Kolorowy zawrót głowyLek­cja 4 — Kolo­ro­wy zawrót gło­wy (ćwi­cze­nia cz.2)

Pamię­ta­cie, jakie są zasa­dy sku­tecz­nej nauki języ­ka hisz­pań­skie­go?
W skró­cie brzmią one tak:

  1. Ucz się tyl­ko tego co jest sta­ty­stycz­nie istot­ne.
    Wystar­czy, że Two­je dziec­ko opa­nu­je ok 500 — 100 wyra­zów po hisz­pań­sku, aby zacząć w nim swo­bod­nie się komu­ni­ko­wać. Wyra­zy te muszą być jed­nak sta­ty­stycz­nie istot­ne czy­li jak naj­czę­ściej uży­wa­ne  w kon­tek­ście życia codzien­ne­go!
  2. Powta­rzaj na głos co sły­szysz.
    Niech Two­je dziec­ko jak naj­czę­ściej powta­rza na głos to, cze­go się nauczy­ło!
  3. Cał­ko­wi­te zanurz się w język hisz­pań­ski.
    Niech Two­je dziec­ko słu­cha języ­ka hisz­pań­skie­go przez min 4 godzi­ny dzien­nie — nie musi wszyst­kie­go rozu­mieć! Mogą to być baj­ki, pio­sen­ki czy nawet… wia­do­mo­ści.
  4. Zrób dziec­ku fisz­ki i nakle­jaj­cie je w domu czy w samo­cho­dzie lub gdzie tyl­ko chce­cie!

 

I jesz­cze jed­no: POWTARZAJCIE MATERIAŁ NA 100 RÓŻNYCH SPOSOBÓW!

 

Dziś mamy dla was pro­po­zy­cje kil­ku zabaw, któ­re pomo­gą dziec­ku lepiej zapa­mię­tać tre­ści zwią­za­ne z kolo­ra­mi po hisz­pań­sku.

 

Kolo­ro­wy zawrót gło­wy czas zacząć!

 

Zaba­wa 1
Rodzic mówi na głos nazwę kolo­ru w języ­ku hisz­pań­skim a dziec­ko ma zada­nie odszu­kać w naj­bliż­szym oto­cze­niu jakiś przed­miot w tym kolorze.Tak moż­na się bawić zarów­no w domu jak i pod­czas spa­ce­ru.

 

Zaba­wa 2
Rodzic poka­zu­je dziec­ku kred­kę lub pisak w okre­ślo­nym kolo­rze a dziec­ko mówi nazwę kolo­ru w języ­ku hisz­pań­skim.

 

Zaba­wa 3
Dziec­ko rysu­je postać księż­nicz­ki (dla chłop­ców moż­na zasto­so­wać wer­sję z paja­cem). Rodzic wyda­je pole­ce­nia jakie­go kolo­ru ma być okre­ślo­na część rysun­ku. Np: oczy — azul, wło­sy — negro, kokard­ki  we wło­sach — ver­de, sukien­ka — rosa itd.

 

Zabawa4
Kre­atyw­na kolo­ro­wan­ka — dziec­ko musi poko­lo­ro­wać wyra­zy ozna­cza­ją­ce kolo­ry w języ­ku hisz­pań­skim wg ich zna­cze­nia. Np: sło­wo ver­de poko­lo­ro­wać na zie­lo­no a sło­wo rojo na czer­wo­no.
(Kar­ta pra­cy z tym ćwi­cze­niem jest dostęp­na na naszej stro­nie za free — patrz gale­ria)

 

Zaba­wa 5
Kre­atyw­na kolo­ro­wan­ka — dziec­ko musi poko­lo­ro­wać kwia­ty wg opi­su. Np.: pod rysun­kiem jest sło­wo rosa wiec dziec­ko powin­no poko­lo­ro­wać kwiat na różo­wo itd.
(Kar­ta pra­cy z tym ćwi­cze­niem jest dostęp­na na naszej stro­nie za free — patrz gale­ria)

 

Zaba­wa 6
Dopa­so­wa­nia — dziec­ko musi połą­czyć wyra­zy ozna­cza­ją­ce kolo­ry w języ­ku hisz­pań­skim (wyra­zy są napi­sa­ne w odpo­wied­nim kolo­rze) z wyra­za­mi w języ­ku pol­skim. Np: negro — czar­ny.
W tej wer­sji zaba­wy wyra­zy w języ­ku hisz­pań­skim suge­ru­ją odpo­wie­dzi w języ­ku pol­skim — roz­wią­za­nie dobre dla dzie­ci młod­szych.
(Kar­ta pra­cy z tym ćwi­cze­niem jest dostęp­na na naszej stro­nie za free — patrz gale­ria)

 

Zaba­wa 7
Dopa­so­wa­nia — dziec­ko musi połą­czyć wyra­zy ozna­cza­ją­ce kolo­ry w języ­ku hisz­pań­skim z wyra­za­mi w języ­ku pol­skim. Np: rojo- czer­wo­ny.
W tej wer­sji zaba­wy wyra­zy w języ­ku hisz­pań­skim nie suge­ru­ją odpo­wie­dzi w języ­ku pol­skim.
(Kar­ta pra­cy z tym ćwi­cze­niem jest dostęp­na na naszej stro­nie za free)

 

Kolorowy zawrót głowy - ćwiczenia

Ćwi­cze­nie moż­na pobrać TUTAJ

 

Kolorowy zawrót głowy - ćwiczenia

Ćwi­cze­nie moż­na pobrać TUTAJ

 

Kolorowy zawrót głowy - ćwiczenia

Ćwi­cze­nie moż­na pobrać TUTAJ

 

Kolorowy zawrót głowy - ćwiczenia

Ćwi­cze­nie moż­na pobrać TUTAJ

 

No i jak? Sami chy­ba przy­zna­cie, że nauka hisz­pań­skie­go jest faj­na, praw­da?

 

Spodo­ba­ło Wam się?
Pisz­cie do nas! Cze­ka­my na wasze opi­nie i suge­stie!

 

 

¡Hasta pron­to! - Do zoba­cze­nia wkrót­ce!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *