Na pradziejowych ścieżkach” — XII Krakowski Piknik ArcheologicznyNie­dziel­ny obiad spon­so­ru­je… Mamut! „Na pra­dzie­jo­wych ścież­kach” — XII Kra­kow­ski Pik­nik Arche­olo­gicz­ny Muzeum Arche­olo­gicz­ne w Kra­ko­wie

- Mamo, czy może­my tu przyjść za rok? — lep­sza recen­zja chy­ba nie jest potrzeb­na! Świet­na zaba­wa dla całej rodzi­ny! 
 
Muzeum jest mega przy­ja­zne dla dzie­ci i całej rodzi­ny. Nasza 5,5 lat­ka uwiel­bia tu przy­cho­dzić. Pik­nik w muzeum, był chy­ba naj­lep­szym pre­zen­tem na Dzień Dziec­ka! Pole­ca­my to miej­sce z całe­go ser­ca! Uwa­ga w każ­dą nie­dzie­lę — wstęp wol­ny!

 

Samo­dziel­nie zapo­lo­wa­łam na Mamu­ta!

 

na pradziejowych ścieżkach

 

Upo­lo­wa­ne­go Mamu­ta zanio­słam do nasze­go obo­zo­wi­ska… Wódz był bar­dzo zado­wo­lo­ny!

 

na pradziejowych ścieżkach

 

Wszyst­ko dobrze ale kotle­ty z Mamu­ta bez panier­ki? Musia­łam sobie zro­bić mąkę.

 

na pradziejowych ścieżkach

 

Robię sobie mąkę a tym­cza­sem dziel­ni wojo­wie wyta­pia­ją… miedź

 

na pradziejowych ścieżkach

 

A u mnie obo­zo­wi­sku Wódz zno­wu chwa­li się jak roz­pa­lić ogień bez zapa­łek…

 

na pradziejowych ścieżkach

 

Pomy­śla­łam, że war­to sko­czyć do pre­hi­sto­rycz­nej gale­rii han­dlo­wej… Na tek­sty­liach ponoć wyprze­daż!

 

na pradziejowych ścieżkach

 

Ostat­ni rzut okiem na tar­go­wi­sko i … lecę sma­żyć tego Mamu­ta!

 

na pradziejowych ścieżkach

 

Pierw­sza lek­cja wikli­niar­stwa…

 

na pradziejowych ścieżkach

 

Jesz­cze tyl­ko wizy­ta u…kolegów Meri­dy Walecz­nej i już serio wra­cam do Mamu­ta!

 

na pradziejowych ścieżkach

 

Dobra to jak szedł ten prze­pis na flacz­ki z Mamu­ta?

 

na pradziejowych ścieżkach

 

Oj… nor­mal­nie gar­nek mi się zepsuł…

 

na pradziejowych ścieżkach

 

Sąsiad­ki popro­si­ły mnie o pomoc przy mie­le­niu mąki…. Kur­czę… skąd one maja taki faj­ny sprzęt?

 

na pradziejowych ścieżkach

 

U kowa­la też cie­ka­wie!

 

na pradziejowych ścieżkach

 

Gli­nia­ne tablicz­ki… sąd sko­rup­ko­wy, czy co?

 

na pradziejowych ścieżkach

 

Pale­oli­tycz­ne puz­zle 3D

 

na pradziejowych ścieżkach

 

Muszę zro­bić mamie nowy kubek na kawę…

 

na pradziejowych ścieżkach

 

Księż­nicz­ka być!

 

na pradziejowych ścieżkach

 

Każ­de chęt­ne dziec­ko, któ­re chcia­ło przy­łą­czyć się do zaba­wy dosta­wa­ło spe­cjal­ny INDEKS !

 

na pradziejowych ścieżkach

 

Tu zdo­by­wa­łam kolej­ne arche­olo­gicz­ne spraw­no­ści.

 

na pradziejowych ścieżkach

 

Mistrzu­nio jestem!

 

na pradziejowych ścieżkach

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *