Brulion zabaw podwórkowych dla każdego czyli… wakacje w stylu retroBrulion zabaw podwórkowych dla każdego

Rzeczy proste są zawsze najbardziej niezwykłe
i tylko mędrcy potrafią je pojąć
/
Paulo Coelho — Alchemik/

Lato w mie­ście wie­je dla dziec­ka nudą? Ależ skąd! Wystar­czy tyl­ko aby nasza pocie­cha rzu­ci­ła w kąt smart­fo­na i wylo­go­wa­ła się z inter­ne­tu! A potem już tyl­ko wystar­czy wrzu­cić do ple­ca­ka Bru­lion zabaw podwór­ko­wych i zaba­wa trwa każ­de­go dnia!

 

Brulion zabaw podwórkowych dla każdego

 

Brulion zabaw podwórkowych czyli… kreatywność w stylu retro

Bru­lion zabaw podwór­ko­wych to dość nie­zwy­kły „zeszyt zabaw kre­atyw­nych” dla dzie­ci. Design żyw­cem wyję­ty z cza­sów PRL‑u sta­no­wi nie lada grat­kę tak­że dla rodzi­ców. A kto wie, może do zaba­wy posta­no­wią dołą­czyć się i dziad­ko­wie? Ta nie­sa­mo­wi­ta publi­ka­cja to napraw­dę super pro­po­zy­cja dla całej rodzi­ny!

 

W co mama i tata grali dzieciakami byli…

Zna­cie zaba­wę w ber­ka? A może woli­cie pod­cho­dy? Gra w gumę też brzmi nie źle! Albo… zagraj­my w kap­sle i Baba Jaga patrzy! Tyl­ko jako to szło…? Spo­koj­nie! Bru­lion zabaw podwór­ko­wych to „kre­atyw­nik” w któ­rym znaj­dzie­cie faj­ne, bo rysun­ko­wo-komik­so­we opi­sy wie­lu gier i zabaw. Takie roz­wią­za­nie z pew­no­ścią naj­bar­dziej spodo­ba się dzie­cia­kom.
Jeże­li już tro­chę się zmę­czy­cie, zawsze moż­na poba­wić się w pie­kło — nie­bo lub zro­bić sobie wachlarz, albo pograć w łap­ki… Pro­po­zy­cji zabaw jest napraw­dę spo­ro!

 

Brulion zabaw podwórkowych dla każdego

 

Brulion zabaw podwórkowych dla każdego

 

Brulion zabaw podwórkowych dla każdego

 

Brulion zabaw podwórkowych dla każdego

 

Dziadku! Babciu! To Wy też byliście dziećmi?

Bru­lion zabaw podwór­ko­wych przy­po­mi­na tak­że takie nie­śmier­tel­ne gry jak kół­ko i krzy­żyk oraz gra w kla­sy i szu­bie­ni­ca… Te zaba­wy z pew­no­ścią pamię­ta­ją ze swo­je­go dzie­ciń­stwa dziad­ko­wie. I to pew­no oni zechcą stać się praw­dzi­wy­mi rodzin­ny­mi eks­per­ta­mi, któ­rzy wpro­wa­dzą mło­dzież w arka­na tych gier.

 

Brulion zabaw podwórkowych dla każdego

 

Brulion zabaw podwórkowych dla każdego

 

Brulion zabaw podwórkowych i… nasze nowohuckie inspiracje

U nas Bru­lion zabaw podwór­ko­wych spraw­dził się ide­al­nie! Zobacz­cie jak ostat­nio faj­nie się bawi­li­śmy…

 

Brulion zabaw podwórkowych dla każdego

 

Brulion zabaw podwórkowych dla każdego

 

Brulion zabaw podwórkowych dla każdego

 

Brulion zabaw podwórkowych dla każdego

 

Brulion zabaw podwórkowych dla każdego

 

Brulion zabaw podwórkowych dla każdego

 

Brulion zabaw podwórkowych dla każdego

 

Kultowy niezbędnik w każdym domu

Bru­lion zabaw podwór­ko­wych dla każ­de­go to zbiór kul­to­wych, ale nie­ste­ty dziś czę­sto zapo­mnia­nych już gier i zabaw. War­to je sobie przy­po­mnieć i… war­to poka­zać je swo­im dzie­ciom. Dzie­cia­ki znaj­dą w nim mnó­stwo pomy­słów na zaba­wy na świe­żym powie­trzu, a doro­śli mogą odbyć sen­ty­men­tal­ną podróż do cza­sów swo­je­go wła­sne­go dzie­ciń­stwa. Cie­ka­wy pomysł i faj­ne roz­wią­za­nia, to pod­sta­wo­we atu­ty tej publi­ka­cji, któ­ra napraw­dę war­to poznać.

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry

Bru­lion zabaw podwór­ko­wych dla każ­de­go
ISBN 978–83-280‑4265‑0
Gru­pa Wydaw­ni­cza Fok­sal sp. z o.o.
Wydaw­nic­two Wil­ga 2017

Wydawnictwo wilga

Komentarze na temat “Brulion zabaw podwórkowych dla każdego czyli… wakacje w stylu retro

  1. Wspa­nia­la pod­roz do prze­szlo­sci! Pro­sto­ta tych gier jest rewe­la­cyj­na, a jak­ze pomoc­na w odcia­gnie­ciu dzie­ci od tele­wi­zo­ra, table­tu czy komor­ki.

  2. Genial­na spra­wa 🙂 Z przy­jem­no­ścią udo­stęp­niam u sie­bie 🙂 Taki bru­lion przy­dał­by się tak­że na szkol­ne wyciecz­ki!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *