Brulion zabaw w podróży kiedy nudzi się i mały i duży!Brulion zabaw w podróży

Rzeczy proste są zawsze najbardziej niezwykłe
i tylko mędrcy potrafią je pojąć
/
Paulo Coelho — Alchemik/

Dłu­ga podróż pocią­giem nad morze, albo kil­ka godzin w samo­cho­dzie jadąc do bab­ci na Mazu­ry, lub tyl­ko prze­lot na wyma­rzo­ne rodzin­ne waka­cje w Hisz­pa­nii to dla wie­lu rodzi­ców praw­dzi­we wyzwa­nie! Teraz, kie­dy koń­czą się już waka­cje, takie dłu­gie podró­żo­wa­nie z dzie­cia­ka­mi może być jesz­cze bar­dziej trud­ne!
Mamo… Tato… nudzi mi się! Zna­cie to?! Co zatem zabrać ze sobą w podróż, aby było napraw­dę cie­ka­wie i… kre­atyw­nie? Nasza pro­po­zy­cja z pew­no­ścią spodo­ba się nie tyl­ko dzie­ciom — Bru­lion zabaw w podró­ży i zaba­wa trwa przez wie­le godzin!

 

Brulion zabaw w podróży

 

Brulion zabaw w podróży czyli… rodzinna podróż w stylu retro

Bru­lion zabaw w podró­ży to dość nie­zwy­kły „zeszyt zabaw kre­atyw­nych” dla dzie­ci. Design żyw­cem wyję­ty z cza­sów PRL‑u sta­no­wi nie lada grat­kę tak­że dla rodzi­ców. A kto wie, może do zaba­wy posta­no­wią dołą­czyć się tak­że dziad­ko­wie? Ta nie­sa­mo­wi­ta publi­ka­cja to napraw­dę super pro­po­zy­cja dla całej rodzi­ny! Teraz żad­na podróż nie będzie już strasz­na! U nas „kre­atyw­nik” spraw­dził sie w 100%!!

 

Brulion zabaw w podróży

 

Brulion zabaw w podróży

 

Mama i tata też kiedyś podróżującymi dziećmi byli…

Zna­cie grę w pań­stwa — mia­sta?? A może woli­cie grę „Pomi­dor”? Gra w „Łap­ki do pary” też brzmi cał­kiem dobrze! Albo… zrób­my sobie samo­lot lub sta­tek z papie­ru! Tyl­ko jako to szło…? Spo­koj­nie! Bru­lion zabaw w podró­ży to „kre­atyw­nik” w któ­rym znaj­dzie­cie faj­ne, bo rysun­ko­wo — komik­so­we opi­sy wie­lu gier i zabaw. Takie roz­wią­za­nie z pew­no­ścią naj­bar­dziej spodo­ba się dzie­cia­kom. Na wewnętrz­nej stro­nie okła­dek „kre­atyw­ni­ka” moż­na odszu­kać dokład­niej­sze opi­sy kil­ku wybra­nych gier, jak np.: „Sąsie­dzi”, „Kar­to­fel”, „Smok” czy „Czoł­gi”.

 

Brulion zabaw w podróży

 

Brulion zabaw w podróży

 

Brulion zabaw w podróży

 

Brulion zabaw w podróży

 

Jeże­li już tro­chę się zmę­czy­cie, zawsze moż­na poba­wić się w „Połącz krop­ki”, „Plą­ta­nin­kę”, „Labi­rynt” lub zro­bić sobie wachlarz. A może woli­cie grę „Bystre oko” lub po pro­stu chce­cie roz­wią­zać krzy­żów­kę? Pro­po­zy­cji zabaw jest napraw­dę spo­ro!

 

Brulion zabaw w podróży

 

Brulion zabaw w podróży

 

Brulion zabaw w podróży

 

Brulion zabaw w podróży

 

Dziadku! Babciu! To Wy też byliście dziećmi?

Bru­lion zabaw podwór­ko­wych przy­po­mi­na tak­że takie nie­śmier­tel­ne gry jak „Kół­ko i krzy­żyk” oraz „Stat­ki” i „Szu­bie­ni­ca”… Te zaba­wy z pew­no­ścią pamię­ta­ją ze swo­je­go dzie­ciń­stwa dziad­ko­wie. I to pew­no oni zechcą stać się praw­dzi­wy­mi rodzin­ny­mi eks­per­ta­mi, któ­rzy wpro­wa­dzą mło­dzież w arka­na tych gier.

 

Brulion zabaw w podróży

 

Kultowy niezbędnik każdego Małego Podróżnika

Bru­lion zabaw w podró­ży dla każ­de­go to zbiór kul­to­wych, ale nie­ste­ty dziś czę­sto zapo­mnia­nych już gier, zabaw i innych cie­ka­wych dzie­cię­cych aktyw­no­ści. War­to je sobie przy­po­mnieć i… war­to poka­zać je swo­im dzie­ciom. Dzie­cia­ki znaj­dą w nim mnó­stwo pomy­słów na napraw­dę dobrą zaba­wę, a doro­śli mogą odbyć sen­ty­men­tal­ną podróż do cza­sów swo­je­go wła­sne­go dzie­ciń­stwa. Cie­ka­wy pomysł i faj­ne roz­wią­za­nia gra­ficz­ne, to pod­sta­wo­we atu­ty tej publi­ka­cji, któ­ra napraw­dę war­to poznać!

 

Brulion zabaw w podróży

 

Brulion zabaw w podróży

 

U nas Bru­lion zabaw w podró­ży spraw­dził się ide­al­nie!

Nasza oce­na: bar­dzo dobry

Bru­lion zabaw w podró­ży
ISBN 978–83-280‑4425‑8
Gru­pa Wydaw­ni­cza Fok­sal sp. z o.o.
Wydaw­nic­two Wil­ga 2017

Wydawnictwo wilga

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *