Co wie Twój kot? Zobacz świat oczami kota (recenzja)co wie twoj kot

Ze wszystkich bożych stworzeń tylko jednego nie można zniewolić i wziąć na smycz.
Tym stworzeniem jest kot.”
/Mark Twain/

 

Kie­dy w naszym domu poja­wi­ła się taka mała, pucha­ta, mru­czą­ca kul­ka, nie zda­wa­li­śmy sobie spra­wy, jak bar­dzo zmie­ni się nasze dotych­cza­so­we życie. Ta słod­ka i z pozo­ru bar­dzo bez­bron­na isto­ta, szyb­ko pod­bi­ła ser­ca wszyst­kich domow­ni­ków. Szyb­ko też oka­za­ło się, że to nie ona zamiesz­ka­ła w naszym domu, lecz to my poru­sza­my się po jej tere­nie! Dzień po dniu pozna­jąc się wza­jem­nie, szyb­ko oka­za­ło się rów­nież, że to, co do tej pory wie­my o kotach, jest albo nie­wy­star­cza­ją­ce, albo wręcz „odro­bin­kę” mija się z praw­dą. Nasza intu­icja pod­po­wia­da­ła nam, że cze­ka nas wie­le nie­spo­dzia­nek… Odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja, ochro­na zdro­wia i pra­wi­dło­we żywie­nie kota, to nie­ste­ty dopie­ro poło­wa suk­ce­su! Peł­na har­mo­nia moż­li­wa jest dopie­ro wte­dy, kie­dy spró­bu­je­my poznać, zro­zu­mieć i zaak­cep­to­wać koci spo­sób rozu­mie­nia świa­ta! I tu z wiel­ką pomo­cą przy­cho­dzi książ­ka Sal­ly Mor­gan — Co wie twój kot?

 

co wie twoj kot

 

W kręgu kociej metafizyki…

Vik­tor Hugo powie­dział, że „Bóg stwo­rzył kota, aby czło­wiek mógł gła­skać tygry­sa”. I wie­cie, co? Myślę, że to szcze­ra praw­da! Koty to pięk­ne i tajem­ni­cze stwo­rze­nia. Kie­dy chcą, potra­fią się z nami bawić, ale zawsze robią to na swo­ich wła­snych warun­kach. Czę­sto zapo­mi­na­my, że cudow­nie pucha­te, mizia­ste i mru­czą­ce domo­we piesz­czo­chy, to jed­nak praw­dzi­we „per­fek­cyj­ne maszy­ny do zabi­ja­nia”. W cza­sie dnia leni­we i zazwy­czaj zdy­stan­so­wa­ne, w nocy zmie­nia­ją się w dzi­kich i walecz­nych łow­ców… Koty jako nie­za­leż­ne i bar­dzo inte­li­gent­ne isto­ty, budzą nasz podziw, zain­te­re­so­wa­nie, ale cza­sem tak­że strach i… nie­na­wiść. Koty zachwy­ca­ją i inspi­ru­ją tak­że wiel­kich arty­stów i pisa­rzy. Te cho­dzą­ce kocie indy­wi­du­al­no­ści, cza­sem tak wybred­ne, ego­istycz­ne i samo­lub­ne, nie­zmien­nie fascy­nu­ją rów­nież naukow­ców. Tyl­ko, co czy­ni je tak wyjąt­ko­wy­mi? Co nas tak kusi i zachwy­ca w kotach? Co koty pró­bu­ją nam powie­dzieć? I… dla­cze­go ule­ga­my ich uro­ko­wi od tylu wie­ków?

Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań może­cie zna­leźć wła­śnie w książ­ce Sal­ly Mor­gan - Co wie twój kot? Autor­ka bie­rze pod lupę dwa naj­waż­niej­sze zagad­nie­nia: kocie zmy­sły oraz kocią inte­li­gen­cję.

 

książka o kotach

 

książka o kotach

 

Wszystko co chciałeś wiedzieć o kotach, ale bałeś się zapytać

Książ­ka Co wie twój kot? nie jest ani albu­mem o kotach ani też pro­stym porad­ni­kiem dla obec­nych lub przy­szłych opie­ku­nów tych zwie­rząt. Sal­ly Mor­gan napi­sa­ła książ­kę, któ­ra jest raczej kom­pen­dium wie­dzy i prze­wod­ni­kiem po świe­cie, jaki widzą i rozu­mie­ją koty.

Książ­ka skła­da się z dwóch czę­ści. W pierw­szej — mniej obszer­nej, dowia­du­je­my się o budo­wie i funk­cjo­no­wa­niu kocich zmy­słów. Dru­ga część to praw­dzi­wa kopal­nia wie­dzy na temat nie­sa­mo­wi­tej inte­li­gen­cji i zacho­wań kotów w róż­nych sytu­acjach. Tu czy­tel­nik może odkryć tak­że kil­ka tajem­nic kocie­go języ­ka i osta­tecz­nie poznać spo­sób rozu­mie­nia świa­ta przez te fascy­nu­ją­ce zwie­rzę­ta.

 

co wie twój kot

 

Kocie supermoce

Przy­znaj­cie się, ile razy zda­rzy­ło się Wam obser­wo­wać swo­je­go kota zafa­scy­no­wa­ne­go bia­łą (lub jed­no­ko­lo­ro­wą) ścia­ną? Czy Wasz kot jest sza­lo­ny? Nic z tych rze­czy! Wasz mru­czek widzi po pro­stu to, cze­go my ludzie dostrzec nie potra­fi­my. Żad­ne tam cza­ry mary, tyl­ko kła­nia się spe­cy­ficz­na budo­wa i fizjo­lo­gia kocie­go oka. Kie­dy jed­nak nasz koci przy­ja­ciel obda­rzy nas swo­im spoj­rze­niem, war­to do nie­go pomru­gać i zatrze­po­tać rzę­sa­mi. Dla­cze­go? W świe­ci naszych mrucz­ków to ozna­ka miło­ści i… zaufa­nia. Wte­dy war­to dać nasze­mu piesz­czo­cho­wi jakiś smacz­ny kąsek. Tyl­ko czy wiesz, że naj­mniej­sza odle­głość, z któ­rej twój kot zoba­czy wyraź­nie swój przy­smak, wyno­si aż 25 cen­ty­me­trów? Z pew­no­ścią nie raz zauwa­ży­łeś, że Twój kot musi się nie­co odda­lić, aby zoba­czyć co ma bez­po­śred­nio „przed nosem”. Praw­da, że to fascy­nu­ją­ce? A to dopie­ro począ­tek emo­cji! Zobacz­my dalej… Co wie twój kot?

 

książka o kotach

 

almapress

 

książka o kotach

 

Dla nie­któ­rych spo­rym zasko­cze­niem może być tak­że fakt, że koty dosko­na­le wie­dzą, kie­dy ktoś zbli­ża się do drzwi domu na dłu­go przed tym, nim nam uda się coś usły­szeć. Tak koty mają tak wyjąt­ko­wy słuch! Dzię­ki temu, kie­dyś w pew­nej amba­sa­dzie w Moskwie, dwa koty syjam­skie pomo­gły nawet w zło­wie­niu rosyj­skich szpie­gów! Jak do tego doszło? To już musi­cie prze­czy­tać sami…

 

almapress

 

kot

 

Smacznego kotku

Zaraz, zaraz… Prze­cież koty rodzą się kom­plet­nie śle­pe i głu­che. Jak sobie wów­czas radzą? I… czy moż­na zatrud­nić kota do wal­ki z zor­ga­ni­zo­wa­na gru­pą prze­stęp­czą, nie­le­gal­nie szmu­glu­ją­cą przez gra­ni­ce bar­dzo dro­gi kawior? Zdzi­wie­ni?! Witaj­cie w świe­cie super kocich nosów!

A jak już jeste­śmy ponow­nie przy jedze­niu… A jak wia­do­mo koty są wiecz­nie baaaaar­dzo głod­ne! Pamię­taj­cie, że oso­bli­wo­ścią kocie­go zmy­słu sma­ku jest ich nie tyl­ko zadzi­wia­ją­cy bro­daw­ko­wa­ty język, ale i zami­ło­wa­nie do… cie­płych pokar­mów. I nie pró­buj­cie dawać kotom sło­dy­czy! A wszyst­ko to przez… geny! Tyl­ko dla­cze­go nasze mrucz­ki, tak chęt­nie zaglą­da­ją nam do tale­rzy, pod­czas gdy ich miski są peł­ne jedze­nia? Być może odpo­wie­dzią są recep­to­ry gorz­kie­go sma­ku… Jak to moż­li­we? To koniecz­nie musi­cie spraw­dzić sami!

 

almapress

 

Przy­znaj­cie sami, że książ­ka Co wie twój kot? to praw­dzi­wa skarb­ni­ca wie­dzy, któ­ra pozwa­la lepiej zro­zu­mieć, dla­cze­go nasz kot zacho­wu­je się wła­śnie tak, a nie ina­czej. Super­mo­ce kota rzą­dzą!

I na koniec… praw­dzi­wa wisien­ka na tor­cie! Czy wie­cie, że koty mają coś w rodza­ju swo­je­go wła­sne­go „odci­sku pal­ca”? Tyl­ko, czy aby na pew­no znaj­du­je się on na łap­kach? Roz­wią­za­nia tej zagad­ki szu­kaj­cie w książ­ce Co wie twój kot? lub na… kocim pyszcz­ku!

 

książka o kotach

 

Co próbuje powiedzieć Ci Twój kot?

Wie­my, że koty są inte­li­gent­ny­mi zwie­rzę­ta­mi, choć wyko­rzy­stu­ją swo­ją inte­li­gen­cję w zupeł­nie inny spo­sób niż ludzie. Z natu­ry cie­kaw­skie, dość szyb­ko potra­fią nauczyć się róż­nych sztu­czek… Opie­ku­no­wie kotów dosko­na­le wie­dzą, że nasze mrucz­ki potra­fią reago­wać na swo­je imię, otwie­rać sobie drzwi, a nawet korzy­stać z ludz­kiej toa­le­ty. To czy w danym momen­cie mają ocho­tę z nami prze­by­wać, bawić się, jaki mają nastrój moż­na „wyczy­tać” z ich mowy cia­ła i… całe­go wachla­rza wyda­wa­nych dźwię­ków. W książ­ce Co wie twój kot? znaj­dzie­my bar­dzo dużo takich infor­ma­cji, któ­re z pew­no­ścią przy­da­dzą się w kon­tak­tach z naszy­mi mizia­sty­mi i mru­czą­cy­mi przy­ja­ciół­mi. Tyl­ko, czy mru­cze­nie kota, zawsze ozna­cza to samo?

 

almapress

 

almapress

 

almapress

 

Prawda, czy fałsz?

Wokół kotów naro­sło tez wie­le opo­wie­ści i mitów. Nie­któ­re funk­cjo­nu­ją bar­dziej jako „miej­skie opo­wie­ści”, inne jako aneg­do­ty lub… cie­ka­wost­ki. Tyl­ko, czy koty fak­tycz­nie potra­fią prze­wi­dzieć nad­cho­dzą­ce trzę­sie­nie zie­mi lub… ludz­ką śmierć? A co z rze­ko­my­mi zdol­no­ścia­mi tele­pa­tycz­ny­mi? Czy koty napraw­dę mają „szó­sty zmysł”? A może są jakieś nauko­we bada­nia potwier­dza­ją­ce, lub zaprze­cza­ją­ce tym kon­tro­wer­syj­nym poglą­dom?

W książ­ce Co wie twój kot? znaj­dzie­my spo­ro takich infor­ma­cji, któ­re moc­no nas zadzi­wią, ale i pozwo­lą zoba­czyć kota w zupeł­nie nowym świe­tle. Książ­ka Sal­ly Mor­gan jest napraw­dę inspi­ru­ją­ca!

 

Co wie twój...

 

Testy kociego charakteru i zachowania…

Książ­ka Co wie twój kot? oprócz solid­nej por­cji wie­dzy mery­to­rycz­nej i wie­lu cie­ka­wo­stek, inspi­ru­je do prze­pro­wa­dza­nia samo­dziel­nych obser­wa­cji i cie­ka­wych doświad­czeń z udzia­łem nasze­go kota. Oczy­wi­ście wszyst­kie testy są w peł­ni bez­piecz­ne dla naszych kocich pod­opiecz­nych! Bez stra­chu może­cie zatem spraw­dzić , czy wasz kot zna się na zegar­kach, czy umie liczyć lub czy roz­po­zna­je zna­jo­me gło­sy. Fascy­nu­ją­ce może być tak­że bada­nie kociej pamię­ci lub stu­dio­wa­nie, jak prze­bie­ga kocia zaba­wa z wyko­rzy­sta­niem róż­nych kocich gadże­tów. Praw­da, że to brzmi napraw­dę inte­re­su­ją­co? Ale to jesz­cze nie wszyst­ko! Dzię­ki lek­tu­rze Co wie twój kot?, możesz rów­nież spraw­dzić, jak twój kot reagu­je na róż­ne gesty, jak roz­wią­zu­je zagad­ki oraz… czy jest pra­wo- czy lewo­ręcz­ny!

 

almapress

 

almapress

 

kot

 

Co wie twój kot? To proste!

Książ­ka Sal­ly Mor­gan intry­gu­je i zachwy­ca, cza­sem budzi zakło­po­ta­nie, ale przede wszyst­kim zmu­sza do myśle­nia i wła­snych poszu­ki­wań. Co wie twój kot? nie jest bowiem zwy­kłym zbio­rem suchych ency­klo­pe­dycz­nych fak­tów, ale mega wcią­ga­ją­cą przy­go­dą w cudow­nym i tajem­ni­czym świe­cie kotów.

 

almapress

 

Rze­tel­na wie­dza bio­lo­gicz­na i mul­tum kocich cie­ka­wo­stek, ide­al­nie kom­po­nu­je się z praw­dzi­wym małym prze­wod­ni­kiem beha­wio­ry­stycz­nym. Nie­wiel­ki for­mat, twar­da opra­wa i kre­do­wy papier czy­nią całość bar­dzo ele­ganc­ką. Opra­wa gra­ficz­na książ­ki jest tak­że pre­cy­zyj­nie dopa­so­wa­na do cało­ści, a okład­ka zde­cy­do­wa­nie od razu przy­ku­wa wzrok czy­tel­ni­ka. Ide­al­ny dobór ilu­stra­cji świet­nie uzu­peł­nia, obja­śnia, a przede wszyst­kim zdo­bi, co moc­no korzyst­nie wpły­wa na odbiór tej lek­tu­ry.

Co wie twój kot? to lek­tu­ra, po któ­rą powi­nien się­gnąć każ­dy sza­nu­ją­cy się miło­śnik przy­ro­dy a w szcze­gól­no­ści wiel­bi­ciel kotów. Naszym zda­niem to tak­że świet­na lek­tu­ra uzu­peł­nia­ją­ca dla stu­den­tów bio­lo­gii, psy­cho­lo­gii czy wete­ry­na­rii. Kre­atyw­ny nauczy­ciel przy­ro­dy, ale też mądry i odpo­wie­dzial­ny rodzic, może wie­dzę z tej książ­ki „sprze­dać” tak­że dużo młod­szym „przy­rod­ni­kom”. Po książ­kę Sal­ly Mor­gan się­gnę­ła nawet moja 9‑letnią cór­ka, któ­ra czy­ta­ła ja z praw­dzi­wy­mi wypie­ka­mi na twa­rzy! Dla nas Co wie twój kot? to rów­nież fan­ta­stycz­na inspi­ra­cja nie tyl­ko do wie­lu cie­ka­wych nauko­wych poszu­ki­wań, ale i dłu­gich, czę­sto dość trud­nych i kon­tro­wer­syj­nych roz­mów! Jed­nym sło­wem, po lek­tu­rze tej książ­ki, okre­śle­nie „koci świat” nabie­rze zupeł­nie nowe­go zna­cze­nia!

Co wie twój kot? to emo­cje… praw­dzi­we emo­cje! Pole­ca­my!

 

almapress

 

Zamiast zakończenia…

Daj­cie znać, jak podo­ba wam się książ­ka Co wie twój kot? Może­cie dawać komen­ta­rze, pisać do nas maile lub przy­sy­łać zdję­cia! Udo­stęp­niaj­cie nasz wpis, aby wię­cej osób mogło poznać nowe faj­ne książ­ki! Pamię­taj­cie tyl­ko, aby koniecz­nie podać źró­dło, bo post kosz­tu­je nas tro­chę pra­cy, cza­su i wysił­ku.

 

Deser, czyli majówkowa niespodzianka książkowa

Wydaw­nic­two Alma-press, któ­re wyda­ło książ­kę Co wie twój kot?, ma rów­nież cie­ka­wą pro­po­zy­cję dla wiel­bi­cie­li psów! Oto dru­ga fascy­nu­ją­ca książ­ka, któ­ra może zmie­nić Twój spo­sób patrze­nia na psy…

 

co wie twój pies

 

Jeśli chcesz zoba­czyć, co zawie­ra książ­ka Co wie twój pies? klik­nij w lin­ki poni­żej.

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry

 

Co wie twój kot?
Poznaj spo­sób rozu­mie­nia świa­ta przez koty
Sal­ly Mor­gan
Wydaw­nic­two Alma­press 2019
ISBN:978–83-7020–735‑9

 

 

almapress

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *