Lilla Lou Orient designerLilla Lou Orient

Jeżeli koncepcja od samego początku nie jest szalona,
nie ma dla niej żadnej nadziei”
/Albert Einstein/

Jeże­li szu­kasz cze­goś kre­atyw­ne­go, co zachę­ca do samo­dziel­ne­go i twór­cze­go dzia­ła­nia a poprzez zaba­wę roz­wi­ja wyobraź­nię, moto­ry­kę małą i zdol­no­ści arty­stycz­ne dziec­ka to… koniecz­nie wypró­buj szki­cow­nik Lil­la Lou Orient.

Samo­dziel­ne pro­jek­to­wa­nie mody, nie tyl­ko kre­atyw­nie sty­mu­lu­je umysł dziec­ka, ale tak­że wspie­ra jego indy­wi­du­alizm oraz zachę­ca do uwie­rze­nia we wła­sne siły i moż­li­wo­ści!

Pierwsze wrażenie… cuda orientu

Lil­la Lou Orient desi­gner zachwy­ca od pierw­sze­go rzu­tu oka! Ład­na twar­da okład­ka przed­sta­wia Lil­la Lou Girl ubra­ną w cha­rak­te­ry­stycz­ne, japoń­skie kimo­no. Całość ma kon­wen­cje szki­cow­ni­ka „zor­ga­ni­zo­wa­ne­go” w este­tycz­ny i bar­dzo poręcz­ny koło­no­tat­nik.

 

Lilla Lou Orient

 

Szkoła rysunku Lilla Lou Orient

Pierw­sze stro­ny szki­cow­ni­ka to praw­dzi­we ABC ryso­wa­nia! Tu znaj­dzie­my wszyst­kie nie­zbęd­ne dla mło­dych arty­stek infor­ma­cje doty­czą­ce wyglą­du kobiet — miesz­ka­nek dale­kie­go wscho­du. Ta część to praw­dzi­wa Szko­ła Ryso­wa­nia! Pora­dy doty­czą­ce ryso­wa­nia i kolo­ro­wa­nia wło­sów przy­da­dzą się z pew­no­ścią nie tyl­ko począt­ku­ją­cym pro­jek­tant­kom mody. Tuto­rial doty­czą­cy uzy­ska­nia tzw. bla­sku na wło­sach jest napraw­dę bar­dzo cie­ka­wy.

 

Lilla Lou Orient

 

Lilla Lou Orient

 

Orientalne inspiracje…

Szki­cow­nik Lil­la Lou Orient zawie­ra tak­że wydru­ko­wa­ne pra­ce pro­jek­tan­tek z kon­kur­su „Japan Sty­le”. Wszyst­kie pra­ce, nie tyl­ko cie­szą oko, ale przede wszyst­kim są na praw­dę bar­dzo inspi­ru­ją­ce.

 

Lilla Lou Orient

 

Lilla Lou Orient

 

Lilla Lou Orient

 

Obrysy bez… skazy i rysy

Dzię­ki temu, że w szki­cow­ni­ku Lil­la Lou Orient, zarys całej syl­wet­ki jest już goto­wy, mło­de artyst­ki mogą skon­cen­tro­wać się tyl­ko na pro­jek­to­wa­niu stro­jów. Wło­sy i maki­jaż mode­lek moż­na tak­że wykre­ować według swo­je­go wła­sne­go pomy­słu. Wszyst­ko to daje mul­tum moż­li­wo­ści i… mul­tum fraj­dy!
Papier jest dosyć gru­by a obry­sy mają wie­le bar­dzo cie­ka­wych uło­żeń cia­ła mode­lek. Ogrom­nym plu­sem jest fakt, że każ­dy obrys znaj­du­je się jed­no­stron­nie na każ­dej kart­ce. Dzię­ki temu, pod­czas pro­jek­to­wa­nia mło­de artyst­ki mogą uży­wać róż­nych mate­ria­łów pla­stycz­nych, bez oba­wy o znisz­cze­nie poprzed­nich prac. Szki­cow­nik ma tak­że z tyłu tzw. usztyw­nia­ną tek­tu­rę, dzię­ki któ­rej moż­li­we jest tak­że, nawet ryso­wa­nie w ple­ne­rze… „na kola­nie”.

 

Lilla Lou Orient

 

Lilla Lou Orient

 

Lilla Lou Orient

 

Lilla Lou Orient

 

Lilla Lou Orient

 

Ciekawy dodatek…

Lil­la Lou Orient ma tak­że dołą­czo­ny arkusz kolo­ro­wych nakle­jek. Z pew­no­ścią ucie­szy to zwłasz­cza młod­sze użyt­kow­nicz­ki tego szki­cow­ni­ka.

 

Lilla Lou Orient

 

Lilla Lou — Art Academy

Szki­cow­nik Lil­la Lou Orient infor­mu­je tak­że o moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z  kana­łu Lil­la Lou na You Tubie.

Na por­ta­lu inter­ne­to­wym Lil­la Lou, mło­de artyst­ki mogą nie tyl­ko podzi­wiać pra­ce innych dzie­ci, ale tak­że opu­bli­ko­wać swo­je wła­sne pro­jek­ty.

 

Lilla Lou Orient

 

Lilla Lou Orient

 

Debiut małej projektantki…

Moja 7‑latka zwy­czaj­nie osza­la­ła na punk­cie szki­cow­ni­ka Lil­la Lou Orient

 

Lilla Lou Orient

 

Lilla Lou Orient

 

Frajda rysowania

Przy­znam szcze­rze, że sama jestem moc­no zasko­czo­na, ile fraj­dy może dać pro­jek­to­wa­nie mody w tym szki­cow­ni­ku, któ­ry na pierw­szy rzut oka moż­na by okre­ślić bar­dzo krzyw­dzą­co mia­nem… „kolo­ro­wan­ki dla nasto­la­tek”. Co wię­cej, cho­ciaż może trosz­kę „wstyd” o tym wspo­mi­nać, ale… zaba­wa w ryso­wa­nie mody, wcią­gnę­ła tak­że i mnie! Tyl­ko cze­kać jak za pro­jek­to­wa­nie zabie­rze się tak­że… archi­me­de­so­wy tata!

My szki­cow­nik Lil­la Lou Orient szcze­rze pole­ca­my!

Nasza oce­na: bar­dzo dobry

Lil­la Lou Orient desi­gner
ISBN 978–83-280‑4259‑9
Gru­pa Wydaw­ni­cza Fok­sal sp. z o.o.
Wydaw­nic­two Wil­ga 2017

Wydawnictwo wilga

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *