Owoce czyli las frutasLek­cja 3 — Owo­ce.

Owo­ce to bar­dzo wdzięcz­ny i jed­no­cze­śnie bar­dzo łatwy temat do nauki języ­ka hisz­pań­skie­go dla dzie­ci.

My zaczę­li­śmy naszą owo­co­wą przy­go­dę od bar­dzo weso­łej pio­sen­ki „La Man­za­na”.
Melo­dia łatwo wpa­da w ucho a przy oka­zji dziec­ko szyb­ko zapa­mię­tu­je kil­ka nowych słó­wek.

Już zale­d­wie po dwóch prze­słu­cha­niach moja cór­ka pod­ła­pa­ła aż czte­ry wyra­zy:
la man­za­na — jabł­ko
el per­ro — pies
el gato — kot
la mesa — stół

Szcze­gól­nie spodo­bał jej się el gato, ale nie ma w tym nic dziw­ne­go… jej uko­cha­nym zwie­rza­kiem jest nasza kot­ka Rok­so­la­na!

 

Posłu­chaj­cie teraz tej pio­sen­ki a sami przy­zna­cie, że „coś” w niej jest!

  

Pio­sen­ka „La Man­za­na” to dobre wpro­wa­dze­nie do tema­tu owo­ce.
My chcie­li­śmy jed­nak cze­goś wię­cej!

 

I tak zaczę­ła się nasza zaba­wa z pozna­wa­niem nazw kil­ku naj­bar­dziej popu­lar­nych owo­ców. Zaczę­li­śmy od nasze­go mini pod­ręcz­ni­ka — „Alfa­be­to para los niños”.

 

12

 

Zna­cie ta książ­kę? My ja pole­ca­my z całe­go ser­ca! Nie­ste­ty, bar­dzo trud­no ja zdo­być.

Nam „Alfa­be­to para los niños” reko­men­do­wa­ła nasza fan­ta­stycz­na lek­tor­ka języ­ka hisz­pań­skie­go Pani Anet­ka. Moja cór­ka ją wprost uwiel­bia i z wiel­ka rado­ścią cho­dzi do niej na lek­cje. Dobry lek­tor może zdzia­łać cuda! Dobry lek­tor i świet­ne pro­wa­dzo­ne zaję­cia to dodat­ko­we czyn­ni­ki moty­wu­ją­ce dziec­ko do nauki języ­ka obce­go!

 

I tak pozna­li­śmy spo­ro nowych słó­wek. Pomo­gły nam w tym tak­że takie fisz­ki:

 

Owoce - las frutas

 

Owoce - las frutas

 

Czas połą­czyć kolo­ry i nazwy owo­ców. Pomógł nam w tym taki oto „inte­rak­tyw­ny” fil­mik: 

Czy zauwa­ży­li­ście ile faj­nych tre­ści zawar­to w tym fil­mi­ku? Gra­ma­ty­ka też nagle zro­bi­ła się taka pro­sta!

 

Cór­ka szyb­ko odkry­ła w tej lek­cji, że ist­nie­ją „dwie sło­wa”, któ­re są wsta­wia­ne przed wyra­za­mi ozna­cza­ją­cy­mi rze­czow­ni­ki — są to el oraz la.
Ale jak się to ma do kolo­rów ? Już wyja­śnia­my!

Pomo­że nam w tym takie zesta­wie­nie:
el zapa­to rojo — los zapa­tos rojos
la fre­sa roja — las fre­sas rojas

 

I jesz­cze to:

 

13

 

Tak też pozna­li­śmy nie tyl­ko kolo­ry i owo­ce po hisz­pań­sku, ale tak­że dowie­dzie­li­śmy się o tzw rodzaj­ni­kach okre­ślo­nych.
Na deser zaś „zali­czy­li­śmy” licz­bę poje­dyn­czą i mno­gą!

 

Na koniec naszej owo­co­wej lek­cji zno­wu weso­ła pio­sen­ka! A w niej cał­kiem nowa par­tia wie­dzy i zaba­wy.

  

Teraz pozna­li­śmy dwa nowe pro­ste zwro­ty:
Me gusta… (la man­za­na, la pera, el kiwi itd). — 
Lubię…
Jakie to pro­ste, praw­da?!

 

To na koniec jesz­cze jeden zwrot:
Mi fru­ta favo­ri­ta es… (la man­za­na, la pera, el kiwi itd) — Moim ulu­bio­nym owo­cem jest…

No i jak? Sami chy­ba przy­zna­cie, że nauka hisz­pań­skie­go jest faj­na, praw­da?

 

¡Hasta pron­to! - Do zoba­cze­nia wkrót­ce!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *