Legendy Polskie — Pan TwardowskiLegendy polskie - Pan Twardowski - Granna

Jedzą, piją, lulki palą,
Tańce, hulanka, swawola;
Ledwie karczmy nie rozwalą,
Cha, cha! chi, chi! hejże! hola!
Twardowski siadł w końcu stoła,
Podparł się w boki jak basza:
„Hulaj dusza! hulaj!” woła,
Śmieszy, tumani, przestrasza…”
/Adam Mickiewicz/

 

Pamię­ta­cie legen­dę o Panu Twar­dow­skim? Wedle tej naj­bar­dziej zna­nej wer­sji, Twar­dow­ski był uczo­nym szlach­ci­cem, zamiesz­ku­ją­cym Kra­ków w XVI wie­ku. Pew­nej burz­li­wej nocy poja­wił się u nie­go dia­beł i zapro­po­no­wał mu pakt: w zamian za moc czy­nie­nia cza­rów i dar ogrom­nej wie­dzy Twar­dow­ski odda mu swo­ją duszę. Twar­dow­ski bar­dzo chciał zostać Czar­no­księż­ni­kiem, cho­ciaż do pie­kła mu się nie spie­szy­ło. Posta­no­wił prze­chy­trzyć dia­bła, więc do pod­pi­sa­ne­go z nim cyro­gra­fu dodał para­graf mówią­cy o tym, że dia­beł może zabrać jego duszę do pie­kła jedy­nie w Rzy­mie… I tak mija­ły lata, rok za rokiem, a Mistrz Twar­dow­ski wca­le nie miał ocho­ty wybie­rać się do Ita­lii. Bie­sy uknu­ły jed­nak spryt­ny plan i zupeł­nie nie­spo­dzie­wa­nie Mistrz Twar­dow­ski zawi­tał do pew­nej karcz­my o wdzięcz­nej nazwie „Rzym”…
Tak wła­śnie zaczy­na się fabu­ła nowej fascy­nu­ją­cej gry rodzin­nej Legen­dy Pol­skie — Pan Twar­dow­ski.

 

 

Legendy polskie - Pan Twardowski - Granna

 

Twardowski kontra biesy…

Pan Twar­dow­ski zawi­tał w koń­cu do karcz­my Rzym… Uczest­ni­cy zaba­wy wcie­la­ją się w chy­tre i bar­dzo pod­stęp­ne bie­sy, któ­re już tu na nie­go cze­ka­ją! Zanim jed­nak Mistrz Twar­dow­ski dosta­nie się w sza­tań­skie sidła, gra­cze muszą się tro­chę napra­co­wać…

 

 

Legendy polskie - Pan Twardowski - Granna

 

 

Gra­cze muszą prze­pro­wa­dzić praw­dzi­we detek­ty­wi­stycz­ne śledz­two! Uważ­ne obser­wo­wa­nie karcz­my i zbie­ra­nie wska­zó­wek, to jedy­na moż­li­wość aby odkryć, gdzie wśród bie­sia­du­ją­cych szlach­ci­ców ukrył się Pan Twar­dow­ski.

 

 

Legendy polskie - Pan Twardowski - Granna

 

 

Zaczynamy śledztwo…

Naj­pierw uważ­nie oglą­da­my kar­ty przed­sta­wia­ją­ce wize­run­ki podej­rza­nych… Por­tre­ty szlach­ci­ców ukła­da­my jeden obok dru­gie­go.

 

 

Legendy polskie - Pan Twardowski - Granna

 

Teraz bar­dzo dokład­nie musi­my prze­ana­li­zo­wać kar­ty wska­zó­wek. Z pośród 6 takich kart loso­wo eli­mi­nu­je­my jed­ną i odkła­da­my ja na bok. Pod­czas roz­gryw­ki kary wska­zó­wek pozo­sta­ją zakry­te…

 

Legendy polskie - Pan Twardowski - Granna

 

War­to zauwa­żyć, że do jed­nej posta­ci szlach­ci­ca pasu­je zawsze 5 wska­zó­wek…

 

Legendy polskie - Pan Twardowski - Granna

 

Legendy polskie - Pan Twardowski - Granna

 

Teraz jeste­śmy goto­wi aby obej­rzeć karcz­mę Rzym… Dwu­stron­ne kafel­ki karcz­my ukła­da­my w kwa­drat 4 x 4. Mię­dzy kafel­ka­mi powin­na być pozo­sta­wio­na pew­na prze­strzeń (ok 0,5- 1 cm ), co pozwo­li na ich swo­bod­ne obra­ca­nie w trak­cie gry.

 

Legendy polskie - Pan Twardowski - Granna

 

War­to pod­kre­ślić, że dla prze­bie­gu roz­gryw­ki nie ma zna­cze­nia, któ­rą stro­ną dany kafe­lek będzie zwró­co­ny do góry. Naszym zda­niem to świet­ne roz­wią­za­nie, zwłasz­cza dla młod­szych użyt­kow­ni­ków gry!

 

To jak, któ­ry kafe­lek został zamie­nio­ny?

 

Legendy polskie - Pan Twardowski - Granna

 

Gdzie jest Pan Twardowski?

Bie­sy roz­po­czy­na­ją zaba­wę… Gra zaczy­na się od bar­dzo efek­tow­nie! Uczest­nik, któ­ry jako pierw­szy podej­mu­je wyzwa­nie, pro­si pozo­sta­łych o… zało­że­nie masek. Maski są napraw­dę obłęd­ne! Z resz­tą opra­wa gra­ficz­na całej gry jest nie­zwy­kle atrak­cyj­na wizu­al­nie. Wiel­kie bra­wa dla autor­ki ilu­stra­cji Pani Kata­rzy­ny Fic!

 

Legendy polskie - Pan Twardowski - Granna

 

Teraz uczest­nik roz­po­czy­na­ją­cy zaba­wę wybie­ra 1 kafe­lek karcz­my i obra­ca go na dru­ga stro­nę. Trze­ba zro­bić to bar­dzo uważ­nie, popra­wia­jąc ewen­tu­al­nie tak­że uło­że­nie kafel­ków sąsia­du­ją­cych — tak aby nie zdra­dzić miej­sca zamia­ny. Teraz dopie­ro — na trzy czte­ry pozo­sta­łe bie­sy mogą zdjąć maski i pró­bo­wać wska­zać obró­co­ny kafe­lek. Oso­ba, któ­ra zro­bi to naj­szyb­ciej, ma pra­wo zoba­czyć 1 kar­tę wska­zów­ki.

Cała trud­ność a jed­no­cze­śnie mega emo­cje pole­ga­ją na tym, że kolej­ne wska­zów­ki trze­ba zapa­mię­tać! Wska­zó­wek nie wol­no poka­zy­wać innym gra­czom.

Dyna­mi­ka gry jest napraw­dę ogrom­na a co bar­dziej pod­krę­ca gorą­ca atmos­fe­rę zaba­wy to fakt, że zawsze moż­na odwró­cić kafe­lek, któ­ry był już wcze­śniej zmie­nio­ny!

 

Legendy polskie - Pan Twardowski - Granna

 

To już koniec?

Gra jest bar­dzo żywio­ło­wa a toczy się do momen­tu, aż któ­ryś z gra­czy uzna, że uzy­skał już wystar­cza­ją­co dużo wska­zó­wek, by roz­po­znać Twar­dow­skie­go. Tu jed­nak poja­wia się pew­na trud­ność. Jeże­li uczest­ni­cy zaba­wy są w podob­nym wie­ku, wów­czas szan­se są bar­dziej wyrów­na­ne. W przy­pad­ku ukła­du dzie­ci kon­tra rodzi­ce, nie­ste­ty opie­ku­no­wie, muszą być „przy­go­to­wa­ni” na dawa­nie dzie­cia­kom forów… Taka tary­fa ulgo­wa może być nie­zbęd­na zwłasz­cza dla naj­młod­szych uczest­ni­ków gry.

 

Legendy polskie - Pan Twardowski - Granna

 

Dla kogo?

Legen­dy Pol­skie — Pan Twar­dow­ski jest to gra prze­zna­czo­na dla dzie­ci w wie­ku 6+, cho­ciaż naszym zda­niem przy odpo­wied­niej mody­fi­ka­cji zasad, z powo­dze­niem może to być roz­ryw­ka tak­że dla młod­szych gra­czy. W zaba­wie może uczest­ni­czyć od 2 do 6 gra­czy a śred­ni czas roz­gryw­ki to ok 25 minut.

Naszym zda­niem to świet­na gra rodzin­na, któ­ra tak­że z powo­dze­niem może być wyko­rzy­sta­na w warun­kach szkol­nych. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że oma­wia­nie lek­tur szkol­nych z wyko­rzy­sta­niem takich „pomo­cy dydak­tycz­nych” ma zadat­ki na praw­dzi­wy hit! Nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia gwa­ran­to­wa­ne!

 

Legendy polskie - Pan Twardowski - Granna

 

Pan Twardowski czyli… powiew świeżości

Legen­dy Pol­skie — Pan Twar­dow­ski to nie­sa­mo­wi­te narzę­dzie do tre­no­wa­nia pamię­ci i kon­cen­tra­cji. Ta gra zmu­sza uczest­ni­ków do cią­głe­go sku­pia­nia uwa­gi, logicz­ne­go myśle­nia i wycią­ga­nia wnio­sków. Trze­ba przy­znać, że Woj­ciech Graj­kow­ski doko­nał cał­kiem uda­ne­go maria­żu kla­sycz­nej baj­ki dla dzie­ci i „praw­dzi­wej” potycz­ki detek­ty­wi­stycz­nej. Naszym zda­niem, autor gry inspi­ro­wał się tak­że, lubia­ny­mi przez zde­cy­do­wa­ną więk­szość dzie­ci zaba­wa­mi typu memo­ry i „soko­le oczko”. Legen­dy Pol­skie — Pan Twar­dow­ski, to napraw­dę bar­dzo kre­atyw­ne podej­ście do wyda­wa­ło­by się z pozo­ru „banal­ne­go tema­tu”!

Według nas, Legen­dy Pol­skie — Pan Twar­dow­ski to świet­na gra rodzin­na, jed­nak w przy­pad­ku 5 czy 6 uczest­ni­ków zaba­wy trze­ba tro­chę zmie­nić zasa­dy zaba­wy. Napraw­dę żału­je­my, że do gry dołą­czo­no tyl­ko 4 maski… Na czas, w któ­rym jeden z gra­czy zmie­nia kafe­lek, pozo­sta­li uczest­ni­cy zaba­wy muszą obra­cać się na krze­śle (tyłem do sto­łu) lub zasło­nić sobie oczy, np.: książ­ką. Za to w roz­gryw­kach 2–4 oso­bo­wych moż­na wyko­rzy­stać 15-sekun­do­wą klep­sy­drę.

Naj­młod­si gra­cze koniecz­nie chcie­li uży­wać masek… Fakt! Maski są hip­no­ty­zu­ją­ce! Przy następ­nym wyda­niu gry war­to pomy­śleć, aby nie tyl­ko zwięk­szyć ich licz­bę, ale… tak­że wyko­nać je z bar­dziej trwa­łych mate­ria­łów. Inten­syw­ne użyt­ko­wa­nie masek pew­ne jest na 100 %!

Naszym zda­niem na ryn­ku gier powia­ło praw­dzi­wą świe­żo­ścią! Solid­ne wyko­na­nie, ory­gi­nal­ny pomysł, świet­na gra­fi­ka i przej­rzy­ste zasa­dy to gwa­ran­cja dobrej zaba­wy. Sło­wem GRANNA ma w swo­jej kolek­cji kolej­ną świet­ną pro­duk­cję!

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry z plu­sem

 

Wydawnictwo Granna

 

 

 

Suplement tylko dla dorosłych!!!

O tym, jak kre­atyw­nie moż­na podejść do z goła „banal­ne­go tema­tu bajek i legend” poka­zał nam tak­że jakiś czas temu Tomasz Bagiń­ski
„Legen­dy Pol­skie. Film Twar­dow­sky” to dow­cip­na, bły­sko­tli­wa i mega zaska­ku­ją­ca wer­sja zna­nej legen­dy. W rolach głów­nych może­my tu zoba­czyć Rober­ta Więc­kie­wi­cza oraz Alek­san­drę Kasprzyk.

Uczci­wie ostrze­ga­my jed­nak, że ta wer­sja legen­dy o Mistrzu Twar­dow­skim prze­zna­czo­na jest tyl­ko dla widzów doro­słych!!!

No, ale rodzi­com też się nale­ży chwi­la relak­su, praw­da?!

  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *