muchą i pie­tru­chą: celu­ją­cy

KapitanNauka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *