Zabawy z koloramiLek­cja 2 — Zaba­wy z kolo­ra­mi (ćwi­cze­nia cz 1)

W poprzed­nim naszym poście pozna­wa­li­śmy kolo­ry. Jak zapew­ne pamię­ta­cie zaba­wy z kolo­ra­mi robi­li­śmy śpie­wa­ją­co! Pamię­ta­cie tą pio­sen­kę?

Ver­de, ver­de, me gusta el ver­de.
Ver­de, ver­de es el mejor color.
Me gusta el ver­de,  ¿sabes por qué?
Es porque mi papá tra­ba­ja en el bosque…

No dobrze… „Colo­res, colo­res” raz jesz­cze!

  

Jeste­śmy zwo­len­ni­ka­mi nauki poli­sen­so­rycz­nej języ­ków obcych, więc dla­te­go dziś pro­po­nu­je­my tro­chę ćwi­czeń z wyko­rzy­sta­niem kre­dek, pisa­ków lub far­bek! Nasze pro­po­zy­cje zabaw to dobry czas na świet­na roz­ryw­kę i naukę jed­no­cze­śnie!

Zobacz­cie sami, że nauka może być fascy­nu­ją­cą przy­go­dą!

 

Nasze pro­po­zy­cje:

Ćwi­cze­nie I — wykre­ślan­ka z kolo­ra­mi

Ćwi­cze­nie II — kolo­ro­wan­ka mate­ma­tycz­na (to pro­po­zy­cja zwłasz­cza dla młod­szych dzie­ci)

Ćwi­cze­nie III — kolo­ro­wan­ka i nauka pisa­nia jed­no­cze­śnie (pro­po­zy­cja szcze­gól­nie przy­dat­na dla dzie­ci w kla­sach 1–3 Szk.P)

Ćwi­cze­nie IV ‑kolo­ro­wan­ka tęcza (tak tez moż­na uczyć o kolo­rach pod­sta­wo­wych i zja­wi­skach przy­rod­ni­czych)

Ćwi­cze­nie V — uzu­peł­nian­ka (pro­po­zy­cja szcze­gól­nie przy­dat­na dla dzie­ci w kla­sach 1–3 Szk.P)

Ćwi­cze­nie VI — mini poli­glo­ta czy­li uczy­my się jed­no­cze­śnie języ­ka hisz­pań­skie­go i angiel­skie­go (pro­po­zy­cja szcze­gól­nie przy­dat­na dla dzie­ci w kla­sach 1–3 Szk.P oraz star­szych kla­sach SzP.)

 

Zaba­wy z kolo­ra­mi ‑wykre­ślan­ka

 

Zabawy z kolorami -wykreślanka

 

Kolo­ro­wan­ka mate­ma­tycz­na

Uczy­my się pisać

 

 

Kolo­ro­wan­ka tęcza

 

 

Uczy­mu sie pisać

 

 

Uczy­my sie hisz­pań­skie­go i angiel­skie­go

 

 

Wyko­rzy­sta­no mate­ria­ły umiesz­czo­ne na Pin­te­re­ście (chillola.com, enchantedlearning.com, Teacher­sPay­Te­achers, Printablespanish.com)

 

Podo­ba­ło wam się? Jeste­śmy pew­ni, że tak!Dlatego już dziś zacznij naukę języ­ka hisz­pań­skie­go z nami!
„Hisz­pań­ski z Archi­me­de­sem” to gwa­ran­cja sys­te­ma­tycz­nej nauki i zaba­wy jed­no­cze­śnie!

 

A jakie wy macie pomy­sły na cie­ka­we zaba­wy z hisz­pań­ski­mi kolo­ra­mi?
Pisz­cie do nas! Cze­ka­my na wasze opi­nie i pro­po­zy­cje zabaw!

Jeste­śmy też na Face­bo­ok. Zaglą­daj­cie tam bo będą nie­spo­dzian­ki!

 

A może woli­cie wię­cej kre­atyw­nej nauki? Zapra­sza­my też na nasze­go blo­ga „Zaba­wy z Archi­me­de­sem”! Kre­atyw­ne zaba­wy, recen­zje ksią­żek, gier i zaba­wek dla dzie­ci, rela­cje z wyda­rzeń kul­tu­ral­nych i nauko­wych i wie­le, wie­le wię­cej! Musi­cie tam być!

Miłej zaba­wy! A już wkrót­ce nowe nie­spo­dzian­ki!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *