Jak wytresować kota? Historie prawdziwe. (Recenzja)Jak wytresować kota? Historie prawdziwe

Po pewnym czasie znów wybrali się do weterynarza, bo nadszedł termin okresowego szczepienia.Wizyta przebiegła bardzo sprawnie i bezproblemowo. Na koniec odbyło się też ważenie. Okazało się, że Krokiet schudł 100 gram. Spowodowało to prawdziwą eksplozję radości u jego właścicieli. Chwalili i głaskali czule kota, dumni co najmniej, jakby wygrał jakąś międzynarodową wystawę. Weterynarz w duchu trochę się zdziwił, że tak bardzo cieszy ich ta niewielka zmiana wagi. To dlatego, że sam nie miał kota.”
/Dawid Ratajczak — Jak wytresować kota? Historie prawdziwe/

 

Wie­cie, że 17 lute­go obcho­dzi­my Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kota? Nasza „Archi­me­de­so­wa Eki­pa” świę­tu­je już od samiut­kie­go rana z naszą nie­za­wod­ną „kocią tre­ner­ką” Rok­so­lan­ką… Na szczę­ście, jeste­śmy przy­go­to­wa­ni (chy­ba?!) na wszyst­ko, dzię­ki pew­nej napraw­dę świet­nej książ­ce, któ­ra wła­śnie do nas tra­fi­ła. To abso­lut­nie nie­sa­mo­wi­ta i jedy­na w swo­im rodza­ju lek­tu­ra, któ­ra skra­dła nasze ser­ca już od pierw­szych stron!

 

Jak wytresować kota? Historie prawdziwe

 

Jak wytre­so­wać kota? Histo­rie praw­dzi­we to kolej­na już książ­ka ze zna­ne­go i bar­dzo lubia­ne­go, nie tyl­ko przez miło­śni­ków tych futrza­stych stwo­rzeń kocie­go cyklu autor­stwa Dawi­da Rataj­cza­ka. Jed­nak, tym razem autor posta­no­wił nie­co zasko­czyć swo­ich czy­tel­ni­ków. Otóż, Jak wytre­so­wać kota? Histo­rie praw­dzi­we w odróż­nie­niu od innych ksią­żek tego cyklu, nie jest typo­wym porad­ni­kiem, lecz zbio­rem prze­za­baw­nych i jed­no­cze­śnie auten­tycz­nych histo­rii o kotach oraz ich wła­ści­cie­lach.

Każ­dy, kto ma to wiel­kie szczę­ście, że w jego domu zago­ścił kot, z pew­no­ścią odnaj­dzie w tych opo­wie­ściach frag­men­ty z wła­sne­go życia. Jak wytre­so­wać kota? Histo­rie praw­dzi­we to zde­cy­do­wa­nie lek­tu­ra dla tych, któ­rzy są otwar­ci na nowe wyzwa­nia i nie boją się zwa­rio­wa­ne­go kocie­go świa­ta.

 

Jak wytresować kota? Historie prawdziwe

 

Fizyka kwantowa kociej psychiki

Jak wytre­so­wać kota? Histo­rie praw­dzi­we to pięć nie­zbyt dłu­gich opo­wie­ści któ­re prę­dzej czy póź­niej muszą przy­da­rzyć się w każ­dym kocim domu. Każ­da histo­ria doty­czy innej rodzi­ny i inne­go kocie­go indy­wi­du­ali­sty, ale razem świet­nie two­rzą spój­ny ale jed­no­cze­śnie wie­lo­wy­mia­ro­wy obraz psy­chi­ki tych futrza­stych stwo­rzeń. Oso­bom któ­re nigdy nie mia­ły w domu kota, histo­rie te mogą wyda­wać się nie­co banal­ne… Jed­nak dla praw­dzi­wych miło­śni­ków kociej natu­ry to rze­tel­na kopal­nia wie­dzy o ich „mru­czą­cych przy­ja­cio­łach.” Wierz­cie lub nie, ale ta wie­dza może być dosłow­nie bez­cen­na! Doty­czy to głów­nie „począt­ku­ją­cych kocia­rzy”, cho­ciaż „wytraw­ni wyja­da­cze tema­tu” też znaj­da tu coś dla sie­bie.

Lek­tu­ra Jak wytre­so­wać kota? Histo­rie praw­dzi­we z pew­no­ścią zaosz­czę­dzi spo­ro zdro­wia i ner­wów, a przede wszyst­kim da poczu­cie że, „koty już tak mają…”
„Począt­ku­ją­cy kocia­rze” wierz­cie mi, wca­le nie jeste­ście tacy bez­na­dziej­ni jak myśli­cie!

 

Książki o kotach

 

Gdzieś między Krokietem i Szajbą… siedzi Księżniczka Pusia

Wszyst­kie opo­wie­ści w Jak wytre­so­wać kota? Histo­rie praw­dzi­we są napraw­dę świet­ne, jed­nak naj­bar­dziej bli­skie memu ser­cu są świą­tecz­ne pery­pe­tie „Szaj­by” i die­te­tycz­ne tara­pa­ty nie­ja­kie­go krokieta.„Szajba,” któ­ra spo­koj­nie mogła­by awan­so­wać na „Psy­cho­zę”, to futrza­ne tor­na­do któ­re poka­za­ło nowe, jak­że futu­ry­stycz­ne obli­cze Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Cele­bro­wa­nie tego świę­ta nabra­ło nowe­go zna­cze­nia! Z kolei histo­ria „Kro­kie­ta” to świet­ny dowód na to, że wete­ry­na­rze nic, a nic nie zna­ją się na ana­to­mii i fizjo­lo­gii kocie­go żołąd­ka. Ubie­ra­nie cho­in­ki i przy­go­to­wa­nia świą­tecz­ne, czy też pró­by odchu­dza­nia zbyt krą­głe­go kota, to jed­nak abso­lut­nie nic wobec pró­by poda­wa­nia kotu… lekar­stwa. Kto musiał ten wie, że to praw­dzi­we „mis­sion impos­si­ble”!
No dobra, to może cho­ciaż wyj­ście na spa­cer będzie mniej nie­bez­piecz­nym zaję­ciem dla kotów i ich wła­ści­cie­li. No o tym, to już będzie­cie musie­li sami prze­czy­tać się­ga­jąc po lek­tu­rę Jak wytre­so­wać kota? Histo­rie praw­dzi­we autor­stwa Dawi­da Rataj­cza­ka. Tyl­ko bądź­cie goto­wi na to, że cza­sem bywa i tak, że kot „gwał­tow­nie zmie­nia płeć” lub sta­je się „żbi­kiem cele­bry­tą”. Księż­nicz­ka Pusia i Hani­bal Lec­ter… ups zna­czy Lucjan, już do Was miau­czą!

 

Książki o kotach

 

Historie prawdziwe dla małych i dużych

Jak wytre­so­wać kota? Histo­rie praw­dzi­we to bar­dzo lek­ka lek­tu­ra, któ­rą czy­ta się napraw­dę z dużą przy­jem­no­ścią. Auten­tycz­ne histo­rie i ogrom­na daw­ka humo­ru to wiel­kie atu­ty tej książ­ki. Jestem prze­ko­na­na, że jest to lek­tu­ra po któ­rą mogą się­gnąć zarów­no „doj­rza­li” jak i nie­co młod­si czy­tel­ni­cy. Po książ­kę Dawi­da Rataj­cza­ka się­gnę­ła nawet moja 10‑letnią cór­ka, któ­ra czy­ta­ła ja z praw­dzi­wy­mi wypie­ka­mi na twa­rzy! I tyl­ko muszę dodać jesz­cze, że raz po raz sły­sza­łam z poko­ju cór­ki cał­kiem „nie­po­ko­ją­ce” wybu­chy śmie­chu… I tyl­ko nie pytaj­cie dla­cze­go, bo to chy­ba oczy­wi­ste!

Zda­niem mojej cór­ki, a ja się z nią zga­dzam w całej roz­cią­gło­ści, książ­ka ta to tak­że świet­ny pomysł na pre­zent na Dzień Kota. Cho­ciaż ja, szcze­rze pole­cam Wam tę lek­tu­rę, bo jest to dobry wybór na każ­dy dzień! I tyl­ko szko­da, że jest ona zde­cy­do­wa­nie zbyt krót­ka…

 

Kocia miłość i… łyk dystansu do życia

W moim odczu­ciu Jak wytre­so­wać kota? Histo­rie praw­dzi­we to tak­że dobra lek­tu­ra, do wspól­ne­go rodzin­ne­go czy­ta­nia z dzieć­mi. Książ­ka ta, może przy­dać się szcze­gól­nie tam, gdzie dzie­cia­ki usil­nie pro­szą rodzi­ców, aby w ich domu poja­wił się wła­śnie kot. Lek­tu­ra książ­ki Dawi­da Rataj­cza­ka świet­nie tłu­ma­czy, że kot podob­nie zresz­tą jak i inne stwo­rze­nia, wyma­ga nie tyl­ko dużo miło­ści i facho­wej opie­ki, ale przede wszyst­kim mnó­stwa wyro­zu­mia­ło­ści i poczu­cia humo­ru. Klu­czem do dobrych rela­cji z kotem jest bowiem „mądra miłość” oraz odro­bi­na dystan­su do świa­ta i… same­go sie­bie.

Jak wytre­so­wać kota? Histo­rie praw­dzi­we jasno udo­wad­nia, że poja­wie­nie się w naszym życiu kota, to ogrom­na odpo­wie­dzial­ność, ale rów­nież otwar­tość na nowe sytu­acje i ogrom­na daw­ka humo­ru. Moim zda­niem książ­ka Dawi­da Rataj­cza­ka, to lek­tu­ra po któ­rą powi­nien się­gnąć abso­lut­nie każ­dy miło­śnik mru­czą­cych, mięk­kich futrza­stych naj­lep­szych przy­ja­ciół czło­wie­ka! Tak, tak, naszym zda­niem naj­lep­szym przy­ja­cie­lem czło­wie­ka jest wła­śnie kot, a nie jak wie­lu sądzi pies!

Się­gaj­cie po lek­tu­rę Jak wytre­so­wać kota? Histo­rie praw­dzi­we i… baw­cie się świet­nie!

 

Zamiast zakończenia…

Daj­cie znać, jak podo­ba wam się książ­ka Jak wytre­so­wać kota? Histo­rie praw­dzi­we. Może­cie dawać komen­ta­rze, pisać do nas maile lub przy­sy­łać zdję­cia! Udo­stęp­niaj­cie nasz wpis, aby wię­cej osób mogło poznać nową faj­ną książ­kę o kotach! Pamię­taj­cie tyl­ko, aby koniecz­nie podać źró­dło, bo post kosz­tu­je nas tro­chę pra­cy, cza­su i wysił­ku.

Jeże­li zain­te­re­so­wa­ła Cię ta książ­ka, to koniecz­nie prze­czy­taj tak­że nasz post: Koty, kot­ki i koci­ska czy­li… nasze kocie książ­ko­we top 3

A może zechce­cie prze­czy­tać tak­że inny nasz „koci” wpis: Co wie Twój kot? Zobacz świat ocza­mi kota

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry z plu­sem

 

Dawid Rataj­czak
Jak wytre­so­wać kota?
Histo­rie praw­dzi­we
ISBN 978–83-7915–797‑6
Wydaw­nic­two Skrzat

Skrzat


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *