Dobranocki na GwiazdkęDobranocki na Gwiazdkę

Ale przecież Wigilia to noc cudów. A marzenia spełniają się cały rok.
Najważniejsze, żeby do Wigilii je tylko wypowiedzieć.
A najlepiej napisać na kartce,
włożyć w kopertę i nie zapomnieć wrzucić do skrzynki.
Bo jak mogę spełniać ich życzenia, jeśli nie wiem, o co mnie proszą?”
/Roksana Jędrzejewska — Wróbel/

 

O tej porze roku w wie­lu pol­skich domach poja­wia się tzw. kalen­darz adwen­to­wy. Jest to taki spe­cjal­ny kalen­darz słu­żą­cy do odli­cza­nia dni od pierw­sze­go dnia adwen­tu do Wigi­lii Boże­go Naro­dze­nia. Zwy­czaj ten pocho­dzi z XIX wie­ku od nie­miec­kich lute­ra­nów i jest pie­lę­gno­wa­ny w wie­lu kra­jach na całym świe­cie głów­nie w rodzi­nach chrze­ści­jań­skich. Taki kalen­darz adwen­to­wy jest rów­nież nie­od­łącz­nym ele­men­tem ocze­ki­wa­nia na Boże Naro­dze­nie tak­że w naszym domu. Jed­nak w tym roku pomy­śla­łam, że bar­dzo bym chcia­ła, aby ten kalen­darz adwen­to­wy był tro­chę inny niż zwy­kle. Kie­dy zasta­na­wia­łam się, jak on powi­nien wyglą­dać, wte­dy przy­szło mi do gło­wy, że w tym roku będzie to… kalen­darz książ­ko­wy. Przy­zna­ję, że dłu­go szu­ka­łam inspi­ra­cji, aż w koń­cu wpadł mi w ręce zupeł­nie nie­zwy­kły zbiór opo­wia­dań dla dzie­ci — Dobra­noc­ki na Gwiazd­kę.

 

Dobranocki na Gwiazdkę

 

Dobranocki na Gwiazdkę czyli… filozofia dla dzieci

Dobra­noc­ki na Gwiazd­kę to zbiór jede­na­stu róż­nych opo­wia­dań, wśród któ­rych jed­ne są bar­dzo dłu­gie a inne cał­kiem krót­kie. Wszyst­kie jed­nak bez wyjąt­ku poświę­co­ne są magicz­ne­mu uro­ko­wi Gwiazd­ki i Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Nie­któ­re z tych histo­rii są takie bar­dzo real­ne i takie życio­we a inne z kolei mają w sobie mul­tum fan­ta­zji i baśnio­we­go cza­ru. Czy­ta­jąc te opo­wia­da­nia moż­na odnieść wra­że­nie, że iskier­ka magii Świąt prze­ni­ka nas dosłow­nie z każ­dej stro­ny. I wła­śnie taką świą­tecz­ną magię chcia­łam wyko­rzy­stać w swo­im kalen­da­rzu adwen­to­wym! I tak — począw­szy od 2 grud­nia, jed­ne­go dnia przed snem czy­ta­my wybra­ne opo­wia­da­nie, a następ­ne­go sta­ra­my się o nim roz­ma­wiać.

 

Dobranocki na Gwiazdkę

 

Każ­de z tych opo­wia­dań wno­si do tego adwen­to­we­go ocze­ki­wa­nia zupeł­nie inny ele­ment. Nie wiem, czy te histo­rie moż­na nazwać baj­ka­mi filo­zo­ficz­ny­mi, ale z całą pew­no­ścią abso­lut­nie każ­da z tych bajek skła­nia do pew­nych prze­my­śleń. Moim zda­niem wszyst­kie te opo­wia­da­nia sta­no­wią dosko­na­ły pre­tekst do mądrych i war­to­ścio­wych roz­mów z naszy­mi dzieć­mi.

 

Dobranocki na Gwiazdkę

 

Świąteczne bajanie…

Dobra­noc­ki na Gwiazd­kę to cały wie­lo­barw­ny wachlarz ludz­kich emo­cji i… zacho­wań.

Zbun­to­wa­ne i „nie­grzecz­ne” dziec­ko, cza­sem może oka­zać się jedy­ną oso­bą, któ­ra wpad­nie na pomysł, aby poda­ro­wać pre­zent… Świę­te­mu Miko­ła­jo­wi. Boże Naro­dze­nie bez taty, któ­ry pra­cu­je gdzieś na dru­gim krań­cu świa­ta, to może oka­zać się, trud­niej­szym wyzwa­niem niż sądzi­my. Z kolei poja­wie­nie się w domu nowe­go człon­ka rodzi­ny — malut­kie­go „dzi­dziu­sia”, oka­zu­je się naj­lep­szym pre­zen­tem pod cho­in­kę. Tyl­ko co ma z tym wspól­ne­go mówią­cy ludz­kim gło­sem karp Cyprian? A wie­dzie­li­ście, że Świę­ty Miko­łaj śmia­ło może wystą­pić w Master­Chef? W koń­cu, kto jak nie On robi naj­smacz­niej­sze nale­śni­ki na świe­cie! Tyl­ko co wspól­ne­go z tym machi­na lata­ją­ca roz­bój­ni­ków?

 

Dobranocki na Gwiazdkę

 

A tak w ogó­le to Świę­ty Miko­łaj może spo­koj­nie „dora­biać sobie” jako pry­wat­ny detek­tyw! Serio! Prze­cież to wła­śnie On roz­wią­zał zagad­kę, gdzie zni­ka­ją listy dzie­ci… Dzie­ci piszą i piszą swo­je proś­by do Miko­ła­ja, tyl­ko że nic do nie­go nie docie­ra! A może woli­cie histo­rię o tym, jak jaj­ka w majo­ne­zie sta­ły się nową tra­dy­cyj­ną potra­wą wigi­lij­ną? No cóż, kie­dy odnaj­du­je się praw­dzi­we­go ducha świąt, wszyst­ko jest moż­li­we. To jesz­cze spró­buj­cie wyobra­zić sobie, że w wigi­lij­ną noc w waszym domu może poja­wić się naj­praw­dziw­szy troll i lata­ją­cy smok! W ten wie­czór prze­cież nie jest dobrze być zupeł­nie same­mu…

 

Dobranocki na Gwiazdkę

 

Liga Mistrzów, czyli… sukces na starcie

Dobra­noc­ki na Gwiazd­kę to napraw­dę wyjąt­ko­wy pro­jekt lite­rac­ki. Zale­d­wie na kil­ka tygo­dni przed naj­pięk­niej­szym świę­ta­mi w cią­gu całe­go roku, poja­wia się nie­zwy­kły, wręcz magicz­ny zbiór bajek dla dzie­ci. Oto gru­pa zna­nych i bar­dzo lubia­nych pol­skich pisa­rzy lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej, posta­no­wi­ła zro­bić dzie­ciom nie­zwy­kły świą­tecz­ny pre­zent. I tak obok opo­wia­da­nia Justy­ny Bed­na­rek, Gra­ży­ny Bąkie­wicz, Bar­ba­ry Kosmow­skiej czy Zofii Sta­nec­kiej, znaj­dzie­my tu tak­że histo­rię opo­wie­dzia­ne przez Paw­ła Berę­se­wi­cza, Zofię Besz­czyń­ską i Beatę Ostro­wic­ką. Swo­ją świą­tecz­ną opo­wieść snu­je tak­że Agniesz­ka Tysz­ka, Mał­go­rza­ta Strę­kow­ska – Zarem­ba i Rok­sa­na Jędrze­jew­ska – Wró­bel. W pro­jekt zaan­ga­żo­wa­ła się tak­że Manu­ela Gret­kow­ska — autor­ka, któ­rej opo­wia­da­nia byłam chy­ba naj­bar­dziej cie­ka­wa.

Dobranocki na Gwiazdkę

 

Design, który zachwyca…

Dobra­noc­ki na Gwiazd­kę to książ­ka, któ­ra od razu rzu­ca się w oczy i napraw­dę bar­dzo trud­no jest ją prze­ga­pić wśród innych pro­po­zy­cji książ­ko­wych dla dzie­ci. Duży for­mat, gru­ba opra­wa, prze­pięk­na okład­ka oraz spo­ra, wyra­zi­sta czcion­ka i napraw­dę dużo tre­ści, to ogrom­ne atu­ty tej publi­ka­cji.
Kie­dy zagląd­nie­my do środ­ka tej książ­ki, szyb­ko oka­zu­je się, że mamy przed sobą nie­zwy­kle dopra­co­wa­ną i wywa­żo­ną sza­tę gra­ficz­ną. Za pięk­ną i nie­zwy­kle kli­ma­tycz­ną opra­wę wizu­al­ną odpo­wia­da Ewa Beniak – Harem­ska. Ilu­stra­cje peł­ne są bły­sko­tli­wej ele­gan­cji, ale czuć też taki pocią­ga­ją­cy urok fine­zyj­nej swo­bo­dy wyko­rzy­sta­nia pale­ty barw. Całość spra­wia wra­że­nie bar­dzo cie­płej, nastro­jo­wej lek­tu­ry, takiej stwo­rzo­nej w sam raz do wspól­ne­go rodzin­ne­go czy­ta­nia przed snem.

 

Dobranocki na Gwiazdkę

 

Dobranocki na Gwiazdkę

 

Książka inna niż wszystkie inne

Dobra­noc­ki na Gwiazd­kę to inte­li­gent­na i dobrze skon­stru­owa­na lek­tu­ra, któ­ra z całą pew­no­ścią jest intry­gu­ją­cą i nie­ba­nal­ną pro­po­zy­cją lite­rac­ką na pol­skim ryn­ku wydaw­ni­czym. Jest to świet­na pro­po­zy­cja książ­ko­wa dla dzie­ci w wie­ku 4+, cho­ciaż moim zda­niem dostar­czy wie­lu cie­ka­wych doznań tak­że dużo, dużo star­szym czy­tel­ni­kom. Moja 9‑latka jest wręcz ocza­ro­wa­na tą książ­ką, cho­ciaż prze­czy­ta­ły­śmy wspól­nie zale­d­wie kil­ka opo­wia­dań.

Więk­sze i mniej­sze rado­ści, odkry­wa­nie „na nowo” magi świat, nowe i kom­plet­nie zaska­ku­ją­ce tra­dy­cje. Jest też smu­tek, ból tęsk­no­ty i samot­ność. Świą­tecz­na gorącz­ka a zaraz po niej sku­pie­nie na tym, co w życiu naj­waż­niej­sze…

 

Dobranocki na Gwiazdkę

 

Z wiel­ką rado­ścią odkry­łam, że Dobra­noc­ki na Gwiazd­kę bar­dzo sub­tel­nie i deli­kat­nie poru­sza­ją tema­ty­kę cza­sem trud­na i kon­tro­wer­syj­ną. Mamy więc tutaj kwe­stię nosze­niem nie­mow­ląt w chu­s­tach, kar­mie­nie pier­sią czy też pro­blem samot­no­ści i odrzu­ce­nia ludzi star­szych. Poja­wia się tak­że dyle­mat poja­wia­nia się kar­pia na wigi­lij­nym sto­le, kwe­stia „nie­grzecz­nych dzie­ci” czy oswa­ja­nie z gło­śnym w ostat­nim cza­sie tema­tem groź­nych i złych wil­ków.

 

Dobranocki na Gwiazdkę

 

Czekamy na więcej…

Dobra­noc­ki na Gwiazd­kę to napraw­dę kawał świet­nej lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej i… dla­te­go z wiel­ką nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na kolej­ne takie pro­jek­ty lite­rac­kie. A póki co gorą­co zachę­ca­my do lek­tu­ry i życzy­my wie­lu nie­sa­mo­wi­tych świą­tecz­nych wra­żeń!

A może wła­śnie taką książ­kę zechce­cie poda­ro­wać swo­im dzie­ciom na Gwiazd­kę? Wspól­ne rodzin­ne czy­ta­nie w bla­sku cho­in­ko­wych świa­te­łek, to nie­za­po­mnia­ne wspo­mnie­nia na całe życie. Moim zda­niem będzie to mega tra­fio­ny pre­zent gwiazd­ko­wy nie tyl­ko dla dzie­ci!

 

Dobranocki na Gwiazdkę

 

A tak Dobra­noc­ki na Gwiazd­kę pre­zen­tu­je samo Wydaw­nic­two Nasza Księ­gar­nia.

  

Nasza oce­na: celu­ją­cy

 

Dobra­noc­ki na Gwiazd­kę
Auto­rzy:
Gra­ży­na Bąkie­wicz,
Justy­na Bed­na­rek,
Paweł Berę­se­wicz,
Zofia Besz­czyń­ska,
Manu­ela Gret­kow­ska,
Rok­sa­na Jędrze­jow­ska — Wró­bel,
Bar­ba­ra Kosmow­ska,
Beata Ostro­wic­ka,
Zofia Sta­nec­ka,
Mał­go­rza­ta Strę­kow­ska-Zarem­ba,
Agniesz­ka Tysz­ka
Ilu­stra­cje: Ewa Beniak — Harem­ska

Wydaw­nic­two Nasza Księ­gar­nia 2018
ISBN 978–83-10–13265‑9

 

 

Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *