Przygoda czwarta: Od Starej Baśni do Szklanych Domów czyli … co Czterej Pancerni robili w Nowej Hucie.Od pew­ne­go cza­su moja pocie­cha prze­ży­wa praw­dzi­wą fascy­na­cję histo­rią Pol­ski. Szcze­gól­ny­mi wzglę­da­mi cie­szą się nie­zmien­nie cza­sy „kie­dy po Wawe­lu cha­dza­li Kró­lo­wie i Ksią­żę­ta”. Na pierw­szy ogień pole­cia­ła Kró­lo­wa Jadwi­ga (sorry…w zasa­dzie Król) i słyn­na legen­da o „jej stóp­ce odbi­tej w kamie­niu”. Potem było o „pają­ku co kró­la ura­to­wał” (wie­cie o kogo cho­dzi?) no a nie­daw­no na tape­cie była uro­cza rodzin­ka Zyg­mun­ta Sta­re­go. Tak, tak… to Kró­lo­wa Bona jako pierw­sza czy­ni­ła „kuchen­ne rewo­lu­cje” a jej cór­cia Anna Jagiel­lon­ka pró­bo­wa­ła zdo­być tytuł inży­nie­ra budow­nic­twa lądo­we­go (czy wie­cie o czym mowa?) A potem to już samo pole­cia­ło i na „Dziad­ku Józiu, co Pol­skę rato­wał” też się nie skoń­czy­ło…

Ale jak do tego doszło że 5 latek zain­te­re­so­wał się histo­rią… Zaczę­ło się banal­nie, od fascy­na­cji księż­nicz­ka­mi Disneya. Posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać ten fakt i poka­zać, że księż­nicz­ki i kró­lew­ny „były i są napraw­dę”. I tak histo­ria Pol­ski wraz ze swo­imi wszyst­ki­mi legen­da­mi, poda­nia­mi i… tajem­ni­ca­mi, zaczę­ła roz­pa­lać wyobraź­nię naszej córy sto­kroć lepiej niż „Śnież­ka, Ariel­ka i Meri­da Walecz­na” razem wzię­te.

Nasza cór­ka ma to szczę­ście, że nie tyl­ko miesz­ka w Kró­lew­skim Mie­ście Kra­ko­wie, gdzie histo­ria kry­je się za każ­dym rogiem i w każ­dej piw­ni­cy, ale przede wszyst­kim posia­dła „tajem­ną i magicz­ną umie­jęt­ność” samo­dziel­ne­go czy­ta­nia. Wła­śnie dzię­ki temu nasz „mały mól książ­ko­wy” suk­ce­syw­nie dosta­wał od swo­ich rodzi­ców nowe faj­ne książ­ki o histo­rii Pol­ski. Szcze­gól­nym wzię­ciem cie­szą się w naszym domu trzy takie książ­ki: „Histo­ria Pol­ski dla dzie­ci”, „Kró­lo­wie Pol­ski. Histo­ria dla naj­młod­szych” i ostat­ni naby­tek „Nasza pacz­ka i nie­pod­le­głość. O sze­ściu pol­skich świę­tach”.

Jeże­li tak jak my pra­gniesz swo­im dzie­ciom prze­ka­zać wie­dzę o Pol­sce, jej histo­rii, tra­dy­cji, boha­te­rach, waż­nych wyda­rze­niach i miej­scach a jed­no­cze­śnie chcesz zaszcze­pić w nich zaląż­ki patrio­ty­zmu i miło­ści do swo­je­go kra­ju, powi­nie­neś zali­czyć te pozy­cje jako obo­wiąz­ko­we. Przy­stęp­nie poda­ne fak­ty histo­rycz­ne, mnó­stwo cie­ka­wo­stek, zna­ko­mi­te ilu­stra­cje i spo­ro humo­ru, to któ­re z pew­no­ścią naj­więk­sze atu­ty tych publi­ka­cji.

Na szcze­gól­na uwa­gę zasłu­gu­je „Nasza pacz­ka i nie­pod­le­głość. O sze­ściu pol­skich świę­tach” ponie­waż publi­ka­cja ta obję­ta zosta­ła patro­na­tem Muzeum Józe­fa Pił­sud­skie­go w Sule­jów­ku. Frag­men­ty tej lek­tu­ry moż­na zoba­czyć tutaj: Nasza pacz­ka i nie­pod­le­głość — 11 listo­pa­da

 

Nasze boha­ter­ki.

 

edukacja domowa

 

Kró­lo­wie Pol­ski. Histo­ria dla naj­młod­szych.

 

edukacja domowa

 

Kró­lo­wie Pol­ski. Histo­ria dla naj­młod­szych.

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

 

edukacja domowa

 

 

edukacja domowa

 

Histo­ria Pol­ski dla dzie­ci

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

Nasza pacz­ka i nie­pod­le­głość. O sze­ściu pol­skich świę­tach

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

Nasza pacz­ka i nie­pod­le­głość. O sze­ściu pol­skich świę­tach

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

Muzeum Arche­olo­gicz­ne w Kra­ko­wie – Począt­ki Kra­ko­wa

 

edukacja domowa

 

Muzeum Arche­olo­gicz­ne w Kra­ko­wie – Świa­to­wid czy­li Sta­ra Baśń „dzia­ła się napraw­dę”

 

edukacja domowa

 

Muzeum Arche­olo­gicz­ne w Kra­ko­wie – Śre­dnio­wiecz­na Pol­ska

 

edukacja domowa

 

Kopiec Wan­dy w Kra­ko­wie czy­li o tym jak Wan­da Niem­ca nie chcia­ła

 

edukacja domowa

 

Nasza fla­ga

 

edukacja domowa

 

Jestem Polką i jestem z tego dum­na.

 

edukacja domowa

 

Nasi sąsie­dzi

 

edukacja domowa

 

Od Bisku­pi­na do Pała­cu Kul­tu­ry czy­li co gdzie jest na mapie.

 

edukacja domowa

 

Tyl­ko „Lech” ma takie­go faj­ne­go orła.

 

edukacja domowa

 

Pol­ska puz­zlo­wa.

 

edukacja domowa

 

Pre­zent od Pana Pre­mie­ra i jego kre­atyw­ne wyko­rzy­sta­nie.

 

edukacja domowa

 

Nasza ksią­żecz­ka o kró­lach. „Trosz­kę pomógł” nam J. Matej­ko.

 

edukacja domowa

 

A za Ste­fa­na Bato­re­go Pol­ska wiel­ka taka.

 

edukacja domowa

 

Spo­tka­nie z histo­rią – Kra­kow­ska Flo­ren­cja. Orga­ni­za­tor Muzeum Histo­rycz­ne Mia­sta Kra­ko­wa

 

edukacja domowa

 

Muzeum Arche­olo­gicz­ne w Kra­ko­wie – Wysta­wa cza­so­wa „Dla Cie­bie, Pol­sko! W stu­le­cie czy­nu legio­no­we­go”

 

edukacja domowa

 

Muzeum Arche­olo­gicz­ne w Kra­ko­wie – Wysta­wa cza­so­wa „Dla Cie­bie, Pol­sko! W stu­le­cie czy­nu legio­no­we­go”

 

edukacja domowa

 

Tabli­ca przy Muzeum Czy­nu Zbroj­ne­go os. Teatral­ne

 

edukacja domowa

 

Nowo­huc­ki czołg przy Muzeum Czy­nu Zbroj­ne­go os. Góra­li. W cza­sach gdy krę­co­no Czte­rech Pan­cer­nych w Nowej Hucie na os. Cen­trum A miesz­kał F. Piecz­ka

 

edukacja domowa

 

Pomnik Krzy­ża nowo­huc­kie­go os Teatral­ne – miej­sce pamięt­nych wyda­rzeń Wal­ki o Krzyż w Nowej Hucie w 1960 r.

 

edukacja domowa

 

Tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca Obro­nę Krzy­ża w Nowej Hucie w 1960 r.

 

edukacja domowa

 

Wysta­wa doty­czą­ca cza­sów Soli­dar­no­ści w koście­le w os. Szkla­ne Domy w Nowej Hucie

 

edukacja domowa

 

Ku nasze­mu zdzi­wie­niu cór­ka na zdję­ciu zna­la­zła swo­je­go pra­dziad­ka – Wysta­wa doty­czą­ca cza­sów Soli­dar­no­ści w koście­le w os. Szkla­ne Domy w Nowej Hucie

 

edukacja domowa

 

 

 

Krzysz­tof Wiśniew­ski
Histo­ria Pol­ski dla dzie­ci
Wydaw­nic­two Ole­sie­juk 2011
ISBN 978–83-7708–436‑6

 

Zofia Sta­nec­ka
Nasza Pacz­ka i nie­pod­le­głość.
O sze­ściu pol­skich świę­tach.
Muzeum Józe­fa Pił­sud­skie­go w Sule­jów­ku
Wydaw­nic­two Egmont  2014
ISBN 978–83-281‑0356‑6

 

Joan­na i Jaro­sław Szar­ko­wie
Kró­lo­wie Pol­ski. Histo­ria dla naj­młod­szych
Dom Wydaw­ni­czy Rafa­el 2013
ISBN 978–83-7569–468‑0

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książ­ką”.


Logo projektu Przygody z książką


Komentarze na temat “Przygoda czwarta: Od Starej Baśni do Szklanych Domów czyli … co Czterej Pancerni robili w Nowej Hucie.

  1. Zro­bi­łam sobie zrzut ekra­nu w tele­fo­nie, żeby nie zapo­mnieć o Two­im blo­gu i tym wpi­sie. Chcia­ła­bym, żeby moja córa teź chcia­ła z przy­jem­no­ścią dowie­dzieć się o histo­rii Pol­ski. Ja się będę sama musia­ła pod­szko­lić, bo noga z histo­rii jestem jakich mało.. Książ­ka­mi, któ­re pole­casz sama się zain­te­re­su­ję, bo do pię­cio­lat­ka nam jesz­cze ponad 3,5 roku bra­ku­je 🙂 Och nawet nie wiesz jaka wdzięcz­na będę Ci za ten post w nie aż tak odle­głej przy­szło­ści. Pozdra­wiam ser­decz­nie.

  2. U nas też podob­na fascy­na­cja. Pozy­cję z Muzeum Pił­sud­skie­go po pro­stu MUSIMY mieć! Dzię­ki za reko­men­da­cję.

  3. Mam pyta­nie, cho­dzi o książ­kę „Histo­ria pol­ski dla dzie­ci” — jakie to wydaw­nic­two? Nie­ste­ty nigdzie nie mogę jej zna­leźć. Pozdra­wiam!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *