Rozszerzona rzeczywistość w edukacji… czyli magia na wyciągniecie rękiRozszerzona rzeczywistość? Brzmi tajemniczo i groźnie? Zupełnie niepotrzebnie!
Technologia AR, czyli Technologia Rozszerzonej Rzeczywistości (ang. Augmented Reality) to rozwiązanie, która umożliwia połączenie w czasie rzeczywistym prawdziwego, realnego świata, z generowanym cyfrowo obrazem.

Tech­no­lo­gi Roz­sze­rzo­nej Rze­czy­wi­sto­ści świat real­ny, mamy wów­czas w for­mie obra­zu reje­stro­wa­ne­go on-line przez obiek­tyw apa­ra­tu lub kame­ry. Świat wir­tu­al­ny zaś nakła­da­ny jest na obraz real­ny, naj­czę­ściej w for­mie obiek­tów 3D. Roz­sze­rzo­na rze­czy­wi­stość czę­sto jest mylo­na z Rzeczy­wi­sto­ścią Wir­tu­al­ną (VR), gdzie całość obser­wo­wa­ne­go przez nas świa­ta gene­ro­wa­na jest kom­pu­te­ro­wo. W takim przy­pad­ku, nie ma tu mowy o inte­rak­cji z obiek­ta­mi rze­czy­wi­sty­mi świa­ta real­ne­go.

Moż­li­wość Tech­no­lo­gii AR w edu­ka­cji są napraw­dę impo­nu­ją­ce… Futu­ry­stycz­ne wizje poka­zu­ją­ce wir­tu­al­ne labo­ra­to­ria i sale ope­ra­cyj­ne, „oży­wio­ne” szkol­ne pod­ręcz­ni­ki i ency­klo­pe­die, prze­wod­ni­ki muze­al­ne czy rekon­struk­cje histo­rycz­ne to dopie­ro począ­tek wie­lu nie­sa­mo­wi­tych moż­li­wo­ści. Teraz dopie­ro nauka przez zaba­wę i doświad­cze­nie nabie­ra­ją zupeł­nie nowe­go świe­że­go wymia­ru…

Tech­no­lo­gia Roz­sze­rzo­nej Rze­czy­wi­sto­ści w edu­ka­cji, moż­li­wa jest tak­że w warun­kach domo­wych… Brzmi tro­chę nie­wia­ry­god­nie? Nic bar­dziej myl­ne­go! Gry edu­ka­cyj­ne 4DTech­no­lo­gią AR możesz mieć już dziś w swo­im domu! Poke­mon Go?! Nie! Nauka GO!!!

 

Elements 4D czyli jak Twoje dziecko pokocha naukę

Ele­ments 4D to rewe­la­cyj­na dar­mo­wa apli­ka­cja z Tech­no­lo­gią AR dostęp­na na urzą­dze­nia mobil­ne. Apli­ka­cja ta zapew­nia nową, nie­sa­mo­wi­tą jakość ucze­nia się przy­ro­dy i che­mii. Ele­ments 4D to inspi­ru­ją­ce pomy­sły i goto­we sce­na­riu­sze zajęć z wyko­rzy­sta­niem moż­li­wo­ści Roz­sze­rzo­nej Rze­czy­wi­sto­ści.
Na stro­nie inter­ne­to­wej twór­ców Ele­ments 4D moż­na zna­leźć instruk­cje krok po kro­ku, jak wyko­nać papie­ro­we mode­le „magicz­nych sze­ścia­nów” Ele­ments 4D Blocks oraz jak ich pra­wi­dło­wo uży­wać w połą­cze­niu z Tech­no­lo­gią AR.

Naszym zda­niem Ele­ments 4D wspo­ma­ga zdo­by­wa­nie wie­dzy o ota­cza­ją­cym nas świe­cie już u dzie­ci na pozio­mie szko­ły pod­sta­wo­wej.

Użyt­kow­ni­cy pozna­ją aż 36 natu­ral­nie wystę­pu­ją­cych pier­wiast­ków che­micz­nych (ich nazwy, nie­któ­re wła­ści­wo­ści fizycz­ne i wybra­ne cie­ka­wost­ki) a dzię­ki Tech­no­lo­gi Roz­sze­rzo­nej Rze­czy­wi­sto­ści mogą nie tyl­ko zoba­czyć jak wyglą­da­ją one w 3D i wcho­dzić z nimi w praw­dzi­wa inte­rak­cję.

 

Po pobra­niu, wycię­ciu i skle­je­niu sza­blo­nów Ele­ments 4D Blocks, „magicz­ne sze­ścia­ny” wyglą­da­ją nie­co nie­po­zor­nie i zupeł­nie nie zapo­wia­da­ją nie­spo­dzia­nek jakie cze­ka­ją na użyt­kow­ni­ków tej nie­zwy­kłej gry 4D.

 
Rozszerzona rzeczywistość - Elements 4D


 
Sza­blo­ny Ele­ments 4D Blocks wyglą­da­ją jak zwy­kłe kart­ki papie­ru…
 
Rozszerzona rzeczywistość - Elements 4D
 
Praw­dzi­wa zaba­wa zaczy­na się dopie­ro w momen­cie uru­cho­mie­nia apli­ka­cji na urzą­dze­niu mobil­nym. Ele­ments 4D Blocks zaczy­na­ją żyć swo­im magicz­nym życiem!
 
Rozszerzona rzeczywistość - Elements 4D
 
Poru­sza­jąc Ele­ments 4D Blocks może­my zaglą­dać do środ­ka sze­ścia­nów… A tam praw­dzi­we cza­ry!
 
Rozszerzona rzeczywistość - Elements 4D
 
Rozszerzona rzeczywistość - Elements 4D
 
Rozszerzona rzeczywistość - Elements 4D
 
Apli­ka­cja Ele­ments 4D pozwa­la nam zoba­czyć nie tyl­ko, jak wyglą­da­ją wybra­ne pier­wiast­ki, ale tak­że jakie reak­cje zacho­dzą pomię­dzy mie­dzy nimi.

 
Rozszerzona rzeczywistość - Elements 4D
 
Rozszerzona rzeczywistość - Elements 4D
 
Rozszerzona rzeczywistość - Elements 4D
 
Rozszerzona rzeczywistość - Elements 4D
 
Rozszerzona rzeczywistość - Elements 4D
 
Rozszerzona rzeczywistość - Elements 4D
 
Rozszerzona rzeczywistość - Elements 4D
 
Rozszerzona rzeczywistość - Elements 4D
 
Rozszerzona rzeczywistość - Elements 4D
 
Rozszerzona rzeczywistość - Elements 4D
 
Ele­ments 4D to apli­ka­cja, któ­rą napraw­dę war­to mieć w swo­ich edu­ka­cyj­nych zaso­bach! Pole­ca­my ją nauczy­cie­lom, rodzi­com a przede wszyst­kim wszyst­kim uczniom. Miłej zaba­wy! My tym­cza­sem już szy­ku­je­my dla Was małą nie­spo­dzian­kę.…
 
Labo­ra­to­rium Archi­me­de­sa cze­ka wła­śnie na Cie­bie! Tyl­ko tu znaj­dziesz praw­dzi­we eks­pe­ry­men­ty i doświad­cze­nia, dzię­ki któ­rym zako­chasz się w nauce!
 
Jeże­li spodo­bał Ci się ten post to napisz do nas! Możesz nas tak­że laj­ko­wać i udo­stęp­niać swo­im zna­jo­mym!
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *