Pisanki, pisanki — jajka malowaneWiel­ka­noc to oczy­wi­ście Rodzi­na. A jak rodzi­na to wiel­ka­noc­ny stół a przy nim radość i miłość! Co na sto­le? Pysz­ne potra­wy i barw­ne  deko­ra­cje! Dziś kró­lu­ją: kolo­ro­we pisan­ki, żół­ciut­kie cud­ne kur­czacz­ki, bry­ka­ją­ce zającz­ki i pucha­te baran­ki!

Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś jak Wiel­ka­noc „brzmi” po hisz­pań­sku, grec­ku czy węgier­sku? My to spraw­dzi­li­śmy!

 

Zobacz­cie sami jakie wyszło faj­ne zesta­wie­nie: Wiel­ka­noc, Easter, Ostern, Pascua…

 

wielkanoc

Obra­zek pocho­dzi ze stro­ny https://jakubmarian.com/easter-in-european-languages-map/

 

My szcze­gól­nie inte­re­su­je­my się języ­kiem hisz­pań­skim i angiel­skim. Swo­ich sił pró­bu­je­my też w innych języ­kach. Uczy­my się tro­chę rosyj­skie­go i „chiń­skie­go” Ostat­nio zaś moc­no wkrę­cił nas język Indii czy­li hin­di! Dzię­ki pro­jek­to­wi „Mali podróżnicy„poznaliśmy tez kil­ka słów po fili­piń­sku i taj­sku.
A jaka jest wasza przy­go­da z nauką języ­ków?

Lubi­my uczyć się języ­ków obcych, ale… kocha­my też ryso­wa­nie, malo­wa­nie i wykle­ja­nie. Oto kil­ka naszych zabaw!

 

Wiel­ka­noc, kur­czacz­ki, pisan­ki…

 

wielkanoc

 

Pisan­ki, kra­szan­ki, dra­pan­ki — kolo­ro­we jaj­ka.

 

wielkanoc

 

Wiel­ka­noc­ne kwia­ty na stół

 

wielkanoc

 

Świą­tecz­na wiel­ka­noc­na kart­ka

 

wielkanoc

 

Kwia­ty — wiel­ka­noc­ne ozdo­by sto­łu.

 

wielkanoc

 

Spe­cjal­nie dla was mamy wię­cej wiel­ka­noc­nych inspi­ra­cji pla­stycz­nych. Dar­mo­wy e‑book: „Wiel­ki Porad­nik Wiel­ka­noc­ne­go Zającz­ka”.

Aby pobrać e‑book klik­nij w obra­zek:

 

 

Bez nazwy-1

Aby zoba­czyć wię­cej zaj­rzyj na stro­nę: http://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,69547ba.htm

 

To jed­nak nie koniec świą­tecz­nych atrak­cji!
Nie­spo­dzian­ka dla Was — fan­ta­stycz­ne świą­tecz­ne kolo­ro­wan­ki dla dzie­ci! Wśród nich oczy­wi­ście kolo­ro­we jajecz­ka, kró­licz­ki, kur­czacz­ki i wie­le innych! Praw­da, że faj­ne?!

 

Obra­zek do pobra­nia ze stro­ny http://twistynoodle.com/easter-egg-contest-worksheet/

Obra­zek do pobra­nia ze stro­ny http://twistynoodle.com/happy-easter-i-love-you-3-worksheet/

Obra­zek do pobra­nia ze stro­ny http://twistynoodle.com/easter-basket-worksheet/

Obra­zek do pobra­nia ze stro­ny http://twistynoodle.com/how-many-easter-eggs-worksheet/

Obra­zek do pobra­nia ze stro­ny http://twistynoodle.com/easter-egg-contest-worksheet/

Obra­zek do pobra­nia ze stro­ny http://twistynoodle.com/my-basket-has-___-easter-eggs-worksheet/

Obra­zek do pobra­nia ze stro­ny http://twistynoodle.com/easter-flowers-worksheet/

Obra­zek do pobra­nia ze stro­ny http://twistynoodle.com/easter-bunny-6-worksheet/

 

 

Kolej­na nie­spo­dzian­ka spe­cjal­nie tyl­ko dla Was — weso­łe wiel­ka­noc­ne pio­sen­ki dla dzie­ci!
Pierw­sza nasza pro­po­zy­cja z pew­no­ścią naj­bar­dziej spodo­ba się tym naj­młod­szym fanom naszej stro­ny. Melo­dia i tekst tej weso­łej pio­sen­ki łatwo wpa­da­ją w ucho.

 

Pisan­ki, pisan­ki,
jaj­ka malo­wa­ne
nie ma Wiel­ka­no­cy
bez barw­nych pisa­nek.

Pisan­ki, pisan­ki
jaj­ka kolo­ro­we,
na nich malo­wa­ne
baj­ki pisan­ko­we.

Na jed­nej kogu­cik,
a na dru­giej słoń­ce,
śmie­ją się na trze­ciej
lalecz­ki tań­czą­ce.

Na czwar­tej kwia­tusz­ki,
a na pią­tej gwiazd­ki.
na każ­dej pisan­ce
pięk­ne opo­wiast­ki.

 

  

A tu pro­po­zy­cja dla nie­co star­szych dzie­cia­ków!

  

A na koniec  pro­po­zy­cja dla Małych Mądra­li! Jak nauko­wo i… dobrze ugo­to­wać jaj­ko? Zobacz­cie sami, że to pro­ste!

  

Weso­łych Świąt Kocha­ni!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *