Przygoda druga: Geometria dla najmłodszychgeometria dla najmłodszych

Mate­ma­ty­ka jest trud­na i nud­na! Mate­ma­ty­ki nie da się ani nauczyć ani tym bar­dziej zro­zu­mieć! Mate­ma­ty­ka jest dla wybrań­ców… dla kujo­nów! Mate­ma­ty­ka nie jest dla dziew­czy­nek!”

Brzmi jakoś dziw­nie zna­jo­mo? No wła­śnie! Takie tek­sty sły­szy­my od naj­wcze­śniej­sze­go dzie­ciń­stwa. Sły­szy­my i… w koń­cu w nie wie­rzy­my!

Pro­fe­sor Edy­ta Grusz­czyk-Kol­czyń­ska twier­dzi jed­no­znacz­nie: „zdol­nych mate­ma­tycz­nie dzie­ci jest wię­cej niż poło­wa, a wśród nich spo­ro wybit­nie uzdol­nio­nych. Jed­nak róż­nie się to roz­kła­da w gru­pach wie­ko­wych. W gru­pie 5‑latków co pią­te dziec­ko jest wybit­nie uzdol­nio­ne, w gru­pie 6‑latków co czwar­te dziec­ko wyka­zu­je się wyso­ki­mi uzdol­nie­nia­mi mate­ma­tycz­ny­mi. W gru­pie pierw­szo­kla­si­stów wybit­ne uzdol­nie­nia wyka­zy­wał tyl­ko co ósmy uczeń. Mia­ło to miej­sce już po ośmiu mie­sią­cach nauki w szko­le. Oka­za­ło się też, że dzie­ci szkol­ne były mniej twór­cze, mniej odważ­ne i wyka­zy­wa­ły się mniej­szym poczu­ciem sen­su”…

Są okre­sy roz­wo­jo­we szcze­gól­nie wraż­li­we na roz­wi­ja­nie zdol­no­ści mate­ma­tycz­nych: ten pierw­szy przy­pa­da na ostat­nie lata wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go i począt­ko­we lata nauki szkol­nej. W tym cza­sie dzie­ci roz­wi­ja­ją typ rozu­mo­wa­nia, któ­ry pozwa­la na odno­sze­nie suk­ce­sów w edu­ka­cji mate­ma­tycz­nej. Cho­dzi o pew­ną logi­kę, któ­ra potem gwa­ran­tu­je też suk­ce­sy w nauce fizy­ki, bio­lo­gii, che­mii. Jeże­li jed­nak uzdol­nie­nia te nie będą pie­lę­gno­wa­ne, nie spo­sób tego nad­ro­bić w póź­niej­szym cza­sie. To jak z roślin­ką: jeże­li prze­sta­nie się ją pod­le­wać, uschnie. I póź­niej­sze inten­syw­ne pod­le­wa­nie nic nie pomo­że. Następ­ny klu­czo­wy okres roz­wi­ja­nia uzdol­nień mate­ma­tycz­nych przy­pa­da na począ­tek kla­sy czwar­tej. Jeże­li nauczy­ciel nie potra­fi inte­re­su­ją­co prze­ka­zać wie­dzy, wybi­ja się reszt­ki zdol­nych. Osta­ną się te uzdol­nio­ne dzie­ci, któ­re są opor­ne na socja­li­za­cję. Prze­trwa­ją te, któ­re są mniej wraż­li­we emo­cjo­nal­nie i spo­łecz­nie.”

I oto moja książ­ko­wa pro­po­zy­cja „na pod­le­wa­nie naszej roślin­ki” — „Geo­me­tria dla naj­młod­szych”. Książ­ka w Pol­sce ma już pra­wie 30 lat… a jej pierw­sze i ory­gi­nal­ne wyda­nie (w języ­ku rosyj­skim!) uka­za­ło się, kie­dy sama mia­łam zale­d­wie 5 lat… czy­li tyle, ile wkrót­ce będzie mieć moja cór­ka.

Geo­me­tria dla naj­młod­szych” nie jest ani pod­ręcz­ni­kiem, ani też „wypa­sio­ną” ency­klo­pe­dią mate­ma­tycz­ną. To raczej komiks, któ­ry moż­li­wie naj­pro­ściej i zara­zem atrak­cyj­nie wpro­wa­dza dziec­ko w zacza­ro­wa­ny świat naj­waż­niej­szych pojęć z geo­me­trii.

Boha­te­ra­mi tej podró­ży po świe­cie geo­me­trii są: Ołó­wek, Bura­ti­no, Nie­umia­łek oraz Samo­ra­dzik czy­li czte­ry zabaw­ne posta­cie, któ­re nie spo­sób nie poko­chać już od pierw­szej stro­ny tej zwa­rio­wa­nej książ­ki. For­ma komik­so­wa oży­wia książ­kę i daje małą namiast­kę dys­ku­sji , pytań i wąt­pli­wo­ści jakie mogą poja­wiać się u dzie­ci w trak­cie „nauki geo­me­trii”.

Geo­me­tria dla naj­młod­szych” to faj­ne uzu­peł­nie­nie lub raczej pre­tekst do ćwi­czeń oraz zabaw pole­ga­ją­cych na ryso­wa­niu, malo­wa­niu, mani­pu­lo­wa­niu kloc­ka­mi, ukła­da­niu moza­iek, wyci­na­niu figur z papie­ru, skle­ja­niu brył i wie­lu, wie­lu innych faj­nych aktyw­no­ści.

Z resz­tą zobacz­cie sami jak moż­na fanie bawić się z dziec­kiem mając pod ręką „Geo­me­trię dla naj­młod­szych”.

Moja boha­ter­ka w całej oka­za­ło­ści.

 

geometria dla najmłodszych

 

Boh­dan Buten­ko w naj­lep­szym wyda­niu!

 

geometria dla najmłodszych

 

Google Earth ze swo­ją miar­ką odle­gło­ści może uczyć się od naj­lep­szych… czy­li do cze­go słu­ży cyr­kiel (kro­czek) 😉

 

geometria dla najmłodszych

 

Figu­ro­wy komiks?!

 

geometria dla najmłodszych

 

Tro­chę teo­rii…

 

geometria dla najmłodszych

 

Gdzie teo­ria spo­ty­ka prak­ty­kę

 

geometria dla najmłodszych

 

Geo­me­tria jest… Sztu­ką!

 

geometria dla najmłodszych

 

Pro­sta nie cał­kiem jesz­cze pro­sta 😉 A może to… odci­nek?

 

geometria dla najmłodszych

 

Wyzna­czam tra­sę wyciecz­ki…

geometria dla najmłodszych

 

Tak też moż­na poka­zać gdzie chce jechać 😉 Pro­sta, krzywa…czy bar­dziej poła­ma­na? 😉

 

geometria dla najmłodszych

 

Współ­cze­sny Tan­gram ….czy­li papie­ro­wy Tetris 😉

 

geometria dla najmłodszych

 

Plan esta­ka­dy… a może auto­stra­dy? 😉 A po dro­dze bram­ki!

 

geometria dla najmłodszych

 

Kolej trans­po­ko­jo­wa… czy­li gdzie pro­sta spo­ty­ka krzy­wą 😉

 

geometria dla najmłodszych

 

Uśmiech­nię­te kąty 😉

 

geometria dla najmłodszych

 

Pozio­mo­wa­nie….

 

geometria dla najmłodszych

 

Pio­ni­za­cja!

 

geometria dla najmłodszych

 

Połącz punk­ty… bez uży­cia ołów­ka 😉

 

geometria dla najmłodszych

 

Geo­plan made in home 😉

 

geometria dla najmłodszych

 

Figu­ra­ki

 

geometria dla najmłodszych

 

Pokaz brył. Rewe­la­cyj­ne kloc­ki Reko sys­tem!

 

geometria dla najmłodszych

 

Figu­ra­ki… waria­cje na temat 😉

 

geometria dla najmłodszych

 

Trój­ką­ty, kwa­dra­ty ja wszyst­kie was figur­ki… poko­chać chce!

 

geometria dla najmłodszych

 

Teo­ria zbio­rów dla 5‑latka 😉

 

geometria dla najmłodszych

 

Wła­di­mir G. Żyto­mir­ski
Lew N. Szew­rin
GEOMETRIA DLA NAJMŁODSZYCH
Wydaw­nic­twa Szkol­ne i Peda­go­gicz­ne
ISBN 83–02-02417–1

Cyta­ty pocho­dzą z wywia­du z prof. Edy­tą Grusz­czyk-Kol­czyń­ską opu­bli­ko­wa­ne­go przez Gaze­tę Praw­ną.

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książ­ką”.


Logo projektu Przygody z książką


Komentarze na temat “Przygoda druga: Geometria dla najmłodszych

  1. Bar­dzo dzię­ku­ję za ten wpis. Dłu­go się zasta­na­wia­łam jak cór­ce pod­po­wie­dzieć mate­ma­ty­kę jako fascy­nu­ją­cy spo­sób postrze­ga­nia i rozu­mie­nia świa­ta, dalej poza licze­niem i doda­wa­niem. Na razie poszło jej w czy­ta­nie i mate­ma­ty­ka na bocz­nym torze. Teraz wiem jak ją zachę­cić. Lubi­my Buten­kę :)))

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *