Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Idą Święta. (Recenzja & Podcast)Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Idą Święta

 

Krzyczymy o magii świąt, a zapominamy, czym ona rzeczywiście jest…
Grunt jednak, żeby się nie dać, żeby nie pójść z tłumem…
/Magdalena Kordel — „Anioł do wynajęcia”/

 

Uda­ło się! Wszyst­ko jest takie ide­al­ne… Mamy ele­ganc­ko wysprzą­ta­ne miesz­ka­nie, cudow­nie przy­stro­jo­ną cho­in­kę a na sto­le wigi­lij­nym jak naka­zu­je tra­dy­cja aż 12 dań. Cały dom prze­peł­nia cudow­ny aro­mat świą­tecz­nych pier­nicz­ków, a dźwię­ki kolę­dy przy­po­mi­na­ją, że wspa­nia­łe pre­zen­ty już na nas cze­ka­ją. No oczy­wi­ście nie oby­ło się bez sza­leń­czej przed­świą­tecz­nej goni­twy, ale… doko­na­ły się rze­czy nie­moż­li­we! Tyl­ko że… Czy per­fek­cyj­na opra­wa świat, nie przy­sło­ni­ła nam tego, co naj­waż­niej­sze? Czy przy­pad­kiem w tej świą­tecz­nej gorącz­ce, cza­sem nam coś nie umknę­ło? No wła­śnie! To, co cza­sem naj­le­piej widać z boku, z pew­ne­go dystan­su, nie­ste­ty trud­no ujrzeć z bli­ska. A dzie­ci potra­fią dostrzec to, cze­go my doro­śli zwy­czaj­nie już nie potra­fi­my zoba­czyć. A może war­to tro­chę „wrzu­cić na luz”?! Daj­cie się rodzin­nie zain­spi­ro­wać i wspól­nie się­gnij­cie po Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn. Idą świę­ta.

My pro­po­nu­je­my wam tak­że świą­tecz­ny kon­kurs z Emi, w któ­rym nagro­dą będzie wła­śnie ta książ­ka. Szcze­gó­ły znaj­dzie­cie na koń­cu naszej recen­zji!

 
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Idą Święta


 

Poznajmy się troszkę…

Agniesz­ka Mie­lech stwo­rzy­ła bar­dzo cie­ka­wą serię ksią­żek o pew­nej nie­zwy­kle rezo­lut­nej i bar­dzo pomy­sło­wej dziew­czyn­ce o imie­niu Emi oraz gru­pie jej zwa­rio­wa­nych przy­ja­ciół. Emi, a wła­ści­wie pan­na Sta­ni­sła­wa Emi­lia Gacek, to dziew­czyn­ka, któ­rą pozna­je­my wte­dy, kie­dy cho­dzi jesz­cze do zerów­ki i dopie­ro za rok ma roz­po­cząć naukę w szko­le pod­sta­wo­wej w kla­sie pierw­szej. Wte­dy też Emi wraz z kole­żan­ka­mi zakła­da Taj­ny Klub Super­dziew­czyn, któ­re­go mot­tem prze­wod­nim sta­je się „nigdy wię­cej nudy”! A to chy­ba naj­lep­sza rekla­ma całej serii jej przy­gód! W kolej­nych tomach przy­gód Emi, dziew­czyn­ka i jej przy­ja­cie­le zaczy­na­ją stop­nio­wo dora­stać, ale ich przy­go­dy zawsze bez wyjąt­ku dostar­cza­ją czy­tel­ni­ko­wi nowych i nie­za­po­mnia­nych emo­cji.

 
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Idą Święta


 

Książka dla dziewczynek i o dziewczynkach!

Seria Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn, prze­zna­czo­na dla głów­nie dziew­czy­nek w wie­ku wcze­snosz­kol­nym i szkol­nym. To napraw­dę dosko­na­ła lek­tu­ra zarów­no dla dzie­ci, któ­re już czy­ta­ją cał­kiem dobrze, jak i świet­ny tre­ning oraz mega moty­wa­cja dla wszyst­kich począt­ku­ją­cych “czy­ta­czy”. Cie­ka­wa i wcią­ga­ją­ca treść, ogrom­na daw­ka humo­ru i faj­ne sto­sun­ko­wo pro­ste tek­sty, dostar­cza­ją mło­dym czy­tel­ni­kom spo­ro wra­żeń i sta­no­wią faj­ną alter­na­ty­wę dla gier kom­pu­te­ro­wych.

Wie­cie Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn, to taka lek­ka, “bab­ska lite­ra­tu­ra”, tyle że dla… takich jesz­cze trosz­kę mniej­szych kobie­tek.

 

Wielka moc!

Seria Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn jest dosko­na­le osa­dzo­na we współ­cze­snych dzie­cię­cych realiach. Boha­te­ro­wie jej ksią­żek, to takie dzie­ci, któ­re mogły­by miesz­kać tu i teraz… Tu obok w sąsiedz­twie. Dzie­cia­ki znaj­dą tu tak­że dużo odnie­sień do współ­cze­snej pop kul­tu­ry! Ale co naj­waż­niej­sze, to wła­śnie tu, dzie­ci mogą w taki bez­piecz­ny spo­sób prze­ży­wać praw­dzi­we trud­ne zda­rze­nia… Seria bar­dzo zgrab­nie nawią­zu­je do budo­wa­nia przez dzie­ci w wie­ku wcze­snosz­kol­nym wła­snej toż­sa­mo­ści oraz nawią­zy­wa­nia rela­cji z rówie­śni­ka­mi i bli­ski­mi. Posta­ci są bar­dzo wyra­zi­ste i łatwo się z nimi iden­ty­fi­ko­wać. Język, któ­rym się posłu­gu­ją boha­te­ro­wie, jest bli­ski dzie­ciom. W książ­kach poja­wia­ją się tak­że nowe i trud­ne ter­mi­ny, któ­re autor­ka deli­kat­nie wpla­ta w treść snu­tej histo­rii.

 
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Idą Święta


 

Coraz bliżej Święta… Coraz bliżej nas…

Seria ksią­żek Agniesz­ki Mie­lech - Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn od lat pod­bi­ja ser­ca mło­dych czy­tel­ni­czek w Pol­sce. Przy­go­dy rezo­lut­nej Emi i jej przy­ja­ciół inspi­ru­ją dzie­ci do dzia­ła­nia i zakła­da­nia wła­snych Taj­nych Klu­bów. Wła­śnie nie­daw­no uka­za­ła się naj­now­sza część jej przy­gód: Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn. Idą świę­ta.

 
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Idą Święta


 

Kocha­cie magię świąt? Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn tak­że! Nikt chy­ba jed­nak nie prze­pa­da za sza­lo­ną przed­świą­tecz­ną gorącz­ką… Jeśli naj­chęt­niej prze­spa­li­by­ście żmud­ne przy­go­to­wa­nia i obu­dzi­li­by­ście się w świą­tecz­ny pora­nek, aby roz­pa­ko­wać pre­zen­ty spod cho­in­ki, dołącz­cie do Taj­ne­go Klu­bu Super­dziew­czyn. Idą świę­ta! Pacz­ka ogła­sza nową taj­ną misję — odszu­kać magię świąt czy­li… świę­ta na luzie! No wie­cie — takie bez tych wszyst­kich wiel­kich zaku­pów oraz gene­ral­nych porząd­ków. Wigi­lia i Boże Naro­dze­nie z potra­wa­mi, pre­zen­ta­mi oraz świą­tecz­nym ozdo­ba­mi wyko­na­ny­mi tyl­ko wła­sno­ręcz­nie! A co z tego wszyst­kie­go wynik­nie, musi­cie prze­czy­tać już sami?!

 
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Idą Święta


 

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Idą święta… inspiracje

Lek­tu­ra książ­ki Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn. Idą świę­ta przy­no­si wie­le rado­ści i sta­no­wi dosko­na­łą roz­ryw­kę. Nasza cór­ka uzna­ła, że książ­ka jest napraw­dę świet­na! No cóż połknę­ła ją dosłow­nie w cią­gu jed­ne­go dnia! Hm… to chy­ba o czymś świad­czy, praw­da?!

Miłą nie­spo­dzian­ką jest umiesz­cze­nie na koń­cu książ­ki spe­cjal­ne­go świą­tecz­ne­go. Czy­tel­ni­cy mogą zna­leźć tutaj wie­le mega inspi­ru­ją­cych świą­tecz­nych pomy­słów na DIY oraz kil­ka prze­pi­sów kuli­nar­nych. I tak wraz z Emi i jej przy­ja­ciół­mi może­my przy­go­to­wać m.in. świe­cę cyna­mo­no­wą, zawiesz­ki do pre­zen­tów czy też kra­sna­le z szy­szek. Wspól­nie może­my tak­że przy­go­to­wać zimo­wy napój imbi­ro­wy Pro­fe­so­ra Kagan­ka lub wypró­bo­wać prze­pis na pysz­ne pier­ni­ki super­dziew­czyn. Mojej dzie­wię­cio­lat­ce, naj­bar­dziej jed­nak przy­padł do gustu prze­pis na mega­kul­ki mocy oraz prze­pysz­ną gorą­cą cze­ko­la­dę według świą­tecz­ne­go pomy­słu Emi.

 
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Idą Święta


 
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Idą Święta
 
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Idą Święta
 

Fanka Emi przemówiła!

Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn. Idą świę­ta to książ­ka, któ­rą zde­cy­do­wa­nie war­to pole­cić jako świą­tecz­ny pre­zent pod cho­in­kę.
 
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Idą Święta


 

Jeżeli chcecie posłuchać jaką recenzje wystawiła nasza 9‑letnia córka, to zapraszamy do odsłuchania podcastu.

Tyl­ko uwa­ga recen­zja Mary­si zawie­ra spo­ile­ry!
 

 
 

A może już teraz chcecie wraz z Emi zrobić świąteczną bombkę DIY?!

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Idą Święta


 

Pobierz sza­blon

 
A teraz czas na…

Świąteczny Konkurs z Emi

Zapra­sza­my dzie­ci do świą­tecz­ne­go kon­kur­su z Emi i jej przy­ja­ciół­mi. Udział w zaba­wie, mogą wziąć wszyst­kie dzie­ci, któ­re zde­cy­du­ją się samo­dziel­nie przy­go­to­wać swój pro­jekt na naj­pięk­niej­szą bomb­kę cho­in­ko­wą. Tech­ni­ka zupeł­ne dowol­na. Pamię­taj­cie tyl­ko, aby przy­sła­na pra­ca kon­kur­so­wa była tyl­ko i wyłącz­nie samo­dziel­nym dzie­łem wasze­go dziec­ka! Pra­ce kon­kur­so­we nale­ży sfo­to­gra­fo­wać lub zeska­no­wać i opa­trzeć infor­ma­cją o imie­niu i wie­ku dziec­ka.

Kon­kurs roz­po­czy­na się w pią­tek 7 grud­nia 2018r a koń­czy w czwar­tek 13 grud­nia. Ogło­sze­nie wyni­ków już 14 grud­nia wie­czo­rem!

Nagro­dą… oczy­wi­ście naj­now­szy tom przy­gód Emi — Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn. Idą Świę­ta.

Zanim przy­śle­cie pra­cę kon­kur­so­wą koniecz­nie zapo­znaj­cie się z regu­la­mi­nem naszej zaba­wy.
 


WYNIKI KONKURSU

Lau­re­atem Kon­kur­su Bomb­kę Łap zosta­ła Jul­ka lat 7! Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!
Opie­kun zgła­sza­ją­cy Uczest­ni­ka Kon­kur­su został poin­for­mo­wa­ny na adres e‑mail poda­ny przy zgło­sze­niu (pro­si­my o spraw­dze­nie skrzyn­ki pocz­to­wej).


 
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Idą Święta


 
Wpis powstał tak­że jako nasz wkład w pro­jekt Cza­ro­wa­nie przez czy­ta­nie — listo­pad.

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Cza­ro­wa­nie przez czy­ta­nie”.


Logo projektu Czarowanie przez czytanie 
Nasza oce­na: bar­dzo dobry
 

Agniesz­ka Mie­lech
Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn. Idą Świę­ta.
Ilu­stra­cje: Mag­da­le­na Babiń­ska
Wydaw­nic­two Wil­ga 2018
ISBN 978–83-280‑5926‑9

 

Wydawnictwo wilga

Komentarz na temat “Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Idą Święta. (Recenzja & Podcast)

  1. Cór­ka zachwy­co­na jest przy­go­da­mi Emi. Obie z bra­ta­ni­cą czy­ta­ją i słu­cha­ją Emi, wymie­nia­ją się książ­ka­mi i marzą by mieć taki Taj­ny Klub Super­dziew­czyn obec­nie mamy klub Blon­dy­nek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *