Pi-stacja.tv czyli matematyka jest piękna!Matematyka jest piękna logo

Wielu, którzy nigdy nie mieli okazji dowiedzieć się czegoś więcej o matematyce, myli ją z arytmetyką, uważając za naukę nudną i jałową. W rzeczywistości zaś jest to nauka wymagająca największej wyobraźni
/Sofia Kowalewska/

 

Zaba­wy z Archi­me­de­sem” kocha­ją mate­ma­ty­kę w każ­dej posta­ci, ponie­waż… Mate­ma­ty­ka jest pięk­na! My mate­ma­ty­ki „nie myli­my z aryt­me­ty­ką”… a wyobraź­nia i kre­atyw­ność to nasze dru­gie imię.

 

Matematyka od kuchni… czyli orzeszki matematyczne dla każdego ucznia!

Dziś chce­my Wam poka­zać coś zupeł­nie nowe­go! Oto cie­ka­wa stro­na poświę­co­na mate­ma­ty­ce Pi-stacja.tv Zupeł­na nowość na ryn­ku edu­ka­cyj­nym, któ­ra ma szan­sę stać się praw­dzi­wym hitem! My wła­śnie roz­po­czę­li­śmy testy tego por­ta­lu.
Cykl „mini lek­cji” moż­na odszu­kać tak­że na YouTu­be  „Pi-sta­cja mate­ma­ty­ka”

 

Zobacz­cie i oceń­cie sami!

To powin­no Was zain­te­re­so­wać… 

A może woli­cie coś takie­go? 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *