Między zerem a nieskończonością — zestawienie postówMatematyka jest piękna logo

Liczba jest istotą wszystkich rzeczy

Pro­jekt: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na — edy­cja 2” przed­sta­wia blo­ger­skie mate­ma­tycz­ne waria­cje na temat „Mię­dzy zerem a nie­skoń­czo­no­ścią”.
Zobacz­cie sami co wyszło naszym uczest­ni­kom.

Tym razem bawi­ło się z nami 14 fan­ta­stycz­nych rodzin — dzię­ku­je­my!

 

Nasza Szko­ła Domo­wa — dzie­ci: 4 i 7 lat

Mię­dzy zerem a nie­skoń­czo­no­ścią, cz. 1.

 

Kre­atyw­nie w Domu - dzie­ci: 2, 3 i 6 lat

Cyfro­we prze­pla­tan­ki

Pozna­je­my cyfer­ki

Liczy­my… liczy­my do 5

 

mama­jan­ka i On

mate­ma­ty­ka jest pięk­na — czy­tam i głów­ku­ję

cyfry, licz­by i kasz­ta­ny

 

Zaba­wy z Archi­me­de­sem - dziec­ko lat 7

Kota­go­ras w Muzeum Tajem­nic czy­li mate­ma­ty­ka w akcji!

Mię­dzy zerem a nie­skoń­czo­no­ścią czy­li… co robią mate­ma­ty­cy gdy się nudzą!

 

Tosio­we igrasz­ki

Mate­ma­ty­ka jest pięk­na: szorst­kie cyfry + kołecz­ki (DIY)

Mate­ma­ty­ka jest pięk­na: Pro­ste liczy­dło

 

360 (i wię­cej) Przy­gód — dzie­ci: 2 i 5 lat

Liczy­my, liczy­my — Mate­ma­ty­ka jest pięk­na!

 

ON ONA I DZIECIAKI — dzie­ci: 3 i 5 lat

Mię­dzy zerem a nie­skoń­czo­no­ścią

 

Przy­ro­da jest faj­na — dziec­ko: lat 4

Liczy­my z bie­dron­ką (Dome­na wyga­sła: http://www.przyrodajestfajna.pl/2016/10/liczymy-na-biedronki.html)

 

mysho­we­lo­ve — dziec­ko: 2 lat­ka

Mate­ma­ty­ka jest πęk­na- Mię­dzy zerem a nie­skoń­czo­no­ścią

 

Pomy­sło­we smy­ki- dzie­ci : 1,5 roku, 5 i 7 lat

Cyfry — ksią­żecz­ka sen­so­rycz­na diy

 

czy­to­cza­ry — dziec­ko: 5,5 roku

gotu­je­my! pro­jekt: mate­ma­ty­ka jest πęk­na

 

Rodzin­ne podró­że — dziec­ko: 6,5 roku
Od zera do nie­skoń­czo­no­ści — „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

 

Pani Mał­go­rza­ta W

Post na pro­fi­lu na Face­bo­ok

 

Kre­atyw­na Mama

Mate­ma­ty­ka jest pięk­na – Mię­dzy zerem a nie­skoń­czon­ścią

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *