Rodzina — La familiaLek­cja 5 — Rodzi­na — La fami­lia

 

La fami­lia to temat, któ­ry my zaczę­li­śmy od krót­kie­go fil­mi­ku, któ­ry wpro­wa­dził nas w pod­sta­wo­we słow­nic­two. Zobacz­cie sami jak słów­ka szyb­ko i bar­dzo łatwo same wcho­dzą do gło­wy!

  

Rodzi­na — słow­nic­two pod­sta­wo­we:

la fami­lia — rodzi­na
la mamá/ la madre — mamusia/ mama
el papá/ el padre — tatuś / tata
el niño — dziec­ko
la hija — cór­ka
el hijo — syn
la her­ma­na — sio­stra
el her­ma­no — brat
la abu­ela — bab­cia
el bau­elo — dzia­dek
la tia — cio­cia
el tio — wujek
la pri­ma — kuzyn­ka
el pri­mo — kuzyn
los abu­elos — dziad­ko­wie

Zwro­ty pod­sta­wo­we:
mi mamá — moja mama
mi her­ma­no… (Tomasz) — mój brat… (Tomasz)
tia… (Maria) — cio­cia… (Maria)
mis pri­mos — moi kuzy­ni

Potem posta­no­wi­li­śmy tro­chę uzu­peł­nić naszą wie­dze o dodat­ko­wy film:

  

Słow­nic­two uzu­peł­nia­ją­ce:
padres — rodzi­ce
abu­elos — dziad­ko­wie
la chi­ca — dziew­czyn­ka
el chi­co — chło­piec
el nie­to — wnuk
la nie­ta — wnucz­ka
la mujer — żona
el mari­do — mąż

 

War­to na tym eta­pie zro­bić sobie wła­sne fisz­ki lub poste­ry i gro­ma­dzić je w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej do tego celu tecz­ce. My sto­su­je­my obie meto­dy. Dodat­ko­wo robi­my tez pla­ka­ty do powie­sze­nia na ścia­nie lub na drzwiach.

 

Ćwi­cze­nie 1.
Nale­ży przy­go­to­wać album rodzin­ny i następ­nie wska­zy­wać oso­by na zdję­ciach. Dziec­ko powin­no nazwać wska­za­na oso­bę w języ­ku hisz­pań­skim np.: bab­cia — la abu­ela. To ćwi­cze­nie jest szcze­gól­nie waż­ne aby zro­zu­mieć słow­nic­two i uży­wać go w kon­tek­ście.

Ćwi­cze­nie 2.
Jest to wariant ćwi­cze­nia 1. Tym razem rodzic mówi w języ­ku hisz­pań­skim sło­wo ozna­cza­ją­ce człon­ka rodzi­ny a dziec­ko wska­zu­je daną oso­bę na zdję­ciach.

Ćwi­cze­nie 3.
Mama wybra­ła jabł­ko… — utrwa­la­nie nazw człon­ków rodzi­ny i powta­rza­nie nazw owo­ców. Rodzic mówi w języ­ku hisz­pań­skim jaki owoc wybrał kolej­no czło­nek rodzi­ny a dziec­ko zazna­cza to na kar­cie pra­cy.
(Kar­ta pra­cy z tym ćwi­cze­niem jest dostęp­na na naszej stro­nie za free)

 

la-familia-las-frutas

Ćwi­cze­nie moż­na pobrać TUTAJ

 

No i jak? Sami chy­ba przy­zna­cie, że nauka hisz­pań­skie­go jest faj­na, praw­da?

Spodo­ba­ło Wam się?
Pisz­cie do nas! Cze­ka­my na wasze opi­nie i suge­stie!


¡Hasta pron­to!
- Do zoba­cze­nia wkrót­ce!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *