Figuraki z naszej paki — zestawienieMatematyka jest piękna logo

Pro­jekt: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na — edy­cja 2” przed­sta­wia kre­atyw­ne roz­wa­ża­nia na temat „Figu­ra­ki z naszej paki”.
Zobacz­cie sami co wyszło naszym uczest­ni­kom.

W grud­niu bawi­ło się z nami 9 blo­gów:

 

Rodzin­ne podró­że — dziec­ko: 6,5 roku

Edu­ka­cja domo­wa World­scho­olers — Tydzień 11 — pod­su­mo­wa­nie (13 grud­nia — wto­rek)

 

Przy­ro­da jest faj­na — dziec­ko: lat 4

Zaba­wy figu­ro­we (Dome­na wyga­sła: http://www.przyrodajestfajna.pl/2016/12/zabawy-figurowe.html)>

 

mama­jan­ka i On

Przed­świą­tecz­na geo­me­tria

 

Zaba­wy z Archi­me­de­sem — dziec­ko lat 7

Okrą­gla­ki i kan­cia­ki czy­li… figu­ry geo­me­trycz­ne ina­czej

 

Kre­atyw­nie w Domu — dzie­ci: 2, 3 i 6 lat

Figu­ra­ki z naszej paki czy­li geo­me­tria figur pła­skich z 2–3 lat­kiem

Czar­no — bia­ły kod

Japoń­skie łami­głów­ki

 

czy­to­cza­ry — dziec­ko: 5,5 roku

Fil­co­we (czyto)czary

figu­ra­ki z naszej paki; pro­jekt: mate­ma­ty­ka jest πęk­na

 

mysho­we­lo­ve — dziec­ko: 2 lat­ka

Figu­ra­ki z naszej paki – mate­ma­ty­ka jest πęk­na

 

ON ONA I DZIECIAKI — dzie­ci: 3 i 5 lat

Figu­ra­ki z naszej paki — bawi­my się figu­ra­mi

 

Nasza Szko­ła Domo­wa — dzie­ci: 4 i 7 lat

Figu­ra­ki z naszej paki – Mate­ma­ty­ka jest πęk­na

 

Zapra­sza­my do lek­tu­ry, laj­ko­wa­nia, udo­stęp­nia­nia, komen­to­wa­nia.

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *