Tabliczka mnożenia bez tajemnic — poradnik dla rodziców i dziecitabliczka mnożenia - matematyka jest piękna

Jedyna rzecz, której można być pewnym na tym świecie,
to tabliczka mnożenia.
/Lucy Maud Montgomery — Błękitny Zamek/

Ostat­ni­mi cza­sy w inter­ne­cie na róż­nych gru­pach spo­łecz­no­ścio­wych i forach, zno­wu poja­wia się, co raz wię­cej pytań, o to: Jak nauczyć dziec­ko tablicz­ki mno­że­nia?! Odpo­wie­dzi bywa­ją napraw­dę bar­dzo róż­ne… Jed­ni radzą kla­sycz­nie sprawę„zakuć na pamięć”, inni pro­po­nu­ją róż­ne meto­dy mne­mo­tech­nicz­ne a część wymie­nia gry plan­szo­we, kar­cia­ne czy w koń­cu apli­ka­cje na table­cie. Tablicz­ka mno­że­nia na 101 spo­so­bów… Co zatem wybrać?

Odpo­wiedź „kry­je się” w kolej­nym pyta­niu posta­wio­nym przez Panią Joan­nę na pew­nej gru­pie spo­łecz­no­ścio­wej na Face­bo­ok:

Joan­na napi­sa­ła: „A chcesz ją nauczyć by zro­zu­mia­ła o co cho­dzi z mno­że­niem, czy żeby się nauczy­ła tablicz­ki mno­że­nia na pamięć. Bo to są dwie róż­ne kwe­stie”

 

Skutecznie, mądrze i szybko… czy to w ogóle możliwe?

Praw­da jest taka, że tablicz­kę mno­że­nia, podob­nie jak całą mate­ma­ty­kę i inne nauki ści­słe trze­ba zwy­czaj­nie zro­zu­mieć!
Klu­czem do suk­ce­su
jest nauka przez zaba­wę, dzia­ła­nie na kon­kre­tach oraz czas i… licz­ba powtó­rzeń!

 

Tabliczka mnożenia… złe początki

W pro­gra­mach szkol­nych tablicz­ka mno­że­nia zazwy­czaj poja­wia się w kla­sie 2 szko­ły pod­sta­wo­wej. Dzie­ci, już zale­d­wie po kil­ku tygo­dniach nauki mają wyka­zać się zna­jo­mo­ścią tema­tu, co w prak­ty­ce dla więk­szo­ści ozna­cza „wyku­cie na pamięć”… Dener­wu­ją się i rodzi­ce i dzie­ci i… nauczy­cie­le! A moż­na zro­bić to zupeł­nie ina­czej! Ina­czej… czy­li jak?

 

Dodawanie, oś liczbowa i… mnożenie

W umy­śle dziec­ka idea mno­że­nia (i dzie­le­nia) kieł­ku­je bar­dzo wcze­śnie… Dzie­ci intu­icyj­nie „łapią o co w tym wszyst­kich cho­dzi” zaraz po tym, jak opa­nu­ją doda­wa­nie i odej­mo­wa­nie! Na począ­tek wystar­czy pro­ste doda­wa­nie i odej­mo­wa­nie do 10, 20 i do 30. Jak do tego dołą­czy­cie oś licz­bo­wą i doda­wa­nie liczb o 2 i o 3 to już w zasa­dzie wpro­wa­dza­cie… mno­że­nie!

U nas „zaba­wa w smo­ki licz­bo­we” bar­dzo szyb­ko dała pożą­da­ny efekt! Tak nasze dziec­ko w bar­dzo łatwy i sku­tecz­ny spo­sób zaczy­na­ło rozu­mieć „ideę mno­że­nia”! Smok Fry­de­ryk i jego kum­ple zago­ści­li na dobre w naszym domu!

 

 

Cukierki, samoloty i… klocki Lego

Nasze zaba­wy na kon­kre­tach spra­wia­ły cór­ce spo­ro fraj­dy… I tak w ruch poszły cukier­ki, cia­stecz­ka ale i owo­ce, któ­re wspól­nie „przy­dzie­la­ły­śmy” naszym lal­kom i misiom. Małe maskot­ki lata­ły samo­lo­tem lub jeź­dzi­ły autka­mi a na koń­cu w ruch poszły kloc­ki lego.

Tak „prze­ro­bi­li­śmy” mno­że­nie przez 0,1, 2, 3 i 4.

 

 

Liczby Kwadratowe, czyli klocki Reko na start

Kie­dyś w inter­ne­cie zna­la­złam pora­dę, aby nauczyć dziec­ko kwa­dra­tów liczb, to maluch będzie zmo­ty­wo­wa­ny do dal­szej nauki tablicz­ki mno­że­nia. Nie­ste­ty odno­si­ło się to do „zaku­cia na pamięć”. My chcie­li­śmy ina­czej!
I tak powsta­ła nasza zaba­wa geo­me­trycz­na tablicz­ka mno­że­nia — licz­by kwa­dra­to­we. Spo­ro zaba­wy, mnó­stwo mani­pu­la­cji i duuużo myśle­nia! Tablicz­ka mno­że­nia i tym razem „weszła” do gło­wy jakoś tak sama i do tego z peł­nym zro­zu­mie­niem tre­ści!

Na tym eta­pie war­to zazna­czyć ze dziec­ko powin­no wcze­śniej opa­no­wać licze­nie do 100.

 

 

Paluszki, liczydełko i smok Fryderyk

Jak „opa­no­wać” mno­że­nie przez 5 i 10? Do tego celu wyko­rzy­sta­li­śmy wła­sne pal­ce i liczy­deł­ko!
Cór­ka potra­fi­ła na tym eta­pie nie tyl­ko liczyć po kolei do 100, ale tak­że wyko­rzy­sty­wać doda­wa­nie i odej­mo­wa­nie co 5 i co 10. Bar­dzo pomoc­ne oka­za­ły się „ćwi­cze­nia ze smo­kiem Fry­de­ry­kiem”

 

 

Zaczarowana 9

W inter­ne­cie moż­na spo­tkać cie­ka­we fil­mi­ki opo­wia­da­ją­ce jak „opa­no­wać” mno­że­nie przez 9

A gdy­by tak zro­zu­mieć, że wystar­czy tyl­ko przy­po­mnieć sobie „jak to było z tym mno­że­niem przez 10” i zasto­so­wać odejmowanie!Przykładowo dziec­ko ma za zada­nie podać wynik mno­że­nia np.: 8 x 9 . Na tym eta­pie war­to uświa­do­mić malu­cho­wi, że to prze­cież to samo co.… 8 x10 , ale minus jed­no 8.
Oczy­wi­ście takie rosza­dy moż­li­we są tyl­ko jeże­li dziec­ko potra­fi nie tyl­ko liczyć do 100 ale dość spraw­nie wyko­rzy­stu­je umie­jęt­no­ści doda­wa­nia i odej­mo­wa­nia w tym zakre­sie.

 

Dodaj lub odejmij a dostaniesz mnożenie

Na tym eta­pie wyko­rzy­stu­je­my zna­jo­mość liczb kwa­dra­to­wych oraz umie­jęt­no­ści doda­wa­nia i odej­mo­wa­nia w zakre­sie do 100.

Przy­kła­do­wo dziec­ko ma podać wynik mno­że­nia 7 x8.
Moż­na zro­bić to na co naj­mniej 3 spo­so­by:

  1. zakuć wynik — nie pole­ca­my!
  2. wyko­rzy­stać „wier­szy­ki mne­mo­tech­nicz­ne” — przy­dat­ne
  3. zro­zu­mieć — wyko­rzy­stać licz­by kwa­dra­to­we, a potem doda­wa­nie ponie­waż: 7 x 8 to jest to samo co 7 x7 dodać jesz­cze jed­no 7
  4. zro­zu­mieć — wyko­rzy­stać licz­by kwa­dra­to­we, a potem odej­mo­wa­nie ponie­waż: 7 x 8 to jest to samo co 8 x8 odjąć jesz­cze jed­no 8

Takie „myślo­we wygi­ba­sy” war­to poćwi­czyć na „gra­ficz­nych smo­kach”.

 

Teraz czas na jeszcze więcej zabawy…

Kie­dy dziec­ko „przej­dzie” całą dro­gę rozu­mo­wa­nia, to pozo­sta­je tyl­ko utrwa­la­nie zdo­by­tych wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści. W tym miej­scu moż­na wyko­rzy­stać róż­ne ksią­żecz­ki edu­ka­cyj­ne, gry kar­cia­ne i plan­szo­we, cie­ka­we apli­ka­cje na table­cie lub zaglą­dać na inter­ne­to­we por­ta­le mate­ma­tycz­ne dla dzie­ci.

 

Twierdzenie Marysi…

Zaba­wa „w tablicz­kę mno­że­nia” wcią­gnę­ła naszą cór­cie dość moc­no. Kie­dyś „z nudów” zaczę­ła ana­li­zo­wać mno­że­nie na swój wła­sny spo­sób, co w rezul­ta­cie skoń­czy­ło się powsta­niem tzw. Twier­dze­nia Mary­si Wicher.
My sami byli­śmy moc­no zasko­cze­ni tym co „odkry­ła”. Jak się oka­za­ło roz­wa­ża­nia mate­ma­tycz­ne naszej cór­ki, zain­te­re­so­wa­ły nawet „oso­by z zewnątrz”. Moż­na o tym prze­czy­tać na Spe­cja­li­stycz­nym Por­ta­lu edu­ka­cyj­nym — Oś świa­ta — Tablicz­ka mno­że­nia

Dowód twier­dze­nia Mary­si Wicher

 

 

Jeże­li spodo­bał Ci się nasz post to możesz nas sko­men­to­wać!
Udo­stęp­niaj i laj­kuj nas tak­że na Face­bo­ok i na Insta­gram. Odpo­wia­da­my tak­że na wszyst­kie wia­do­mo­ści e‑mailowe.

 

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Komentarz na temat “Tabliczka mnożenia bez tajemnic — poradnik dla rodziców i dzieci

  1. War­to­ścio­wy blog. Lubię Two­je podej­ście do nauki????. Chęt­nie korzy­stam. Mno­że­nie i licz­by kwa­dra­to­we- przej­rzy­ście przed­sta­wio­ne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *