Jarmark Świętojański Kraków 2017Jarmark Świętojański Kraków 2017

Jarmark Świętojański to trzy dni świetnej zabawy i żywej lekcji historii.

Warsz­ta­ty u daw­nych rze­mieśl­ni­ków, poka­zy mody i tań­ca dwor­skie­go, kon­cer­ty muzy­ki rene­san­so­wej, popi­sy woj­sko­wych grup rekon­struk­cyj­nych i sokol­ni­ków oraz insce­ni­za­cje ple­ne­ro­we to tyl­ko nie­któ­re atrak­cje… Świet­na impre­za ple­ne­ro­wa dla całej rodzi­ny!
Dzie­cia­ki zdo­by­wa­ły róż­ne spraw­no­ści, aby w koń­cu otrzy­mać sto­sow­ne Paten­ty uczest­ni­ka Jar­mar­ku. Żywa lek­cja histo­rii, któ­rej nie zastą­pią żad­ne pod­ręcz­ni­ki czy nud­ne wykła­dy. A do tego wszyst­kie­go rewe­la­cyj­ny pro­wa­dzą­cy… Pan Mariusz Wol­l­ny! O jego książ­ce „Był sobie Król” wspo­mi­na­li­śmy w naszym poście: O tym, jak histo­ria Pol­ski dla dzie­ci kar­ta­mi do gry była pisa­na…

Oto nasza fotorelacja z tej imprezy.

Zdo­by­wa­my wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści na sta­no­wi­sku „Muzeum Żup Kra­kow­skich — Wie­licz­ka”

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Czas upiec jakieś pod­pło­my­ki…

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

A może woli­cie ugo­to­wać pysz­ną zupę na włosz­czyź­nie?

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Tu zdo­by­wa­my szli­fy cukier­ni­ka… Pier­ni­ko­wy świat cud­nie pach­nie i jesz­cze lepiej sma­ku­je!

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

A może jed­nak ugo­tu­je­my polew­kę na kru­pach?

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Zna­cie pol­skie pesto, czy­li… gąszcz? Pychot­ka!

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Tro­chę roz­ryw­ki u kome­dian­tów…

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Ostat­nie szli­fy kuli­nar­ne zdo­by­wa­my u zakon­ni­ka zie­la­rza…

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Czas przy­go­to­wać wła­sną świe­ce…

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Po pra­cy czas na tań­ce i hulan­ki z dwór­ka­mi…

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

  

Naszej zaba­wie i naukom przy­glą­da się sama Infant­ka Anna Jagiel­lon­ka… To skra­ca jej czas ocze­ki­wa­nia na przy­szłe­go męża…

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Bal i śpie­wy dwor­skie u Anny Jagiel­lon­ki…

  

Przy­by­wa sam Hen­ryk Wale­zy…

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Cały dwór i gawiedź towa­rzy­szy powi­ta­niu Hen­ry­ka Wale­ze­go przez Annę Jagiel­lon­kę…

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Kró­lew­ska Para zmie­rza na bal…

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Dwor­skie oby­cza­je i moda rene­san­so­wa… Kró­lew­ska para i jej dwor­skie oto­cze­nie.

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Bal u Hen­ry­ka Wale­ze­go…

  

 

Przy­by­wa lek­ka husa­ria…

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Tyle emocji…Kolejny dzień to czas zdo­by­wa­nia szli­fów w wytwór­ni papie­ru.

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Teraz czas zaj­rzeć do pra­cow­ni wyra­bia­ją­cej sznu­ry i powro­zy…

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

 

Teraz powi­ta­li­śmy Kró­lo­wa Bonę i Kró­la Zyg­mun­ta Sta­re­go…

 

  

Kró­lew­ska Para w oto­cze­niu dwo­ru i …mały Zyg­munt August. Wszy­scy cze­ka­ją na bal i… kró­lew­ski tort.
My też zała­pa­li­śmy na te słod­ko­ści!

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Pokaz umie­jęt­no­ści ksią­żę­cych wojów…

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Mali i duzi wojow­ni­cy…

  

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Nasza Maria Józe­fi­na na poga­węd­ce u małe­go kró­le­wi­cza Zyg­mun­ta Augu­sta…

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Lek­cje kali­gra­fii u kró­lew­skie­go skry­by…

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Pokaz husa­rii…

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Kró­lo­wa Anna Jagiel­lon­ka ocze­ku­je Kró­la Ste­fa­na Bato­re­go…

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Powi­ta­nie Ste­fa­na Bato­re­go…

 

  

 

Zdo­by­wa­my nowy patent… Musz­tra nie jest zła!

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Kró­lo­wa Bona oso­bi­ście udzie­la nam lek­cji hafto­wa­nia…

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Czas popra­co­wać u kowa­la…

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Przy­by­wa cięż­ka husa­ria…

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

Wszyst­kie 3 paten­ty zdo­by­te!!!

 

Jarmark Świętojański 2017 w Krakowie

 

 

Zobacz­cie tak­że jak bawi­li­śmy się na Jar­mar­ku Świę­to­jań­skim w Kra­ko­wie w 2016 oraz 2015 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *