Tabliczka Marzenia (Tabliczka mnożenia) — ZestawienieMatematyka jest piękna logo

Pro­jekt: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na — edy­cja 2” przed­sta­wia kre­atyw­ne roz­wa­ża­nia na temat „Tablicz­ka marze­nia”.
Zobacz­cie sami co wyszło naszym uczest­ni­kom.

W lutym bawi­ło się 7 blo­gów:

 

Nasza Szko­ła Domo­wa

Zaba­wa w sklep. Tablicz­ka marze­nia cz. 1 – Mate­ma­ty­ka jest πęk­na

Pobaw­my się z LEGO. Tablicz­ka marze­nia cz. 2 – Mate­ma­ty­ka jest πęk­na

 

Nasze Klu­ski

Jak nauczyć dziec­ko tablicz­ki mno­że­nia


mama­jan­ka i ON

Tablicz­ka mno­że­nia

 

Kre­atyw­nie w domu

Tablicz­ka mno­że­nia — mate­ma­tycz­ne tri­ki

 

Nasze Rodzin­ne Podró­że

Tablicz­ka marze­nia 7‑latki — mate­ma­ty­ka jest pięk­na.

 

mysho­we­lo­ve

Tablicz­ka marze­nia — Mate­ma­ty­ka jest pięk­na.

 

Zaba­wy z Archi­me­de­sem

Tablicz­ka mno­że­nia bez tajem­nic — porad­nik dla rodzi­ców i dzie­ci

Kar­ty Gra­bow­skie­go czy­li nauka przez zaba­wę

 

oraz gościn­nie blog Edu­ka­cja Domo­wa Mon­tes­so­ri

Mno­że­nie na zło­tych per­łach

 

 

Zapra­sza­my do lek­tu­ry, laj­ko­wa­nia, udo­stęp­nia­nia, komen­to­wa­nia.

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *