Język hiszpański — musisz go znać!Język hisz­pań­ski — czy ist­nie­ją jakieś zasa­dy aby dobrze i sku­tecz­nie się go nauczyć? Powsta­ło na ten temat wie­le arty­ku­łów, ale nas naj­bar­dziej prze­ko­nu­ją zasa­dy, któ­re pole­ca zna­ny pol­ski tre­ner roz­wo­ju oso­bi­ste­go Mate­usz Grze­siak

  1. Zasa­da dźwi­gni — Ucz się tyl­ko tego co jest sta­ty­stycz­nie istot­ne.
    Wystar­czy sta­ty­stycz­nie znać ok 500- 1000 wyra­zów w danym języ­ku, aby zacząć w nim swo­bod­nie komu­ni­ko­wać. Waż­ne jest to co jest sta­ty­stycz­nie rela­want­ne czy­li powta­rzal­ne w kon­tek­ście! Czy wiesz, ze naj­waż­niej­sze cza­sow­ni­ki to być i mieć. Naucz się ich uży­wać w kon­tek­ście!
  2. Powta­rzaj na głos co sły­szysz.
    Mów, mów, mów! Nie bój się mówić! Idź do ludzi i mów!
  3. Total­na imer­sja zamiast nauki gra­ma­ty­ki — czy­li cał­ko­wi­te zanurz się w język hisz­pań­ski.
    Słu­chaj języ­ka przez min 4 godzi­ny dzien­nie — nie musisz rozu­mieć. Na począt­ku możesz rozu­mieć tyl­ko poje­dyn­cze sło­wa, ale już wkrót­ce będzie ich co raz wię­cej. Pró­buj rozu­mieć z kon­tek­stu! Słu­chaj radia inter­ne­to­we­go w danym języ­ku. Naj­lep­sze są wia­do­mo­ści! Słu­chaj też tzw pod­ca­stów.
  4. Zrób sobie fisz­ki i… nakle­jaj w domu czy w pra­cy lub gdzie tyl­ko chcesz. Rób listę zaku­pów w obcym języ­ku. Zmień sobie język opro­gra­mo­wa­nia na domo­wym kom­pu­te­rze lub zacznij grać w gry w danym języ­ku obcym.

 

A tak o nauce języ­ków obcych mówi abso­lut­ny znaw­ca tema­tu Mate­usz Grze­siak. 

 

 

Major­ka (źró­dło Wiki­pe­dia)

 

 

Mala­ga (źró­dło Wiki­pe­dia)

 

Sevil­la (źró­dło Wiki­pe­dia)

 

Cor­do­ba (źró­dło Wiki­pe­dia)

 

 

Madryt (źró­dło Wiki­pe­dia)

 

 

War­to uczyć się języ­ków obcych! Nigdy nie jest zbyt wcze­śnie, ani zbyt póź­no aby roz­po­cząć swo­ją przy­go­dę z języ­kiem hisz­pań­skim!

Może dołą­czy­cie do nas?
Zapra­sza­my was do wspól­nej nauki i zaba­wy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *