Harry Potter i Przeklęte Dzieci NaukiHarry Potter i przeklęte dzieci nauki

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.

Maria Skło­dow­ska- Curie, Albert Ein­ste­in, Alek­san­der Fle­ming, Mala­la Yousa­fzai, Yoshi­no­ri Ōsu­mi… i wie­lu, wie­lu innych, poka­za­li jaka jest na praw­dę potę­ga umy­słu i, że zawsze war­to mieć swo­je marze­nia i pasje. Wszy­scy Ci wspa­nia­li ludzie, za swo­je nie­zwy­kłe osią­gnię­cia, nagro­dze­ni zosta­li Nagro­dą Nobla. Zanim to jed­nak się sta­ło, musie­li bar­dzo dużo pra­co­wać… badać… eks­pe­ry­men­to­wać… Nie raz, nie dwa popeł­nia­li błę­dy i zba­cza­li na manow­ce. Ludzie ci, byli niczym Prze­klę­te Dzie­ci Nauki, ponie­waż nie­wie­lu lub czę­sto nawet nikt nie wie­rzył, że może im się udać! Ale oni byli wybrań­ca­mi, bo kocha­li naukę i nigdy się nie pod­da­wa­li!
Dziś w kolej­nej odsło­nie pro­jek­tu „Piąt­ki z eks­pe­ry­men­ta­mi” poka­że­my Wam, że eks­pe­ry­men­to­wa­nie i bada­nie świa­ta może być bar­dzo baj­ko­we! Zapra­sza­my Was do magicz­ne­go świa­ta nauki, gdzie spo­tka­cie same­go… Tak!!! Wita Was sam Har­ry Pot­ter!

 

Harry Potter i Więzień Iluzji

 

Harry Potter i Więzień Iluzji

Plan­sza do pobra­nia

 

  • Harry powie Ci co masz zrobić.

Trzy­maj obra­zek w odle­gło­ści ok 30 cm od oczu i przez 30–40 sekund wpa­truj się w cza­row­ni­ce Her­mio­nę.
Prze­nieś szyb­ko wzrok na bra­mę Hogwar­tu i wpa­truj się w otwar­tą prze­strzeń bra­my.

  • Harry powie Ci co się dzieje?

W bra­mie Hogwar­tu zoba­czy­łeś wła­śnie bia­łą Her­mio­nę na sza­rym tle.

  • Harry powie Ci dlaczego tak się stało?

Czar­na syl­wet­ka Her­mio­ny odbi­ja mniej świa­tła niż bia­łe tło, dla­te­go komór­ki wzro­ko­we w tym obsza­rze siat­ków­ki, gdzie powsta­je obraz cza­row­ni­cy, są mniej pobu­dzo­ne. Komór­ki te od razu reagu­ją na biel w bra­mie Hogwar­tu, powta­rza­jąc tam zarys bia­łej teraz cza­row­ni­cy. Nato­miast komór­ki, któ­re były bar­dziej pobu­dzo­ne, muszą naj­pierw zre­ge­ne­ro­wać. Stąd przez chwi­lę widzi­my tło w bra­mie Hogwar­tu jako… sza­re.

 

Harry Potter i Most Tajemnic

 

Harry Potter i Most Tajemnic

Plan­sza do pobra­nia

 

  • Harry powie Ci co masz zrobić.

Lord Val­de­mort przy­go­to­wał pułap­kę na Har­re­go i jego przy­ja­ciół, ale Ty możesz im pomóc. Trzy­maj kar­tę przed sobą. Mając otwar­te oczy, oprzyj swój nos tuż powy­żej Her­mio­ny na mio­tle, w środ­ku prze­rwy w moście pro­wa­dzą­cym do Hogwar­tu.
Odda­laj teraz powo­li obra­zek, tak abyś widział go wyraź­nie.
Pocze­kaj kil­ka sekund, aby zaczął dzia­łać czar.

  • Harry powie Ci co się dzieje?

Dwie czę­ści mostu pro­wa­dzą­ce do Hogwar­tu zbli­ży­ły się i Har­ry oraz jego przy­ja­cie­le mogą teraz bez­piecz­nie doje­chać do szko­ły.

  • Harry powie Ci dlaczego tak się stało?

Twój mózg posia­da cza­ro­dziej­ska moc! Twój mózg potra­fi połą­czyć w jeden obraz, dwa obra­zy wysy­ła­ne przez oczy. Most do Hogwar­tu został napra­wio­ny — dwie czę­ści połą­czy­ły się.

 

Harry Potter i Insygnia Nauki

 

Harry Potter i Insygnia Nauki

Plan­sza do pobra­nia

 

  • Harry powie Ci co masz zrobić.

Har­ry poszu­ku­je Insy­gniów Nauki i potrze­bu­je Two­jej pomo­cy. Trzy­maj kar­tę z Księ­gi Nauki tuż przed sobą. Powiedz Har­re­mu co teraz widzisz?

  • Harry powie Ci co się dzieje?

Zacza­ro­wa­na Księ­ga Nauki wła­śnie do Cie­bie prze­mó­wi­ła! Zoba­czy­łeś dwa Insy­gnia Nauki — dwa trój­ką­ty

 • Harry powie Ci dlaczego tak się stało?

 

Twój mózg zno­wu ujaw­nił swo­ją cza­ro­dziej­ską moc! Twój mózg potra­fi wyko­rzy­stać swo­je dotych­cza­so­we doświad­cze­nia i… roz­po­zna­je Insy­gnia Nauki — dwa trój­ką­ty. Jed­nak sta­łeś się na moment Więź­niem Umy­słu! Te figu­ry w rze­czy­wi­sto­ści nie ist­nie­ją! Twój mózg sta­ra się z wszyst­kich sił połą­czyć w całość bra­ku­ją­ce frag­men­ty obra­zu.

 

Inspi­ru­ją­ca, magicz­na i… nauko­wa piąt­ko­wo- sobot­nia noc już dobie­gła koń­ca. Nowych fascy­nu­ją­cych odkryć możesz doko­nać już sam lub… wycze­ki­wać nasze­go nowe­go piąt­ko­we­go moc­no eks­pe­ry­men­to­we­go wpi­su. Do zoba­cze­nia już wkrót­ce!!!

 

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Piąt­ki z eks­pe­ry­men­ta­mi”.


Logo projektu Piątki z eksperymentami


 

Komentarze na temat “Harry Potter i Przeklęte Dzieci Nauki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *