Okrąglaki i kanciaki — zestawienieMatematyka jest piękna logo

Pro­jekt: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na — edy­cja 2” przed­sta­wia kre­atyw­ne roz­wa­ża­nia na temat „Okrą­gla­ki i kan­cia­ki”.
Zobacz­cie sami co wyszło naszym uczest­ni­kom.

W stycz­niu bawi­ły się z nami 4 blo­gi:


Rodzin­ne podró­że

Pozna­je­my bry­ły geo­me­trycz­ne — mate­ma­ty­ka jest pięk­na.

 

360 (i wię­cej) Przy­gód

Wytrzy­ma­łość papie­ru — eks­pe­ry­ment

 

Nasza Szko­ła Domo­wa

Okrą­gla­ki i kan­cian­ki – Mate­ma­ty­ka jest πęk­na

 

mysho­we­lo­ve

Okrą­gla­ki i kan­cia­ki- Mate­ma­ty­ka jest πęk­na

 
 
 

Blog  Karo­lo­wa­ma­ma opu­bli­ko­wał spe­cjal­ny wpis w któ­rym został pod­su­mo­wa­ny jego udział w 1 Edy­cji Pro­jek­tu Mate­ma­ty­ka jest pięk­na w for­mie Lap­bo­ka

 

 

Zapra­sza­my do lek­tu­ry, laj­ko­wa­nia, udo­stęp­nia­nia, komen­to­wa­nia.

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *