Przygoda pierwsza: „Detektyw Przyrody. Świat Roślin”Mamo, co drze­wa mają w środ­ku?”… „Tato, co rośli­ny robią zimą?”…. „Mamo, co rośli­ny jedzą?”… „Tato, a dla­cze­go rośli­ny nie rosną na księ­ży­cu?…

Brzmi zna­jo­mo? Jeże­li tak, to dziś pod­po­wiem wam jak moż­na sobie pora­dzić radzić z taki­mi trud­ny­mi pyta­nia­mi nasze­go dziec­ka.

Nazy­wam się Aloj­zy Mni­szek i jestem detek­ty­wem. Ale nie takim, któ­ry poma­ga poli­cji tro­pić zło­dziei. Mam znacz­nie przy­jem­niej­szą pra­cę. Jestem fachow­cem w odkry­wa­niu tajem­nic przy­ro­dy. Inte­re­su­je mnie dla­cze­go tra­wa jest zie­lo­na, cze­mu w jezio­rze nie rosną drze­wa, czy rośli­ny i pta­ki się przy­jaź­nią…”

Tak się zaczy­na naj­le­piej zain­we­sto­wa­ne przez nas we wrze­śniu „całe 23zł”!

Detek­tyw Przy­ro­dy. Świat Roślin”, to jed­na z naj­le­piej napi­sa­nych ksią­żek dla dzie­ci, o tema­ty­ce przy­rod­ni­czej, jaką mia­łam oka­zje poznać w ostat­nim cza­sie. Autor­ka Joan­na Winiec­ka – Nowak z wykształ­ce­nia dok­tor bio­lo­gii i nauczy­ciel, doko­na­ła rze­czy pra­wie nie moż­li­wej. Co takie­go zro­bi­ła? Otóż udo­wod­ni­ła, że edu­ka­cja przy­rod­ni­cza dzie­ci, nie musi być wca­le nud­nym zaku­wa­niem z pod­ręcz­ni­ka , lecz może się stać fan­ta­stycz­ną przy­go­dą dla całej rodzi­ny.

Tak też się sta­ło w naszym przy­pad­ku!

W książ­ce zasto­so­wa­no bar­dzo lubia­ną przez dzie­ci kon­wen­cje pyta­nie-odpo­wiedź, a każ­dy z 20 roz­dzia­łów skła­da się z krót­kie­go wstę­pu teo­re­tycz­ne­go (zachę­ca­ją­ce­go i roz­bu­dza­ją­ce­go cie­ka­wość) i 4 pod­roz­dzia­łów (któ­re poświę­co­ne są wybra­ne­mu pro­ble­mo­wi). Do wszyst­kich tema­tów dołą­czo­no zada­nia do samo­dziel­ne­go bada­nia świa­ta przy­ro­dy. Jasna, kla­row­na i bar­dzo przy­stęp­na treść, okra­szo­na jest dobrze dobra­ny­mi zdję­cia­mi i cie­ka­wy­mi ryci­na­mi. Dosko­na­łym uwień­cze­niem cało­ści jest Atlas roślin dzię­ki któ­re­mu nawet pię­cio­la­tek szyb­ko nauczy się roz­po­zna­wać nie tyl­ko naj­bar­dziej zna­ne drze­wa i krze­wy, ale tak­że rośli­ny polne i łąko­we. Do publi­ka­cji dołą­czo­no tak­że dodat­ko­wą małą ksią­żecz­kę „Dzien­ni­czek obser­wa­cji tere­no­wych”.

Jako bel­fer i mat­ka mogę stwier­dzić z wiel­kim smut­kiem, że edu­ka­cja przy­rod­ni­cza dzie­ci w pol­skim sys­te­mie edu­ka­cji jest deli­kat­nie mówiąc w opła­ka­nym sta­nie. Zaję­cia tere­no­we i labo­ra­to­ryj­ne czy wyciecz­ki do Ogro­du bota­nicz­ne­go lub ZOO zosta­ły kom­plet­nie zepchnię­te na mar­gi­nes dzia­łań edu­ka­cyj­nych. Efekt? Dzie­ci może i wie­dzą o ist­nie­niu roślin nago – i okry­to­na­sien­nych, ale czy potra­fią pra­wi­dło­wo roz­po­znać w tere­nie np.: świerk, jodłę czy sosnę lub brzo­zę, olchę czy klon? No tego aku­rat już nie jestem tak pew­na…

Detek­tyw Przy­ro­dy. Świat Roślin” z pew­no­ścią nie zastą­pi lek­cji bio­lo­gii czy przy­ro­dy, ale poka­zu­je jak moż­na twór­czo spę­dzać czas ze swo­im dziec­kiem a jed­no­cze­śnie zaspa­ka­jać jego natu­ral­ną cie­ka­wość świa­ta i roz­bu­dzać zain­te­re­so­wa­nia przy­rod­ni­cze.

Książ­ka ta z pew­no­ścią będzie nas cie­szyć jesz­cze przez wie­le mie­się­cy, a być może lat. Już nie może­my docze­kać się wio­sen­nej wypra­wy w teren.  

Głów­na boha­ter­ka w peł­nej kra­sie

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

To las ma pię­tra jak wie­żo­wiec?

 

edukacja domowa

 

Nasz mały domo­wy kre­atyw­ny park.

 

edukacja domowa

 

Brzo­za sym­bo­li­zu­je miłość, mał­żeń­stwo, wese­le, rodzi­nę i czy­stość… To tez sym­bol wła­dzy!

 

edukacja domowa

 

Ta Robi­nia aka­cjo­wa jest w naszym par­ku, ale pocho­dzi z Ame­ry­ki Pół­noc­nej. Ile osób to wie?

 

edukacja domowa

 

Czy drze­wa są chu­de czy gru­be?

 

edukacja domowa

 

Par­ko­we spo­tka­nie z „Baś­ką” czy­li co wie­wiór­ki robią w par­ku na drze­wach?!

 

edukacja domowa

 

Łąka i jej mali miesz­kań­cy.

 

edukacja domowa

 

Jesien­na księż­nicz­ka.

 

edukacja domowa

 

Moja mała upra­wa… miło­ści też roślin­ki dosta­ły.

 

edukacja domowa

 

Bukiet dla mamy i taty…

 

edukacja domowa

 

Nasze skar­by

 

edukacja domowa

 

Jesien­ny „kącik przy­rod­ni­czy”

 

edukacja domowa

 

Joan­na Winiec­ka-Nowak
DETEKTYW PRZYRODY ŚWIAT ROŚLIN
Papi­lon (Gru­pa wydaw­ni­cza PUBLICAT S.A.)
ISBN 978–83-245‑9889‑2
Prze­dział wie­ko­wy 5+

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książ­ką”.


Logo projektu Przygody z książką


 

Komentarze na temat “Przygoda pierwsza: „Detektyw Przyrody. Świat Roślin”

  1. Choć mój syn ma dopie­ro rok, już zaczy­nam roz­glą­dać się za taki­mi pereł­ka­mi. Dzię­ku­ję za pod­po­wiedź, dopi­su­ję tę książ­kę do listy zaku­pów.

  2. Fan­ta­stycz­na inspi­ra­cja dla nas, bo temat na topie od kil­ku mie­się­cy. Póki co, się­ga­li­śmy po książ­ki o przy­ro­dzie z wyd. Mul­ti­co, ale ten Detek­tyw bar­dzo mnie zachę­cił, bo bar­dzo lubi­my łączyć lek­tu­rę z wypra­wą i akcją w tere­nie 😉 Dzię­ki za podzie­le­nie się 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *