Sto wierszyków atrakcyjnych do ćwiczeń dykcyjnych, czyli i Ty możesz zostać Mistrzem Mowy PolskiejSto wierszyków atrakcyjnych do ćwiczeń dykcyjnych

 

Przestraszyła pszczołę osa,
bzycząc w złotych zboża kłosach.
Pszczoła, siedząc zaś na kłosie,
chcąc uprzykrzyć życie osie,
wciąż tak strasznie ją straszyła, że aż osa się zaszyła
gdzieś w kolczastych krzewach w parku,
więc już nie ma jej na karku”
/Elżbieta i Witold Szwajkowscy/

Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, jak dzien­ni­ka­rze przy­go­to­wu­ją się do wej­ścia na ante­nę? A może fascy­no­wa­ła was sta­ran­na, wręcz wyra­fi­no­wa­na a jed­no­cze­śnie eks­pre­syj­na mowa akto­rów? Mamy dla Was dobrą wia­do­mość! Dziś zdra­dzi­my Wam sekret i opo­wie­my, gdzie wła­ści­wie tkwi tajem­ni­ca suk­ce­su!

 

Jak nas słyszą tak nas piszą…

Pierw­sze wra­że­nie jakie wywie­ra­my na dru­giej oso­bie to nie­zwy­kłe połą­cze­nie sygna­łów wizu­al­nych, wer­bal­nych i tych, któ­re psy­cho­lo­go­wie okre­śla­ją jako grę mimi­ki i gestów. Komu­ni­ka­ty wer­bal­ne są jed­nak pod­sta­wo­wy­mi ele­men­ta­mi komu­ni­ka­cji mię­dzy­ludz­kiej. Odpo­wied­ni akcent, umie­jęt­ność modu­la­cji gło­su, sto­pień płyn­no­ści i sta­ran­no­ści mowy, czy zasob­ność lek­sy­kal­na, sta­no­wią nie lada wyzwa­nie nawet dla doro­słych Pola­ków. A co z dzieć­mi?
Nowa pro­po­zy­cja Elż­bie­ty i Witol­da Szwaj­kow­skich — „Sto wier­szy­ków atrak­cyj­nych do ćwi­czeń dyk­cyj­nych” jest ide­al­ną odpo­wie­dzą na potrze­by zarów­no dzie­ci jak i doro­słych!

 

Sto wierszyków atrakcyjnych do ćwiczeń dykcyjnych

 

Trylogia logopedyczna dla małego i dużego

Sto wier­szy­ków atrak­cyj­nych do ćwi­czeń dyk­cyj­nych” to już trze­cia część nie­zwy­kle cie­ka­wej serii „Sto wier­szy­ków”, prze­zna­czo­nych do ćwi­czeń wymo­wy i roz­wo­ju mowy u dzie­ci. Dr Anna Walen­cik-Tro­pił­ko (Kate­dra Logo­pe­dii Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go) prze­ko­nu­je jed­nak, że przy zasto­so­wa­niu odpo­wied­nich trans­for­ma­cji, wier­sze te mogą z wiel­kim powo­dze­niem być efek­tyw­nym ele­men­tem pra­cy nad dyk­cją doro­słych dosko­na­lą­cych swo­ją wyra­zi­stość mowy.
W zamy­śle auto­rów, mate­riał zawar­ty w tej publi­ka­cji, prze­zna­czo­ny jest dla dzie­ci, któ­re osią­gnę­ły spraw­ność arty­ku­la­cyj­ną w zakre­sie popraw­nej wymo­wy gło­sek i ich zesta­wień, cze­mu poświę­co­ne były wier­szy­ki z dwóch poprzed­nich ksią­że­czek w serii („Sto wier­szy­ków nowych do ćwi­czeń wymo­wy”, „Sto wier­szy­ków do ćwi­cze­nia gło­sek w trud­nych zesta­wie­niach”)

 

Dykcja na medal czyli perfekcja w kilku krokach

Sto wier­szy­ków atrak­cyj­nych do ćwi­czeń dyk­cyj­nych” to książ­ka któ­ra skła­da się z sze­ściu odręb­nych czę­ści, two­rzą­cych jed­no­cze­śnie bar­dzo spój­ną całość. Efek­tow­nym wstę­pem do publi­ka­cji jest krót­ki porad­nik dla rodzi­ców (i być może tak­że nauczy­cie­li i stu­den­tów logo­pe­dii) doty­czą­cy gim­na­sty­ki narzą­dów arty­ku­la­cyj­nych, któ­ra jest nie­zbęd­na przed przy­stą­pie­niem do wsze­la­kich ćwi­czeń i zabaw logo­pe­dycz­nych. Te krót­kie, ale bar­dzo zabaw­ne wier­szy­ki trak­tu­ją o cał­kiem trud­nych i poważ­nych spra­wach…

 

Sto atrakcyjnych wierszyków do ćwiczeń dykcyjnych

 

Szumi dokoła las… część 1 — głoski szumiące

Pierw­sza część książ­ki poświę­co­na jest ćwi­cze­niom z gło­ska­mi z tzw. sze­re­gu szu­mią­ce­go („sz”, „ż”, „cz”, „dż”). i zawie­ra 21 krót­kich wier­szy­ków dyk­cyj­nych, Zgod­nie z zacho­wa­niem zasa­dy stop­nio­wa­nia trud­no­ści ćwi­cze­nia zaczy­na­ją się od mate­ria­łu, któ­ry zawie­ra nagro­ma­dze­nie słów z jed­ną tyl­ko „trud­ną” gło­ską, a potem wier­szy­ki sta­ją się co raz bar­dziej zło­żo­ne.

 
Sto atrakcyjnych wierszyków do ćwiczeń dykcyjnych


 
Sto atrakcyjnych wierszyków do ćwiczeń dykcyjnych
 
Sto atrakcyjnych wierszyków do ćwiczeń dykcyjnych
 

Pod kasztanowcem… część 2 — głoski szumiące w sąsiedztwie głosek szeregu syczącego w zestawieniu ze spółgłoskami

Dru­ga część ksią­żecz­ki to 13 wier­szy­ków, któ­re umoż­li­wia­ją prze­ćwi­cze­nie tek­stu, w któ­rym gło­ski szu­mią­ce znaj­du­ją się w sąsiedz­twie gło­sek tzw sze­re­gu syczą­ce­go („s”, „z”, „c”, „dz”). „Gło­ski trud­ne” wystę­pu­ją tu czę­sto w cał­kiem „kło­po­tli­wych języ­ko­wo” zesta­wie­niach z inny­mi spół­gło­ska­mi. Wier­szy­ki jed­nak są tak dobrze skon­stru­owa­ne, że dziec­ko zaab­sor­bo­wa­ne ich zabaw­ną tre­ścią, nawet nie wie­dzą, że ćwi­czą cał­kiem trud­ne zagad­nie­nia dyk­cyj­ne.

W dwóch pierw­szych czę­ściach tej publi­ka­cji nie poja­wia­ją się gło­ski tzw sze­re­gu ciszą­ce­go (‘ś”, „ź”, „ć”, dź”), dzię­ki cze­mu dziec­ko bar­dziej może sku­pić się na gło­skach szu­mią­cych i syczą­cych. Takie roz­wią­za­nie meto­dycz­ne pozwa­la rodzi­com i nauczy­cie­lom pra­cu­ją­cym na tym mate­ria­le, łatwiej wychwy­cić poja­wie­nie się ewen­tu­al­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści dyk­cyj­nych u dziec­ka.

 
Sto atrakcyjnych wierszyków do ćwiczeń dykcyjnych


 

Wrotki wrony i warcaby harcerza… część 3 — głoska „r”

Trze­cia część „Sto wier­szy­ków atrak­cyj­nych do ćwi­czeń dyk­cyj­nych„poświę­co­na jest bar­dzo trud­nej gło­sce „r”. Nie­pra­wi­dło­wa wymo­wa tej gło­ski nazy­wa­na jest rera­niem (tzw. rota­cyzm). Spe­cja­li­ści, aby uzy­skać u dzie­ci pra­wi­dło­we brzmie­nie gło­ski „r”, naj­czę­ściej sto­su­ją ćwi­cze­nia pole­ga­ją­ce na prze­kształ­ce­niu dźwię­ków „t”, „d”, „l” w róż­ne­go rodza­ju połą­cze­niach, a potem prze­cho­dzą do ćwi­czeń utrwa­la­ją­cych dźwięk. W publi­ka­cji trud­na gło­ska „r” zna­la­zła się w wier­szy­kach w sąsiedz­twie zarów­no samo­gło­sek, jak i spół­gło­sek. Ta część ksią­żecz­ki zawie­ra 16 krót­kich wier­szy­ków i pozwa­la prze­ćwi­czyć wie­le bar­dzo trud­nych zesta­wień gło­sko­wych.

 
Sto atrakcyjnych wierszyków do ćwiczeń dykcyjnych


 

Mąka na rękach i pląsająca baletnica… cześć 4 — samogłoski nosowe „ą” i „ę”

Część czwar­ta jest naj­ob­szer­niej­sza i zawie­ra aż 29 wier­szy­ków dyk­cyj­nych. Rodzi­ce i nauczy­cie­le z pew­no­ścią ucie­szą się, że roz­dział ten został poprze­dzo­ny krót­kim teo­re­tycz­nym wpro­wa­dze­niem doty­czą­cym zasad pra­wi­dło­we­go wyma­wia­nia gło­sek „ą” i „ę”.

 
Sto atrakcyjnych wierszyków do ćwiczeń dykcyjnych


 
Sto atrakcyjnych wierszyków do ćwiczeń dykcyjnych
 

Mania Mani i chiński oryginał… część 5 — inne głoski i wyrazy błędnie wymawiane

Część 5 tej publi­ka­cji to 12 krót­kich i bar­dzo zabaw­nych wier­szy­ków, któ­re z pozo­ru wyda­ją się dość banal­ne, ale jed­nak nie­któ­rym dzie­ciom mogą spra­wić cał­kiem spo­re kło­po­ty… Ta par­tia mate­ria­łu ćwi­cze­nio­we­go poświę­co­na jest wymo­wie rzad­ko wystę­pu­ją­cych gło­sek (w tym gło­sek podwo­jo­nych) oraz kil­ku wyra­zom, któ­re naj­czę­ściej są nie­pra­wi­dło­wo wyma­wia­ne przez dzie­ci. Zesta­wie­nia typu „Mania — mańa” czy „Ott0 — mot­to-lot­to — ot, to!” lub wyra­zy „tułów” lub „ory­gi­nał”, potra­fią prze­cież zro­bić spo­re zamie­sza­nie.

 
Sto atrakcyjnych wierszyków do ćwiczeń dykcyjnych


 

Przestraszona pszczoła i czkawka kaczki… część 6 — łamańce językowe

Ostat­nia część ksią­żecz­ki „Sto wier­szy­ków atrak­cyj­nych do ćwi­czeń dyk­cyj­nych” to 10 nie­sa­mo­wi­cie zabaw­nych, ale i dość trud­nych tzw łamań­ców języ­ko­wych.

 
Sto atrakcyjnych wierszyków do ćwiczeń dykcyjnych


 
Doro­śli odbior­cy tej publi­ka­cji z pew­no­ścią doce­nią cię­ty dow­cip auto­rów…
 
Sto atrakcyjnych wierszyków do ćwiczeń dykcyjnych
 
Nam naj­bar­dziej spodo­bał się wier­szyk koń­czą­cy łamań­ce języ­ko­we… Pra­wi­dło­we odczy­ta­nie tego wier­szy­ka już za pierw­szym razem, to praw­dzi­wy kar­ko­łom­ny wyczyn nawet dla cał­kiem doro­słych „mistrzów dyk­cyj­nych”.
 
Sto atrakcyjnych wierszyków do ćwiczeń dykcyjnych
 

Epilog, czyli… czytaj z dzieckiem i słuchaj jak mówi

Sto wier­szy­ków atrak­cyj­nych do ćwi­czeń dyk­cyj­nych” to zbiór bar­dzo prze­my­śla­nych i spój­nych tek­stów, któ­ry może sta­no­wić dosko­na­ły mate­riał ćwi­cze­nio­wy (meto­dycz­ny) do pra­cy z dzieć­mi, nie tyl­ko dla rodzi­ców, ale tak­że dla nauczy­cie­li i logo­pe­dów. Lek­ka, zabaw­na i przy­ja­zna w odbio­rze for­ma, powo­du­je ze ta publi­ka­cja, sta­je się nie­zwy­kle atrak­cyj­na tak­że dla samych małych odbior­ców.

Naszym zda­niem opa­trze­nie wier­szy­ków dodat­ko­wy­mi komen­ta­rza­mi meto­dycz­ny­mi dla rodzi­ców (doty­czą­cy­mi zagad­nień logo­pe­dycz­nych) oraz dodat­ko­we „zada­nia spe­cjal­ne” dla dzie­ci to praw­dzi­wy strzał w dzie­siąt­kę! Dzie­ci mają oka­zję m.in.„pobawić się„związkami fra­ze­olo­gicz­ny­mi, poszu­kać cze­goś w słow­ni­ku lub na mapie, obej­rzeć zdję­cia roślin zwie­rząt oraz poznać cie­ka­wost­ki z ich życia… „Sto wier­szy­ków atrak­cyj­nych do ćwi­czeń dyk­cyj­nych” to tak­że oka­zja do dys­ku­sji min. o muzy­ce, grze w war­ca­by czy o bez­piecz­nych zacho­wa­niach.…

Na osob­ną uwa­gę zasłu­gu­ją cie­ka­wa sza­ta gra­ficz­na tej ksią­żecz­ki. Autor­ką ilu­stra­cji jest Karo­li­na Dzie­wa, któ­rej rysun­ki ide­al­nie wkom­po­no­wu­ją się w całość ksią­żecz­ki. Naszym zda­niem duże wyraź­ne lite­ry i ład­na czy­tel­na czcion­ka, nie­co „gry­zie się” z kolo­ry­sty­ką i przej­rzy­sto­ścią frag­men­tów, któ­re mają być „komen­ta­rzem meto­dycz­nym”.

 

Elż­bie­ta i Witold Szwaj­kow­scy, kolej­ny raz udo­wad­nia­ją, że ćwi­cze­nia logo­pe­dycz­ne to świet­na zaba­wa! Taka gim­na­sty­ka „buzi i języ­ka” to wiel­ka przy­jem­ność tak dla dzie­ci jak i dla doro­słych.

 
Nasza oce­na: bar­dzo dobry
 

Elż­bie­ta i Witold Szwaj­kow­scy
Sto wier­szy­ków atrak­cyj­nych
do ćwi­czeń dyk­cyj­nych

Ilu­stra­cje Karo­li­na Dzie­wa
ISBN 978–83-280‑4310‑7
Wydaw­nic­two Wil­ga 2017

Wydawnictwo wilga


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *