Skarbonka TVP ABC czyli jak rozmawiać z dzieckiem o pieniądzachSkarbonka TVP ABC

Gdzie mieszkają pieniądze?
Ile jest w Polsce pieniędzy?
Czy bez pracy nie ma kołaczy?”

Zupeł­nie nie­daw­no pisa­li­śmy o tym, jak waż­ne jest wdra­ża­nie dzie­ci w tema­ty­kę finan­sów i eko­no­mii. W naszym poście „ABC Eko­no­mii dla dzie­ci czy­li… Super­Qu­iz Pie­nią­dze w akcji!” może­cie prze­czy­tać jak łatwo moż­na przed­sta­wić ten temat przy pomo­cy gry kar­cia­nej.
Dziś pre­zen­tu­je­my Wam coś zupeł­nie nowe­go! Oto TVP ABC i Naro­do­wy Bank Pol­ski mają dla dzie­ci praw­dzi­wą nie­spo­dzian­kę… Skar­bon­ka TVP ABC

 

Skarbonka TVP ABC

 

ABC ekonomii uczy i bawi

Skar­bon­ka TVP ABC to gra dla naj­młod­szych, któ­rą moż­na pobrać za dar­mo na smar­fo­ny i table­ty lub zagrać bez­po­śred­nio na stro­nie inter­ne­to­wej TVP ABC.

Skar­bon­ka TVP ABC to 8 róż­nych zabaw i inte­rak­tyw­nych gier, któ­re wpro­wa­dza­ją dziec­ko w świat eko­no­mii. Część pierw­sza tej apli­ka­cji zawie­ra „tro­chę” teo­rii z zakre­su eko­no­mii i finan­sów… Tu dzie­ci dowie­dzą się „pra­wie wszyst­kie­go” o pol­skich pie­nią­dzach i… nie tyl­ko. W dru­giej czę­ści, teo­ria „prze­ra­dza się w prak­ty­kę”, czy­li dzie­ci mogą zara­biać wir­tu­al­ne pie­nią­dze. Zaro­bio­ne pie­nią­dze zaś, mogą wyda­wać według wła­sne­go uzna­nia w skle­pi­ku, w któ­rym sprze­daw­cą jest Cie­la­czek Cecyl.

Skar­bon­ka TVP ABC to naszym zda­niem cie­ka­wy pomysł edu­ka­cyj­ny, któ­ry war­to wypró­bo­wać jako jeden z ele­men­tów przy­go­to­wa­nia dzie­ci m.in. do roli małe­go kon­su­men­ta.
Nauka przez zaba­wę to naj­lep­sza meto­da na pozna­wa­nie świa­ta! A nie­ste­ty… świat eko­no­mii przy­pra­wia o ból gło­wy, tak­że czę­sto i samych doro­słych!

Wszyst­kim życzy­my świet­nej zaba­wy i … nauki!

Cie­ka­wi jeste­śmy Waszych opi­nii! Może­cie do nas pisać tak­że uży­wa­jąc  Face­bo­ok lub Insta­gram.
Komen­tuj­cie, laj­kuj­cie i udo­stęp­niaj­cie!

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *