Koty, kotki i kociska czyli… nasze kocie książkowe top 3 

Studiowałem wielu filozofów i wiele kotów, ale okazało się, że mądrość kotów jest nieskończenie większa
/Hippolyte Taine/

Koty dobre na kłopoty

Lubisz koty i chcesz prze­czy­tać cie­ka­we histo­rie o tych nie­zwy­kłych zwie­rzę­tach?! To dobrze! Mamy dla Cie­bie praw­dzi­wą nie­spo­dzian­kę! Oto książ­ka w sam raz dla Cie­bie! „Mruk. Opo­wia­da­nia o kot­kach, kotach i koci­skach” Rena­ty Piąt­kow­skiej. Nie są to baj­ki, lecz praw­dzi­we i bar­dzo mądre kocie histo­rie. Te tajem­ni­cze i zaska­ku­ją­ce opo­wia­da­nia urze­ka­ją tak, jak i same koty. Kot pra­cu­ją­cy w hote­lu i kot na służ­bie na okrę­cie wojen­nym, kot poli­cjant i kot nia­nia, kot swat­ka i kot bur­mistrz, kot prze­wod­nik nie­wi­do­me­go i kot ratow­nik… Brzmi intry­gu­ją­co?

 
Koty, kotki i kociska


 

Mruk. Opo­wia­da­nia o kot­kach, kotach i koci­skach” to praw­dzi­wa lite­rac­ka grat­ka dla wszyst­kich miło­śni­ków tych czwo­ro­noż­nych mizia­stych stwor­ków. Każ­de opo­wia­da­nie to inna pięk­na histo­ria i za razem pre­tekst do mądrych i cał­kiem poważ­nych roz­mów z naszy­mi pocie­cha­mi. Smacz­ki „filo­zo­fii dla dzie­ci” nie mają tu jed­nak abso­lut­nie nic wspól­ne­go ze sztyw­nym edu­ka­cyj­nym mora­li­za­tor­stwem. Śmia­ło moż­na stwier­dzić, że ta książ­ka w zasa­dzie uczy i bawi czy­tel­ni­ka w każ­dym wie­ku! Nie­zwy­kły kli­mat tej książ­ki pod­kre­śla­ją tak­że pięk­ne ilu­stra­cje i cie­ka­wie dobra­ne kocie cyta­ty. Naj­młod­sze­go czy­tel­ni­ka, z pew­no­ścią ucie­szą tak­że — przej­rzy­stość for­my i dobrze dobra­na dla dziec­ka czy­tel­na czcion­ka.

Nasza oce­na: celu­ją­cy

 
Koty, kotki i kociska


 
Koty, kotki i kociska
 
Koty, kotki i kociska
 
Koty, kotki i kociska
 
Koty, kotki i kociska
 
Koty, kotki i kociska
 
Koty, kotki i kociska
 

Nowa Huta oczami kota

 
Koty, kotki i kociska


 

Nasza dru­ga lite­rac­ka kocia pro­po­zy­cja to „Kotek Wło­dek z Nowej Huty” Iwo­ny Gier­łach. Kotek Wło­dek to „kot prze­wod­nik”, któ­ry jak nikt inny zachwy­ci Two­je dziec­ko swo­ją wizją podró­ży po Nowej Hucie. Ale­ja Róż i Dwo­rek Jana Matej­ki, Kopiec Wan­dy i Łąki Nowo­huc­kie, Plac Cen­tral­ny i Park Ratu­szo­wy… A do tego wizy­ta w naj­słyn­niej­szej nowo­huc­kiej restau­ra­cji Sty­lo­wa i seans fil­mo­wy w byłym Kinie Świa­to­wid…
Histo­rycz­ny i współ­cze­sny obraz Nowej Huty bar­dzo się od sie­bie róż­nią. Faj­nie jed­nak, że powsta­ją takie książ­ki jak „Kotek Wło­dek z Nowej Huty”. Naj­pięk­niej­sza i chy­ba naj­zie­leń­sza dziel­ni­ca Kra­ko­wa, w koń­cu sta­je się atrak­cyj­nym miej­scem tury­stycz­nym i dumą samych miesz­kań­ców! Ta cie­pła i nie­co nostal­gicz­na opo­wieść o kocie, sta­no­wi tak­że świet­ny pre­tekst, aby wybrać się ze swo­im dziec­kiem w praw­dzi­wą podróż do prze­szło­ści. Dosko­na­łe ilu­stra­cje, któ­re są kola­żem rysun­ku i ory­gi­nal­nych zdjęć z Nowej Huty, ide­al­nie pod­kre­śla­ją nie­zwy­kły kli­mat tej książ­ki Nas ude­rzy­ła jed­nak pew­na nie­ści­słość… Otóż obok słyn­nej bud­ki z loda­mi Bam­bi­no, któ­ra sta­ła u zbie­gu alei Róż i uli­cy Edwar­da Rydza Śmigłego(tuz obok ist­nie­ją­ce­go do dzi­siaj skle­pu z arty­ku­ła­mi dla dzie­ci „Świat Dziec­ka) abso­lut­nie nigdy nie rósł żaden kasz­ta­no­wiec! Niby dro­biazg, ale praw­dzi­wy „sta­ry nowo­hu­cia­nin” zawsze wyła­pie takie malut­kie niu­an­si­ki…

Nasza oce­na: bar­dzo dobry
 
Koty, kotki i kociska


 
Koty, kotki i kociska
 
Koty, kotki i kociska
 
Koty, kotki i kociska
 
Koty, kotki i kociska
 

Kobiety i koty zawsze będą robić to, co chcą…

 

Koty, kotki i kociska

Czy kota moż­na wypro­wa­dzać na spa­cer i… nie wzy­wać stra­ży pożar­nej? Jak podać kotu lekar­stwo i… nie tra­fić do szpi­ta­la? Czy moż­na kota wyką­pać i… nie zalać sąsia­do­wi miesz­ka­nia? Jak obciąć kotu pazu­ry i… nie stra­cić wła­snych oczu? I… czy kota moż­na wytre­so­wać? Na te i inne pyta­nia znaj­dzie­cie odpo­wiedź w prze­za­baw­nym, choć moc­no praw­dzi­wym porad­ni­ku począt­ku­ją­ce­go kocia­rza „Jak wytre­so­wać Kota” Dawi­da Rataj­cza­ka. Jeże­li lubi­cie koty a jed­no­cze­śnie macie spo­ry dystans do kocie­go cha­rak­ter­ku to ta książ­ka jest wła­śnie dla was!

O kotach napi­sa­no już na praw­dę bar­dzo wie­le porad­ni­ków, jed­nak tyl­ko w tej książ­ce prze­czy­ta­cie wszyst­ko to, co w „mądrych pod­ręcz­ni­kach” jest albo baga­te­li­zo­wa­ne albo wręcz pomi­ja­ne. Ta peł­na humo­ru, saty­rycz­na książ­ka pozwa­la spoj­rzeć na zale­ty i przy­wa­ry kocie­go rodu, z zupeł­nie innej nowej per­spek­ty­wy. Oso­bom, któ­re nigdy nie mia­ły do czy­nie­nia z kotem, treść tej lek­tu­ry może miej­sca­mi wyda­wać się nie­co… abs­trak­cyj­na. Zapew­niam jed­nak, że wszyst­ko to co opi­su­je ta książ­ka to… szcze­ra praw­da! Sam się możesz o tym prze­ko­nać… już od pierw­sze­go wła­sne­go kota!
Cie­ka­wa for­ma porad­ni­ko­wa plus komik­so­we wstaw­ki rysun­ko­we moc­no anga­żu­ją każ­de­go czy­tel­ni­ka. Na koń­cu książ­ki moż­na zna­leźć takie „humo­ry­stycz­ne dodat­ki” jak top 10, dla­cze­go koty są lep­sze niż kobie­ty lub dla­cze­go koty są lep­sze niż dzie­ci…?
„Jak wytre­so­wać Kota” z pew­no­ścią jest to lek­tu­rą dla nie­co star­sze­go dziec­ka, być może nawet do poczy­ta­nia wspól­nie wraz z rodzi­cem. Nam wyda­je się, że jest to tak­że cie­ka­wa książ­ka na dłu­gie jesien­ne wie­czo­ry, rów­nież dla cał­kiem doro­słe­go czy­tel­ni­ka.

Nasza oce­na: bar­dzo dobry

 
 

Rena­ta Piąt­kow­ska
Mruk
Opo­wia­da­nia o kot­kach, kotach i kocia­kach

Wydaw­nic­two Lite­ra­tu­ra

 

Tekst: Iwo­na Gier­lach
Ilu­stra­cje: Joan­na Sty­ryl­ska
Kotek Wło­dek z Nowej Huty
Nowo­huc­kie Cen­trum Kul­tu­ry

 

Dawid Rataj­czak
Jak wytre­so­wać kota?
Wydaw­nic­two Skrzat

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książ­ką”.


Logo projektu Przygody z książką


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *