Wyzwanie książkowe: Przeczytam z dzieckiem 50 lub więcej książek w 2018 rokuWyzwanie blogowe

Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem — to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.”

 

Lubi­cie czy­tać książ­ki? My bar­dzo! Dla­te­go w tym roku sta­wia­my na dru­gą edy­cję Nasze­go Pro­jek­tu Książ­ko­we­go — Wyzwa­nie Czy­tel­ni­cze: „Prze­czy­tam z dziec­kiem 50 lub wię­cej ksią­żek w 2018 roku”.

Naszą zaba­wę moż­na śle­dzić na Face­bo­oku na stro­nie wyda­rze­nia: „Prze­czy­tam z dziec­kiem 50 lub wię­cej ksią­żek w 2018 roku”.

Podej­mij rodzin­ne wyzwa­nie czy­tel­ni­cze Prze­czy­tam z dziec­kiem 50 lub wię­cej ksią­żek w 2018 roku! A może dziec­ko samo coś prze­czy­ta?! Pochwal­cie się każ­dą prze­czy­ta­ną pozy­cją wsta­wia­jąc jej tytuł, fot­kę lub nawet recen­zję! Przy­łą­czyć się moż­na w dowol­nym momen­cie trwa­nia nasze­go wyzwa­nia!
Zapra­szaj­cie do zaba­wy swo­ich przy­ja­ciół i zna­jo­mych… Może­cie nas tak­że laj­ko­wać i udo­stęp­niać!

Start naszej zaba­wy to: 01 stycz­nia 2018 r godz. 00:00
Koniec zaba­wy to: 31 grud­nia 2018 godz. 23:59 🙂
Miej­sce i uczest­ni­cy zaba­wy: czy­tel­ni­cy na całym świe­cie!

 

Zasady zabawy:

1. Zapra­sza­my do zaba­wy Rodzi­ców dzie­ci w wie­ku 3+.
2. Książ­ki dziec­ko może czy­tać samo­dziel­nie, wspól­nie z Rodzicem/Opiekunem lub też Rodzic/Opiekun może czy­tać dziec­ku.
3. Książ­ki mogą być w wer­sji papie­ro­wej, audio­bo­oki lub ebo­oki.
4. Aktyw­ność na gru­pie pole­ga na poda­niu tytu­łu i auto­ra książ­ki oraz wg uzna­nia tak­że zdję­cia okład­ki (i/lub tak­że ze środ­ka książ­ki). Mile widzia­ne krót­kie (lub dłu­gie recen­zje).
5. Aktyw­ność na gru­pie może rów­nież pole­gać na pole­ca­niu cie­ka­wych ksią­żek dla dzie­ci i mło­dzie­ży oraz infor­mo­wa­niu o cie­ka­wych wyda­rze­niach lite­rac­kich (np.: spo­tka­nia autor­skie, tar­gi ksią­żek, festi­wa­le lite­ra­tu­ry)
6. Każ­dą kolej­na książ­kę pro­szę zazna­czyć nume­rem… np.: 1/50, Nr 1 lub wg uzna­nia. Licz­ba ksią­żek nie­ogra­ni­czo­na!!!!

 

Wszyst­kich uczest­ni­ków wyzwa­nia czy­tel­ni­cze­go obo­wią­zu­ją zasa­dy zacho­wa­nia kul­tu­ry oso­bi­stej!

Miłej zaba­wy!

 

 

Komentarz na temat “Wyzwanie książkowe: Przeczytam z dzieckiem 50 lub więcej książek w 2018 roku

  1. Moim zda­niem rodzi­ce powin­ni jak naj­czę­ściej czy­tać dzie­ciom i poka­zy­wać, że na kar­tach papie­ru moż­na zna­leźć pięk­ne histo­rie, któ­re cał­ko­wi­cie ina­czej się odbie­ra, niż te w fil­mie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *