Loteryjka Świat czyli ciekawy sposób na wspieranie rozwoju umysłowego dzieckaLoteryjka Świat - Kapitan Nauka

Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy
/Janusz Korczak/

 

W życiu każ­de­go dziec­ka, tego cał­kiem małe­go i tego tro­chę więk­sze­go, szcze­gól­ną rolę odgry­wa­ją kształ­to­wa­nie i roz­wój jego umie­jęt­no­ści pozna­wa­nia ota­cza­ją­ce­go go świa­ta. Dziec­ko bada świat wszyst­ki­mi zmy­sła­mi, stop­nio­wo dostrze­ga związ­ki w nim zacho­dzą­ce i się go zro­zu­mieć. Istot­ną rolę w tym dłu­gim i zło­żo­nym pro­ce­sie odgry­wa dostar­cza­nie dziec­ku odpo­wied­nich zabaw i gier psy­cho­sty­mu­lu­ją­cych.

 

Loteryjka Świat - Kapitan Nauka

 

Wielki mały świat

Gra Lote­ryj­ka Świat z serii Kapi­tan Nauka, to jed­na z tych pro­po­zy­cji, któ­re nie­wąt­pli­wie zain­te­re­su­ją każ­de­go rodzi­ca, któ­ry pra­gnie wspie­rać roz­wój swo­je­go dziec­ka. Pro­sto­ta i pięk­no, czy­li wszyst­ko to co naj­bar­dziej przy­cią­ga dzie­ci!

Lote­ryj­ka skła­da się z 6 nie­wiel­kich, ale gra­ficz­nie bar­dzo efek­tow­nych pro­sto­kąt­nych plansz i 36 żeto­nów. Przej­rzy­ste zasa­dy gry i mno­gość warian­tów roz­gryw­ki powo­du­ją, że usa­tys­fak­cjo­no­wa­ni będą zarów­no doro­śli jak i same dzie­ci. We wszyst­kich roz­gryw­kach pod­sta­wo­wa zasa­da jest taka sama — nale­ży przy­po­rząd­ko­wać żeto­ny do plansz i uło­żyć je w odpo­wied­nich miej­scach na dużym obraz­ku.

Od pełzacza do wymiatacza

Gra Lote­ryj­ka Świat zakła­da aż 4 warian­ty gry, o rosną­cym pozio­mie trud­no­ści trud­no­ści.
W zało­że­niu gra prze­zna­czo­na jest dla dzie­ci w wie­ku 3+, ale naszym zada­niem poziom 1 - Gracz peł­zacz może być faj­ną roz­ryw­ką nawet dla młod­sze­go dziec­ka. Ten wariant gry pole­ga na pro­stym przy­po­rząd­ko­wa­niu żeto­nów do plansz i uło­że­niu ich w odpo­wied­nich miej­scach na dużym obraz­ku. Naj­młod­si uczest­ni­cy gry mają zatem 1 plan­szę i 6 żeto­nów.

Gracz wymia­tacz — to poziom 2, w któ­rym dziec­ko wyko­rzy­stu­je od 2 do 4 (naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ni gra­cze nawet do 5 lub 6) plansz. Zaba­wa tym razem pole­ga na tym, aby wymie­sza­ne na sto­le wszyst­kie żeto­ny uło­żyć w odpo­wied­nich miej­scach.

 

Loteryjka "Świat" - Kapitan Nauka

 

Od zapamiętywacza do rozrabiacza

Poziom 3 i 4 zakła­da­ją moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w grze więk­szej licz­by dzie­ci.
Gracz zapa­mię­ty­wacz — poziom 3, łączy w sobie cechy lote­ryj­ki i gry typu memo­ry. Każ­dy gracz otrzy­mu­je po jed­nej plan­szy, a żeto­ny leżą na sto­le, w taki spo­sób aby Kapi­tan Nauka był na wierz­chu. Dzie­ci kolej­no losu­ją żeto­ny i spraw­dza­ją, czy obra­zek na żeto­nie pasu­je do ich plan­szy. Jeże­li żeton nie pasu­je to gracz odkła­da żeton na miej­sce. Pozo­sta­li gra­cze mają za zada­nie pil­nie obser­wo­wać prze­bieg gry i sta­rać się zapa­mię­ty­wać, gdzie znaj­du­ją się rysun­ki pasu­ją­ce do ich plansz. Oso­ba, któ­ra jako pierw­sza uzu­peł­ni swo­ją plan­szę wszyst­ki­mi żeto­na­mi wygry­wa. To praw­dzi­wy test na spo­strze­gaw­czość, kon­cen­tra­cję i dobrą pamięć.

Wszyst­kie chwy­ty dozwo­lo­ne, to mot­to warian­tu 4 — Gracz roz­ra­biacz. Tym razem każ­dy z uczest­ni­ków gry ma za zada­nie jak naj­szyb­ciej odszu­kać i uło­żyć żeto­ny pasu­ją­ce do jego plan­szy. Na tym pozio­mie trud­no­ści gra­cze mogą łapać prze­ciw­ni­ków za rece, zasła­niać im oczy i… pod­mie­niać plan­sze.

 

Loteryjka "Świat" - Kapitan Nauka

 

O zaletach słów kilka

Gra Lote­ryj­ka Świat to jed­na z takich gier, któ­re w nie­ba­nal­ny spo­sób pozwa­la­ją na roz­wi­ja­nie per­cep­cji i koor­dy­na­cji wzro­ko­wo-rucho­wej u dzie­ci. Dziec­ko w bar­dzo atrak­cyj­ny i przy­stęp­ny spo­sób ma moż­li­wość nie tyl­ko zwięk­sza­nia zaso­bu swo­je­go słow­nic­twa, ale tak­że naby­wa więk­szej zręcz­no­ści w komu­ni­ko­wa­niu się z dru­gim czło­wie­kiem. Gra emo­cji, prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji dro­gą komu­ni­ka­tu wer­bal­ne­go oraz przez wysy­ła­nie i odbie­ra­nie komu­ni­ka­tów przy pomo­cy ruchów i gestów, mimi­ki, dźwię­ków, czy doty­ku, to tyl­ko nie­któ­re z atu­tów tej z pozo­ru oczy­wi­stej i banal­nie pro­stej gry.
Pięk­na sza­ta gra­ficz­na i bar­dzo solid­ne wyko­na­nie, ucie­szą z pew­no­ścią każ­de­go rodzi­ca nie tyl­ko bar­dzo aktyw­ne­go dziec­ka. Nasza cór­ka i jej trzy kuzyn­ki (w tym naj­młod­sza 3‑latka) wspól­nie i jed­no­gło­śnie oświad­czy­ły, że naj­bar­dziej podo­ba­ją im się trzy plan­sze: „W morzu”, „Zima” i „Co lata”. Zatem wiel­kie bra­wa dla Pana Artu­ra Gule­wi­cza, auto­ra tych napraw­dę pięk­nych ilu­stra­cji.

 

Loteryjka "Świat" - Kapitan Nauka

 

Sesja poprawkowa

Gra Lote­ryj­ka Świat z serii Kapi­tan Nauka to napraw­dę bar­dzo cie­ka­wa gra, któ­ra z pew­no­ścią wzbo­ga­ci świat każ­de­go dziec­ka. Naszym zda­niem jed­nak przy kolej­nych edy­cjach tej gry, war­to pomy­śleć o kil­ku zmia­nach. Kar­ta „Kosmos” zawie­ra rysu­nek robo­ta na kół­kach, któ­ry tro­chę „gry­zie się” z inny­mi ele­men­ta­mi kosmicz­ny­mi. Star­sze dzie­ci testu­ją­ce Grę Lote­ryj­ka Świat, zwró­ci­ły nam uwa­gę, że ten robot jeź­dzi a nie lata w kosmo­sie. Trud­no nie zgo­dzić się z ich argu­men­ta­cją, cho­ciaż rozu­mie­my, że wyko­rzy­sta­no pewien poziom upro­sze­nia. Zamiast robo­ta dzie­ci zapro­po­no­wa­ły obra­zek przed­sta­wia­ją­cy kome­tę lub sate­li­tę. Na plan­szy „Mia­stecz­ko” widzi­my z kolei samo­cho­dy jeż­dżą­ce po tra­wie… Dzie­ci same stwier­dzi­ły, że to bar­dzo nie­eko­lo­gicz­ne zacho­wa­nie, co spo­wo­do­wa­ło wywią­za­nie się cał­kiem nie­ma­łej dys­ku­sji na ten temat. Osta­tecz­nie zatem być może „minus” tej gry oka­zał się jed­nak cał­kiem zgrab­nym „plu­sem”?!

Inspiracje i kreatywne rozwiązania

Gra Lote­ryj­ka Świat z naszej per­spek­ty­wy to cał­kiem nie­zła kopal­nia kre­atyw­nych inspi­ra­cji. Nasz pomysł na kolej­ny wariant gry zawie­ra ele­men­ty edu­ka­cji mate­ma­tycz­nej. Tym razem zaba­wa zawie­ra nie tyl­ko cechy lote­ryj­ki i gry typu memo­ry, ale pozwa­la na prze­ćwi­cze­nie takich zagad­nień jak licz­by parzy­ste i nie­pa­rzy­ste czy doda­wa­nie i odej­mo­wa­nie w zakre­sie do 10 czy 20.
Przy pierw­szej naszej aran­ża­cji, w grze bie­rze udział 2 zawod­ni­ków i rzut kost­ką decy­du­je, kto ma pra­wo odkryć i spraw­dzić żeton. Jeden z zawod­ni­ków wybie­ra licz­by parzy­ste a dru­gi nie­pa­rzy­ste. Wygry­wa ten, kto jako pierw­szy uzu­peł­ni swo­ją plan­szę wszyst­ki­mi żeto­na­mi. Dru­gi nasz pomysł zakła­da, że każ­dy żeton ma przy­le­pio­ną kar­tecz­kę z dzia­ła­niem mate­ma­tycz­nym (wyko­rzy­sta­nie kolo­ro­wych kar­te­czek samo­przy­lep­nych). Tym razem trze­ba nie tyl­ko odszu­kać i dopa­so­wać żeton do swo­jej plan­szy. Zanim gracz poło­zy żeton na swo­jej kar­cie naj­pierw musi popraw­nie podać roz­wią­za­nie dzia­ła­nia mate­ma­tycz­ne­go.

Inny kre­atyw­ny pomysł na wyko­rzy­sta­nie Gry Lote­ryj­ka Świat, zawie­ra ele­men­ty edu­ka­cji polo­ni­stycz­nej. Tym razem pro­po­nu­je­my ukła­da­nie żeto­nów wg kolej­no­ści alfa­be­tycz­nej (bez wyko­rzy­sta­nia plansz), albo zaba­wę typu „zasta­nów się i opo­wiedz co myśli oso­ba na obraz­ku” (albo „dokąd zmie­rza dany pojazd” itp). Star­sze dzie­ci testu­ją­ce grę zapro­po­no­wa­ły tak­że zaba­wę z „wykla­ski­wa­niem sylab” oraz gło­sko­wa­niem wyra­zów.
Jak widać Gra Lote­ryj­ka Świat z serii Kapi­tan Nauka, to napraw­dę mega inspi­ru­ją­ca zaba­wa, tak dla rodzi­ców jak i dla samych dzie­ci.

Nasza oce­na: bar­dzo dobry

 

KapitanNauka.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *