Naukowe śledztwo: Sekretna formułaKie­dy po raz pierw­szy usły­sza­łam o tej książ­ce, to pomy­śla­łam sobie „faj­na, ale jesz­cze nie teraz, bo prze­cież moja cór­ka ma dopie­ro 5 lat a ta książ­ka jest o … che­mii”! Zain­spi­ro­wa­na opi­sem zde­cy­do­wa­łam się jed­nak na zakup z myślą „będzie na zaś”. Tym­cza­sem… …prze­czy­ta­nie tej książ­ki zaję­ło mojej cór­ce nie­ca­łe 2 godzi­ny!!!

 

 W fabry­ce Babu­ni powsta­je naj­pysz­niej­sza cze­ko­la­da na świe­cie. Pew­ne­go dnia do fabry­ki wła­mu­ją się zło­dzie­je i wykra­da­ją sekret­ny prze­pis na pysz­ne kru­che cia­stecz­ka. Wszę­dzie jest ciem­no, maszy­ny nie pra­cu­ją a w środ­ku panu­je strasz­li­wy bała­gan. Babu­nia potrze­bu­je Two­jej pomo­cy…

Tak roz­po­czy­na się nie­sa­mo­wi­ta przy­go­da, któ­ra pozwo­li dziec­ku odbyć nie­sa­mo­wi­tą wyciecz­kę w świat che­mii. „Sekret­na For­mu­ła” nie jest zwy­czaj­ną książ­ką któ­rą czy­ta się stro­na po stro­nie, lecz wraz z kolej­ny­mi przy­go­da­mi  wędru­je się raz do przo­du a raz do tyłu książ­ki. Wraz z roz­wo­jem wyda­rzeń dziec­ko napo­ty­ka na roż­ne zagad­ki i w zależ­no­ści od udzie­lo­nej odpo­wie­dzi (odpo­wie­dzi są do wybo­ru) prze­no­sić się róż­ne czę­ści książ­ki i wpły­wa na prze­bieg akcji. Błęd­na odpo­wiedź nie eli­mi­nu­je jed­nak z całej zaba­wy ponie­waż czy­tel­nik zawsze dosta­je infor­ma­cję (pod­po­wiedź) jak zna­leźć wła­ści­wą dro­gę.

Książ­ka wypo­sa­żo­na jest tak­że w mini słow­ni­czek nie­zbęd­nych pojęć z zakre­su che­mii tak aby dziec­ko mogło samo zdo­by­wać nową wie­dzę (lub uzu­peł­niać już to co umie). For­mu­ła „komik­su” i inte­rak­tyw­ność akcji plus atrak­cyj­na sza­ta gra­ficz­na powo­du­je, że ta książ­ka jest atrak­cyj­na tak dla naj­młod­sze­go jak i nie­co star­sze­go czy­tel­ni­ka. Nawet doro­sły znaj­dzie w tej książ­ce coś dla sie­bie. Tę książ­kę zwy­czaj­nie chce się czy­tać!

 

 

sekretna formuła

 

Str 37 Bab­cia: „Ale skąd może­my wie­dzieć , że to sól?” Zada­nie : Co powi­nie­neś zro­bić? A. Wziąć tro­chę na łyżecz­kę i spró­bo­wać. (Idź na str 18) B. Wrzu­cić tro­chę prosz­ku do ognia. (Idź na str 9)

 

sekretna formuła

 

Str 9 „Nie­wiel­kie krysz­tał­ki świe­cą w pło­mie­niu na pomarańczowo…sól to zwią­zek che­micz­ny zwa­ny chlor­kiem sodu, a sód zawsze pło­nie na poma­rań­czo­wo”

 

sekretna formuła

 

Str 18 „Nie liż łyż­ki to może być bar­dzo nie­bez­piecz­ne!” Idź na str 37 i spró­buj jesz­cze raz.

 

sekretna formuła

 

Str 21 Zada­nie: Jaka jest tem­pe­ra­tu­ra wrze­nia wody? A. 25 stop­ni Cel­ciu­sza (Idź na str 28) B. 100 stop­ni Cel­ciu­sza (Idź na str 40 c. 186 stop­ni Cel­ciu­sza (Idź na str 9)

 

sekretna formuła

 

Str 28

 

sekretna formuła

 

Str 40

 

sekretna formuła

 

Słow­nik trud­niej­szych pojęć

 

sekretna formuła

 

Jeśli podo­ba­ła Ci się książ­ka – zobacz inne z tej serii

 

sekretna formuła

 

 

Dan Gre­en
Nauko­we śledz­two: SEKRETNA FORMUŁA
Wydaw­nic­two Zie­lo­na Sowa, War­sza­wa 2015
ISBN 978–83-7983–041‑1

 Sekret­na For­mu­la jest jed­ną z pro­po­zy­cji wcho­dzą­cej w skład serii podob­nych ksią­żek z zakre­su: bio­lo­gii, mate­ma­ty­ki, fizy­ki, astro­no­mii i che­mii.

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książ­ką”.


Logo projektu Przygody z książką


Komentarze na temat “Naukowe śledztwo: Sekretna formuła

  1. Super książ­ka 🙂 Szko­da, że mój synek jest jesz­cze za malut­ki 🙂 Ale zasta­na­wiam się czy nie kupić na przy­szłość

  2. Jaka faj­na pro­po­zy­cja! Nie myśla­łam o che­mii dla M., ale teraz mam ocho­tę spró­bo­wać 🙂

  3. Moja jesz­cze też mała ale na zapas…czemu nie!:) Mam ocho­tę na Upior­ny luna­park. Widzę jed­nak, że cała seria jest god­na uwa­gi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *