System edukacji PUS — Wydawnictwo EpideixisSystem Edukacji PUS

PUS‑y rządzą, PUS‑y radzą, PUS‑y dziecka Wam nie zdradzą!”

Czy ist­nie­je jakiś sku­tecz­ny spo­sób, aby nasza pocie­cha nie tyl­ko naby­wa­ła nową wie­dzę i umie­jęt­no­ści, ale tak­że ćwi­czy­ła swo­ją odpor­ność emo­cjo­nal­ną, nauczy­ła się dobrze zno­sić poraż­kę i racjo­nal­nie zacho­wy­wać w sytu­acjach pro­ble­mo­wych kie­dy prze­ży­wa trud­no­ści? Jed­ną z moż­li­wo­ści roz­wią­za­nia tego pro­ble­mu, jest wpro­wa­dze­nie do użyt­ku domo­we­go (ale tak­że przed­szkol­ne­go i szkol­ne­go) tzw. sys­te­mu edu­ka­cji PUS.

 

System Edukacji PUS

 

Analiza problemu…

Wie­lu rodzi­ców, błęd­nie zakła­da, że zdo­by­wa­nie wie­dzy czy też naucze­nie się nowej umie­jęt­no­ści, ma być zawsze dla dziec­ka łatwe, miłe i przy­jem­ne. Wystar­czy jed­nak nie­co dokład­nie prze­ana­li­zo­wać pro­ces ucze­nia się aby zro­zu­mieć, że nie­odzow­nym jego ele­men­tem skła­do­wym jest… poko­ny­wa­nie trud­no­ści. Kło­pot w tym, że owo poko­ny­wa­nie trud­no­ści wią­że się nie­odzow­nie z nara­sta­niem u dziec­ka emo­cji nega­tyw­nych. Takie ujem­ne emo­cje potra­fią kom­plet­nie zakłó­cić pro­ces logicz­ne­go myśle­nia i co gor­sze uru­cho­mić sze­reg nega­tyw­nych mecha­ni­zmów obron­nych. Aby tego uni­kać nale­ży dziec­ko oswo­ić z poko­ny­wa­niem trud­no­ści i nauczyć jak radzić sobie z poraż­ką.

Z dru­giej stro­ny nie nale­ży też nad­to prze­ce­niać wie­dzy i umie­jęt­no­ści naszych pociech, dając im do roz­wią­za­nia zada­nia czy pro­ble­my kom­plet­nie nie ade­kwat­ne do ich potrzeb i moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zycz­nych. Takie „nad­mier­ne” trud­no­ści dość sku­tecz­nie nisz­czą moty­wa­cję do nauki, nawet wte­dy gdy dziec­ko dys­po­nu­je dużym poten­cja­łem inte­lek­tu­al­nym. Innym waż­nym zagad­nie­niem jest kwe­stia tzw. dzie­ci z spe­cy­ficz­ny­mi pro­ble­ma­mi i trud­no­ścia­mi w ucze­niu się. Brak nale­ży­tej goto­wo­ści emo­cjo­nal­nej dziec­ka do nauki, zabu­rze­nia inte­gra­cji sen­so­rycz­nej, wzmo­żo­ne lub obni­żo­ne napię­cie mię­śnio­we lub kło­po­ty z kon­cen­tra­cją czy nad­mier­na ruchli­wość powo­du­ją, że pozna­wa­nie świa­ta i poko­ny­wa­nie trud­no­ści nigdy nie będą dla nich „łatwe, miłe i przy­jem­ne”.

 

Pomyśl, Ułóż, Sprawdź, czyli system edukacji PUS od podstaw

Cho­ciaż nasza przy­go­da z sys­te­mem edu­ka­cji PUS Wydaw­nic­twa Epi­de­ixis zaczę­ła się ponad dwa lata temu, jed­nak do dziś jest to „ulu­bio­na zabaw­ka” mojej już pię­cio­let­niej cór­ki. Co takie­go nie­zwy­kłe­go kry­ją w sobie PUS‑y, że zwy­czaj­nie dziec­ko „chce się nimi bawić”? Przede wszyst­kim PUS‑y „rosną razem z dziec­kiem”. Raz kupio­ny zestaw kon­tro­l­ny (wyda­tek oko­ło 30 zł) słu­ży nasze­mu dziec­ku przez wie­le lat. Ksią­żecz­ki edu­ka­cyj­ne doku­pu­je­my w mia­rę potrzeb, moż­li­wo­ści i zain­te­re­so­wań nasze­go dziec­ka. A jest w czym wybie­rać!

Sys­tem edu­ka­cji PUS to przede wszyst­kim bogac­two tema­ty­ki i mno­gość „roz­wią­zań dydak­tycz­nych”, któ­re zachwy­cą gusta nawet naj­bar­dziej wybred­ne­go małe­go odbior­cy. Wszyst­kie ćwi­cze­nia mają for­mę zabaw języ­ko­wych, łami­głó­wek i komik­sów, są barw­nie i humo­ry­stycz­nie ilu­stro­wa­ne. Nie­któ­re ksią­żecz­ki zapro­jek­to­wa­no rów­nież w taki spo­sób, że dziec­ko może je tak­że poko­lo­ro­wać. PUS-owych ksią­że­czek jest taka nie­prze­bra­na ilość, że cza­sem wręcz żału­ję, że nie moż­na „mieć wszyst­kie­go”. Ofer­ta jest bar­dzo boga­ta zarów­no dla przed­szko­la­ków, jak i dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych.

 

Książeczki PUS warto mieć i bawić się nimi wraz z dzieckiem

Jakie korzy­ści dają PUSy?

 • Zawie­ra­ją zada­nia roz­wi­ja­ją­ce i uspraw­nia­ją­ce per­cep­cję i pamięć wzro­ko­wą oraz koor­dy­na­cję wzro­ko­wo – rucho­wą.
 • Poma­ga­ją uspraw­niać tzw. moto­ry­kę małą.
 • Zawie­ra­ją ćwi­cze­nia doty­czą­ce orien­ta­cji prze­strzen­nej.
 • Zawie­ra­ją ćwi­cze­nia doty­czą­ce per­cep­cji słu­cho­wej (w tym roz­wi­ja­ją­ce słuch fone­ma­tycz­ny oraz ana­li­zę i syn­te­zę słu­cho­wą oraz słuch fone­tycz­ny).
 • Zawie­ra­ją ćwi­cze­nia umoż­li­wia­ją­ce pozna­wa­nie liter i naukę czy­ta­nia
 • Zawie­ra­ją ćwi­cze­nia dosko­na­lą­ce wypo­wie­dzi oraz wzbo­ga­ca­ją­ce słow­nik dziec­ka i jego wie­dzę o ota­cza­ją­cym go świe­cie.
 • Zawie­ra­ją ćwi­cze­nia roz­wi­ja­ją­ce i dosko­na­lą­ce tzw. inte­li­gen­cję mate­ma­tycz­ną i zdol­no­ści mate­ma­tycz­ne.
 • Zawie­ra­ją ćwi­cze­nia doty­czą­ce kon­cen­tra­cji, spo­strze­gaw­czo­ści i logicz­ne­go myśle­nia.
 • Zawie­ra­ją ćwi­cze­nia powtó­rze­nio­wo – utrwa­la­ją­ce oraz porząd­ku­ją­ce zagad­nie­nia oma­wia­ne w szko­le (np. na lek­cjach j. pol­skie­go, mate­ma­ty­ki, j. angiel­skie­go, muzy­ki a nawet reli­gii). Jest to szcze­gól­nie przy­dat­ne przy okre­śla­niu np. goto­wo­ści szkol­nej dziec­ka czy przed spraw­dzia­nem trze­cio­kla­si­stów.

Na koniec war­to tak­że pod­kre­ślić rolę sys­te­mu samo­kon­trol­ne­go dziec­ka. Sys­tem ten pole­ga na moż­li­wo­ści samo­dziel­ne­go (lub z udzia­łem rodzica/opiekuna) spraw­dze­nia stop­nia popraw­no­ści roz­wią­za­nia zada­nia z ksią­żecz­ki (geo­me­trycz­ny kod gra­ficz­ny z ksią­żecz­ki edu­ka­cyj­nej musi się zga­dzać z kodem z zesta­wu kon­tro­l­ne­go).

 

Co to jest i z czego się składa się system edukacji PUS?

Co to są PUS‑y? PUS‑y to w sumie genial­ny w swej pro­sto­cie sys­tem edu­ka­cyj­ny skła­da­ją­cy się z ksią­że­czek edu­ka­cyj­nych i tzw. zesta­wu kon­tro­l­ne­go. Zestaw kon­tro­l­ny to małe zgrab­ne pude­łecz­ko zawie­ra­ją­ce ponu­me­ro­wa­ne ( od 1 do 12 ) pola oraz 12 kloc­ków.

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

Jakie książeczki wykorzystuje system edukacji PUS?

Przedszkolaki na start

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

Zerówka” — starcie pierwsze

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

Zerówka” — starcie drugie

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

Edukacja matematyczna

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

PUS-owe rozmaitości czyli system edukacji PUS dobry na każdą okazję.

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System Edukacji PUS

 

System edukacyjny PUS czyli nauka na miarę Nobla

Sys­tem edu­ka­cyj­ny PUS to jed­na z tych pomo­cy edu­ka­cyj­nych, z któ­rych się korzy­sta wie­lo­krot­nie i… cią­gle się do nich powra­ca. Tak uka­za­na wie­dza powo­du­ję, że wszyst­ko sta­je się prost­sze i bar­dziej zro­zu­mia­łe. Nauka szkol­na czy przed­szkol­na już nie stra­szy! Pamię­taj­cie tyl­ko, korzy­sta­jąc z tego sys­te­mu edu­ka­cyj­ne­go war­to mieć pod ręką jakąś kart­kę i dłu­go­pis. Tak moż­na naukę zamieć w fascy­nu­ją­cą grę w któ­rej dziec­ko będzie zbie­rać punk­ty.  Zaba­wa i mega emo­cje gwa­ran­to­wa­ne!

 

Okiem belfra i rodzica

Kry­tycz­ne oko bel­fra pozwa­la mi stwier­dzić, że sys­tem edu­ka­cji PUS, to nie tyl­ko świet­na zaba­wa, ale tak­że dosko­na­ły mate­riał dydak­tycz­ny do wyko­rzy­sta­nia w szko­le i w domu. Wzbo­ga­ca­nie słow­nic­twa i wie­dzy ogól­nej dzie­ci, to pod­sta­wo­we atu­ty tego cał­kiem faj­ne­go zesta­wu. Dodat­ko­wo naszym zda­niem PUSY inspi­ru­ją tak­że do ini­cjo­wa­nia wła­snych zabaw kre­atyw­nych.

Ksią­żecz­ki PUS to nauka i zaba­wa w jed­nym! Nawet dziec­ko nie zna­ją­ce dobrze (lub wca­le) cyfe­rek, może przy pomo­cy rodziców/opiekunów, dosko­na­le bawić się i jed­no­cze­śnie ćwi­czyć swo­ją odpor­ność emo­cjo­nal­ną, uczyć się jak kon­struk­tyw­nie zno­sić poraż­kę i racjo­nal­nie zacho­wy­wać się w sytu­acjach pro­ble­mo­wych, kie­dy musi poko­ny­wać trud­no­ści. System edu­ka­cji PUS pozwo­lił nam tak­że nie­co „popra­co­wać” nad rozu­mie­niem i wyra­ża­niem róż­nych emo­cji. Nie zawsze bowiem dziec­ko roz­wią­zu­je wszyst­kie zada­nia popraw­nie. Cza­sem zda­rza­ją się prze­cież błę­dy, co może wywo­ły­wać pew­na fru­stra­cje czy nawet złość i… łzy.

 

Zamiast zakończenia…

Daj­cie znać, jak podo­ba wam się sys­tem edu­ka­cji PUS?  Może­cie dawać komen­ta­rze, pisać do nas maile lub przy­sy­łać zdję­cia! Udo­stęp­niaj­cie nasz wpis, aby wię­cej dzie­cia­ków mogło poznać nową faj­ną książ­kę do nauki angiel­skie­go! Pamię­taj­cie tyl­ko, aby koniecz­nie podać źró­dło, bo post kosz­tu­je nas tro­chę pra­cy, cza­su i wysił­ku.

 

(Recen­zja PUSów jest tyl­ko i wyłącz­nie moją subiek­tyw­ną oce­ną i nie ma żad­ne­go związ­ku z „loko­wa­niem pro­duk­tu” ) 

 

Sys­tem Edu­ka­cji PUS
Wydaw­nic­two Epi­de­ixis

www.pus.pl

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książ­ką”.


Logo projektu Przygody z książką


Komentarze na temat “System edukacji PUS — Wydawnictwo Epideixis

 1. Pusy zna­my i lubi­my a wasz zestaw jest impo­nu­ją­cy. Musze i u nas doku­pić bo mamy tyl­ko dwie ksią­żecz­ki a młod­szy pusy uwiel­bia!!!!

 2. Pamię­tam że jako dziec­ko mia­łam stycz­ność z czymś takim… Teraz od dłu­że­go cza­su zbie­ram się by kupić Cór­ci ale jesz­cze tego nie zro­bi­łam 🙁

 3. Moja pię­cio­lat­ka też jest fan­ką, ale — przy­znam szcze­rze — nie wie­dzia­łam, że jest tak wiel­ki wybór w ofer­cie 🙂 Dzię­ki za inspi­ra­cje!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *