Ortografia z mrówką i borówką czyli nauka przez zabawę



Ortografia z mrówką o borówką

Błędy ortograficzne to takie literackie odciski palców człowieka
/Stephen King/

Orto­gra­fia to mówiąc naj­pro­ściej, zbiór pew­nych zasad i norm, któ­re regu­lu­ją spo­sób zapi­su słów w danym języ­ku przy wyko­rzy­sta­niu liter alfa­be­tu. Nie­któ­rzy uwa­ża­ją orto­gra­fię języ­ka pol­skie­go za jed­ną z naj­trud­niej­szych rze­czy na świe­cie. Orto­gra­fię moż­na kochać, albo… szcze­rze nie zno­sić! Naszym zda­niem, zasa­dy orto­gra­ficz­ne ojczy­ste­go języ­ka nale­ży nie tyl­ko poznać ale przede wszyst­kim nauczyć się je sto­so­wać w prak­ty­ce. Jeże­li szu­ka­cie sku­tecz­nej pomo­cy jak to zro­bić to my szcze­rze pole­ca­my pakiet edu­ka­cyj­ny Orto­gra­fia z mrów­ką i borów­ką. Naszym zda­niem to jed­na z naj­cie­kaw­szych pro­po­zy­cji pomo­cy dydak­tycz­nych w naucza­niu wcze­snosz­kol­nym.

 

Ortografia z mrówką o borówką

 

Kompleksowa pomoc ortograficzna dla małych i dużych

Orto­gra­fia z mrów­ką i borów­ką to praw­dzi­wy mega pakiet edu­ka­cyj­ny.. Małe, ale bar­dzo zgrab­ne a przy tym solid­nie wyko­na­ne pude­łecz­ko zawie­ra praw­dzi­we skar­by: 110 ilu­stro­wa­nych kart, ksią­żecz­kę oraz pla­kat orto­gra­ficz­ny i kolo­ro­wan­kę orto­gra­ficz­ną XXL.

 

 

Karty

Pakiet zawie­ra 10 kart spe­cjal­nych z wybra­ny­mi waż­ny­mi zasa­da­mi orto­gra­ficz­ny­mi oraz 100 dwu­stron­nych kart spraw­dza­ją­cy­mi zna­jo­mość pisow­ni aż 100 mega pod­chwy­tli­wych słó­wek. Na stro­nie z nie­bie­ską ram­ką obra­zek pod­pi­sa­ny jest całym sło­wem, a na stro­nie z czer­wo­ną ram­ką pod­pis ma lukę w miej­scu trud­no­ści orto­gra­ficz­nej.

 

Ortografia z mrówką o borówką

 

Książka

Pakiet zawie­ra książ­kę — porad­nik, któ­ra sta­no­wi bar­dzo cie­ka­wą pomoc dydak­tycz­ną dla rodzi­ców i nauczy­cie­li. W porad­ni­ku znaj­dzie­my krót­ki prze­wod­nik po wybra­nych zasa­dach orto­gra­ficz­nych, pro­po­zy­cję aż 21 gier i zabaw z kar­ta­mi oraz zestaw 6 ćwi­czeń utrwa­la­ją­cych i pro­po­zy­cje przy­kła­do­wych dyk­tand.

 

Ortografia z mrówką o borówką

 

Ortografia z mrówką o borówką

 

Ortografia z mrówką o borówką

 

Ortografia z mrówką o borówką

 

Ortografia z mrówką o borówką

 

Ortografia z mrówką o borówką

 

Plakat ortograficzny

Pakiet wzbo­ga­co­no o faj­ny kolo­ro­wy pla­kat pozwa­la­ją­cy utrwa­lać pisow­nie wybra­nych wyra­zów z „ó” oraz „u”. Pla­kat taki moż­na powie­sić w poko­ju dziec­ka lub w innym widocz­nym miej­scu, tak aby nasza pocie­cha „opa­trzy­ła się” z tema­tem.

 

Ortografia z mrówką o borówką

 

Kolorowanka ortograficzna

Pakiet zawie­ra tak­że mega kolo­ro­wan­kę — 55 x 41cm, któ­ra z pew­no­ścią pomo­że lepiej utrwa­lić ćwi­czo­ny mate­riał.

 

Ortografia z mrówką o borówką

 

 

Nauka przez zabawę czyli czego nauczy Ortografia z mrówka i borówką

Pakiet obej­mu­je nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia orto­gra­ficz­ne:

  • pisow­nia „ch” po lite­rze s
  • pisow­nia „ó” w czą­st­ce ‑róż-
  • pisow­nia „ó” w zakoń­cze­niach: ‑ów, ‑ówka, ‑ówna
  • pisow­nia „ż” wymien­ne­go na z, h, dz, s, ź
  • pisow­nia „u” w zakoń­cze­niach cza­sow­ni­ków: ‑uje, ‑ujesz, ‑uj
  • pisow­nia „rz” po spół­gło­skach: d, k, w, ch, j
  • pisow­nia „rz” wymien­ne­go na r
  • pisow­nia „u” w zakoń­cze­niach: ‑un, ‑unek, — uszek
  • pisow­nia „u” w zakoń­cze­niach: ‑uchna, ‑uszka, ‑usia
  • pisow­nia ś, ź, ć, dź, ń w zakoń­cze­niach wyra­zów jed­no­sy­la­bo­wych

 

Ortografia z mrówką i borówką czyli ortografia sama wchodzi do głowy

Dzie­ci zde­cy­do­wa­nie naj­szyb­ciej i naj­bar­dziej trwa­le uczą się wte­dy, kie­dy nauka przyj­mu­je for­mu­łę zaba­wy. Naszym zda­niem pakiet Orto­gra­fia z mrów­ką i borów­ką spraw­dza się w tej roli ide­al­nie. Wszyst­kie zapro­po­no­wa­ne w zesta­wie gry i zaba­wy pomy­śla­no tak, aby mógł się w nie bawić doro­sły z dziec­kiem. Takie roz­wią­za­nie doce­nia z pew­no­ścią edu­ka­to­rzy domo­wi oraz rodzi­ce, któ­rzy pra­gną w domo­wych warun­kach wspie­rać naukę swo­ich dzie­ci. Jed­nak w znacz­ną część gier moż­na bawić się z kil­ko­ma dzie­cia­ka­mi na raz, zarów­no w domu jak i w szko­le pod­czas lek­cji języ­ka pol­skie­go lub zajęć dodat­ko­wych np.: w świe­tli­cy.

 

101 sposobów na ortografię

Naj­prost­sze warian­ty gry zakła­da­ją np.: dobie­ra­nie kart z obraz­ka­mi do odpo­wied­nich zasad lub odga­dy­wa­nie jakiej lite­ry bra­ku­je w pod­pi­sie obraz­ka.

 

Ortografia z mrówką o borówką

 

Ortografia z mrówką o borówką

 

Bar­dziej zło­żo­ne zada­nia doty­czą np.: ukła­da­nia zdań z wylo­so­wa­nym poje­dyn­czym sło­wem lub ukła­da­nia całych histo­ry­jek (loso­wa­nie 3 kart z obraz­ka­mi). Jeże­li w grze będzie uczest­ni­czyć wię­cej dzie­ci, to wów­czas każ­de dziec­ko losu­je 1 kar­tę i ukła­da wła­sne zda­nie. Trud­ność pole­ga na tym aby każ­de zda­nie było jakoś powią­za­ne z poprzed­nim.

Ukła­da­my histo­ryj­kę…

 

Ortografia z mrówką o borówką

 

Cie­ka­we moż­li­wo­ści daje wyko­rzy­sta­nie kost­ki do gry. Na kost­ce nakle­ja­my np.: lite­ry ó, u, h, ch, ż, rz, (lub uma­wia­my się jaką lite­rę będzie repre­zen­to­wać odpo­wied­nia licz­ba oczek na kost­ce) na sto­le zaś roz­kła­da­my kar­ty z obraz­ka­mi „z luką”. Dzie­ci mają zada­nie aby odpo­wied­nio dobrać lite­rę z kost­ki do obraz­ka z luką.

 

Ortografia z mrówką o borówką

 

Kar­ty moż­na tak­że wyko­rzy­sty­wać do zabaw tre­nu­ją­cych pamięć lub ćwi­czeń wyko­rzy­stu­ją­cych gra­fo­mo­to­ry­kę — zapi­sy­wa­nie słów.

Tre­nu­je­my pamięć…

 

Ortografia z mrówką o borówką

 

Ortografia z mrówką o borówką

 

Ćwi­czy­my gra­fo­mo­to­ry­kę…

Tym razem wyko­rzy­sta­li­śmy jako dodat­ko­wą pomoc zestaw „Lite­ry pisze i zma­zu­ję”, któ­ry tak­że fir­mu­je Kapi­tan Nauka. O wyko­rzy­sta­niu tego pakie­tu pisa­li­śmy w naszym poście: Lite­ry – Piszę i zma­zu­ję i… pro­ble­my poko­nu­ję.

 

litery

 

Ortografia z mrówką o borówką

 

Nam podo­ba­ły się rów­nież gry wspie­ra­ją­ce nie tyl­ko naukę orto­gra­fii, ale jed­no­cze­śnie tre­nu­ją­ce umie­jęt­no­ści licze­nia gło­sek i sylab.

 

Ortografia z mrówką o borówką

 

Wiedza na horyzoncie

Orto­gra­fia z mrów­ką i borów­ką to w zamy­śle pomoc edu­ka­cyj­na dla dzie­ci w wie­ku 6–9 lat. Naszym zda­niem, nie­któ­re ele­men­ty gier, spo­koj­nie moż­na wyko­rzy­stać w zaba­wach tak­że z młod­szy­mi dzie­cia­ka­mi. Solid­ne wyko­na­nie, cał­kiem zgrab­na i ład­na sza­ta gra­ficz­na a przede wszyst­kim kopal­nia pomy­słów to solid­ne atu­ty tego mega pakie­tu. Chcia­ło­by się rzecz pro­si­my o wię­cej!

Nasza oce­na: bar­dzo dobry z plu­sem

 

 

KapitanNauka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *