Kotagoras w Muzeum Tajemnic czyli matematyka w akcji!Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem — to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.

Macie takie książ­ki, do któ­rych się powra­ca i któ­re mimo upły­wu lat uczą, cie­szą i bawią? Tak?! To świet­nie! Dziś poka­żę Wam jesz­cze jed­ną taką lek­tu­rę, któ­rą nie tyl­ko trze­ba prze­czy­tać, ale naj­le­piej mieć ją we wła­snej biblio­tecz­ce bo… jest do cze­go wra­cać!

Muzeum Tajemnic — zostań bohaterem!

Śro­dek nocy, tajem­ni­czy list, mrocz­ne muzeum, coś czai się w ciem­no­ściach, fascy­nu­ją­ce zagad­ki, rabu­sie i… Zło­ty skarb! Brzmi jak książ­ka detek­ty­wi­stycz­na, przy­go­do­wa lub kry­mi­nał?! Tak! To i wie­le wię­cej znaj­dziesz w fan­ta­stycz­nej lek­tu­rze Davi­da Glo­ve­ra — „Muzeum Tajem­nic”. Mate­ma­tycz­ne śledz­two”.

 

Stwórz własną niepowtarzalną matematyczną przygodę i… ocal starożytny skarb!

Muzeum Tajem­nic”. Mate­ma­tycz­ne śledz­two” to jed­na z tych ksią­żek, któ­ra ma za zada­nie przede wszyst­kim zachę­cać dzie­ci do roz­wo­ju i co naj­waż­niej­sze, do sto­so­wa­nia w prak­ty­ce swo­ich zdol­no­ści mate­ma­tycz­nych, poprzez wcią­ga­ją­ce „histo­rie kry­mi­na­li­stycz­ne”. Książ­ka ta na zawsze zmie­nia nasze wyobra­że­nie o nauce mate­ma­ty­ki!

 

Książka, gra czy poważna nauka?

Muzeum Tajem­nic”. Mate­ma­tycz­ne śledz­two” genial­nie łączy w sobie zale­ty faj­nej książ­ki, uro­ki mate­ma­tycz­nej gry kom­pu­te­ro­wej i… nauki przez zaba­wę. Mło­dy czy­tel­nik, aby przy­bli­żyć się do roz­wi­kła­nia skom­pli­ko­wa­nej intry­gi i oca­lić przed zło­dzie­ja­mi sta­ro­żyt­ny skarb, musi roz­wią­zy­wać kolej­ne zada­nia mate­ma­tycz­ne. Nasza emo­cjo­nu­ją­ca książ­ko­wa przy­go­da, tym razem przy­bra­ła magicz­ną postać mate­ma­tycz­nych tajem­nic peł­nych liczb.

 

Pisząc nie trzeba tak wyczerpywać przedmiotu, aby nic nie pozostało dla czytelnika. Nie chodzi wszako o to, aby ludzie czytali, ale aby myśleli

Muzeum Tajem­nic”. Mate­ma­tycz­ne śledz­two” nie jest zwy­czaj­ną książ­ką któ­rą czy­ta się stro­na po stro­nie, lecz wraz z kolej­ny­mi zagad­ka­mi wędru­je się raz do przo­du a raz do tyłu książ­ki. Wraz z roz­wo­jem wyda­rzeń mło­dy czy­tel­nik napo­ty­ka na roż­ne zagad­ki i w zależ­no­ści od udzie­lo­nej odpo­wie­dzi (odpo­wie­dzi są do wybo­ru) prze­no­sić się róż­ne czę­ści książ­ki i wpły­wa na prze­bieg akcji. Błęd­na odpo­wiedź nie eli­mi­nu­je jed­nak z całej zaba­wy ponie­waż dziec­ko zawsze dosta­je infor­ma­cję (pod­po­wiedź) jak zna­leźć wła­ści­wą dro­gę. Książ­ka wypo­sa­żo­na jest tak­że w mini słow­ni­czek nie­zbęd­nych pojęć z zakre­su mate­ma­ty­ki, tak aby dziec­ko mogło samo zdo­by­wać nową wie­dzę (lub uzu­peł­niać to już co umie).

 

Matematyka nie jak z historii podręcznika

Muzeum Tajem­nic”. Mate­ma­tycz­ne śledz­two” to książ­ka, któ­ra sku­pia swo­je mate­ma­tycz­ne zagad­ki wokół takich pojęć jak m.in.: cyfra, licz­ba parzy­sta i nie­pa­rzy­sta, oś licz­bo­wa, licz­ba pierw­sza, licz­ba kwa­dra­to­wa, cyfry rzym­skie, magicz­ny kwa­drat czy ciąg licz­bo­wy. Histo­rycz­na fabu­ła tej książ­ki doty­ka takich tema­tów jak Gre­cja i Rzym, Wikin­go­wie i Śre­dnio­wie­cze.

 

Kotagoras i inne matematyczne stwory

For­mu­ła „gry miej­skiej”, inte­rak­tyw­ność akcji, plus cie­ka­wa sza­ta gra­ficz­na i nie­ba­nal­na fabu­ła, powo­du­ją, że książ­ka ta jest atrak­cyj­na tak dla naj­młod­sze­go jak i nie­co star­sze­go czy­tel­ni­ka. Dodat­ko­wą atrak­cją jest tro­chę baj­ko­wa postać muze­al­ne­go kota Kota­go­ra­sa, któ­ra poma­ga czy­tel­ni­ko­wi odkryć praw­dę, stwo­rzyć wła­sną nie­po­wta­rzal­ną histo­rie, prze­żyć nie­sa­mo­wi­ta przy­go­dę i… poćwi­czyć swo­je mate­ma­tycz­ne zdol­no­ści.

My wyko­rzy­sta­li­śmy tę książ­kę reali­zu­jąc pro­jekt „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na” — Mię­dzy zerem a nie­skoń­czo­no­ścią.

 

Muzeum tajemnic

 

Muzeum tajemnic

 

Muzeum tajemnic

 

Muzeum tajemnic

 

Muzeum tajemnic

 

Muzeum tajemnic

 

Muzeum tajemnic

 

Muzeum tajemnic

 

Muzeum tajemnic

 

Muzeum tajemnic

 

Muzeum tajemnic

 

Muzeum tajemnic

 

Muzeum tajemnic

 

Muzeum tajemnic

 

Muzeum tajemnic

 

Muzeum tajemnic

 

Muzeum tajemnic

 

Muzeum tajemnic

 

Muzeum tajemnic

 

David Glo­ver
Mate­ma­tycz­ne śledz­two: MUZEUM TAJEMNIC
Wydaw­nic­two Zie­lo­na Sowa, War­sza­wa 2014
ISBN 978–83-7995–657‑0

 

Wydawnictwo Zielona Sowa

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tów blo­go­wych:
„Mate­ma­ty­ka jest pięk­na” i „Przy­go­dy z Książ­ką”


Logo projektu Matematyka jest piękna i Przygody z książką

Komentarze na temat “Kotagoras w Muzeum Tajemnic czyli matematyka w akcji!

  1. znam tę serię i bar­dzo mi się podo­ba jej idea
    nie mogę się docze­kać, kie­dy będę mogła „Mate­ma­tycz­ne śledz­two” pod­rzu­cić Jan­ko­wi 🙂

  2. Nie znam ale szcze­rze jestem zacie­ka­wio­na. Taka for­ma przy­go­dy z mat­mą po za szko­łą mogła­by się spodo­bać Dusi 🙂

  3. Cie­ka­wa książ­ka i przy­znam się, że nigdy o niej nie słyszałam…a czy­tać uwiel­biam i nie wiem, jak mogłam ją prze­ga­pić 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *