Bystre główki czyli wakacyjna gimnastyka umysłu!Bystre główki - gra Trefl

Koncentracja jest jak rumak, który niesie cię na swoim grzbiecie.
Od ciebie zależy, czy staniesz się dobrym jeźdźcem.
/Tony Buzan/

 

Waka­cje to dla jed­nych czas świę­te­go spo­ko­ju i total­ne­go luzu. Dla innych okres,w któ­rym moż­na spo­koj­nie nad­ro­bić bra­ki, szli­fo­wać swo­ją wie­dzę lub zdo­być cał­kiem nowe, dodat­ko­we umie­jęt­no­ści. W mediach spo­łecz­no­ścio­wych, co chwi­le wybu­cha­ją gorą­ce dys­ku­sje na ten temat…
W naszej filo­zo­fii edu­ka­cji domo­wej zupeł­nie nie mamy takich dyle­ma­tów. Naszą odpo­wie­dzią na pro­blem: uczyć się w waka­cje czy jed­nak odpo­czy­wać, są dwie bar­dzo inspi­ru­ją­ce sen­ten­cje… Quidqu­id discis, tibi discis (Cze­go­kol­wiek się uczysz, uczysz się dla sie­bie) oraz Repe­ti­tio est mater stu­dio­rum (Powta­rza­nie jest mat­ką nauki).
Ludz­ka pamięć i zdol­no­ści kon­cen­tra­cji, zacho­wu­ją się tro­chę jak mię­śnie… Jeże­li nie będzie­my ich pod­da­wać sys­te­ma­tycz­ne­mu wysił­ko­wi, to szyb­ko zaczną słab­nąć, co w kon­se­kwen­cji może wywo­ły­wać u nas fru­stra­cje a nawet złość i agre­sje. Szcze­gól­nie łatwo takie zja­wi­sko zaob­ser­wo­wać u dzie­ci i mło­dzie­ży. Stąd też dziś chce­my wam poka­zać faj­ną grę pamię­cio­wą — Bystre głów­ki, któ­ra ide­al­nie łączy dobrą zaba­wę i… gim­na­sty­kę mózgu.

 

Bystre główki - gra Trefl

 

Bystre główki… zaglądamy do środka

Kie­dy się­ga­my po Bystre głów­ki, to pierw­sze co rzu­ca nam się w oczy, to znaj­du­ją­ca się na pudeł­ku świet­na, przy­ku­wa­ją­ca wzrok barw­na gra­fi­ka. To małe, zgrab­ne pudeł­ko kry­je w sobie na pozór skrom­ną zawar­tość. Odnaj­du­je­my tu 104 kar­ty z obraz­ka­mi oraz 6 kart pomo­cy i krót­ką, ale przej­rzy­stą instruk­cję zaba­wy.

 

Bystre główki - gra Trefl

 

Bystre główki - gra Trefl

 

Karty z obrazkami

Kar­ty z obraz­ka­mi przed­sta­wia­ją bar­dzo róż­no­rod­ne obiek­ty. Znaj­du­je­my tu m.in rysun­ki roślin, zwie­rząt, sprzę­ty domo­we, ele­men­ty gar­de­ro­by a nawet moty­wy baj­ko­we. Rysun­ki są ład­ne, wyra­zi­ste a jed­no­cze­śnie bar­dzo kolo­ro­we. Jak się szyb­ko prze­ko­na­li­śmy ma to ogrom­ne zna­cze­nie dla prze­bie­gu całej gry.

 

Bystre główki - gra Trefl

 

Bystre główki - gra Trefl

 

Bystre główki - gra Trefl

 

Bystre główki - gra Trefl

 

Specjalne i dodatkowe…

Na nie­któ­rych kar­tach tzw. kar­tach spe­cjal­nych zamiast stan­dar­do­wych rewer­sów umiesz­czo­no tzw sym­bo­le spe­cjal­ne. Jeże­li w cza­sie gry uczest­nik napo­tka na taka kar­tę, to wów­czas będzie musiał wyko­nać dodat­ko­we zada­nia.

Pod­czas zaba­wy każ­dy uczest­nik gry otrzy­mu­je swo­ja tzw. kar­tę pomo­cy, któ­ra przy­da mu się kie­dy wylo­su­je kar­tę spe­cjal­ną.

 

Bystre główki - gra Trefl

 

Zaczynamy zabawę

Bystre głów­ki to bar­dzo pro­sta ale bar­dzo pomy­sło­wa zaba­wa dla całej rodzi­ny. Na począt­ku naszej zaba­wy wszyst­kie kar­ty z obraz­ka­mi muszą zostać dokład­nie pota­so­wa­ne. Następ­nie usta­wia­my je w stos, rewer­sem do góry. Każ­dy uczest­nik zaba­wy otrzy­mu­je dodat­ko­wo tzw kar­tę pomo­cy.

Teraz wystar­czy jedy­nie wyka­zać się kon­cen­tra­cją, dobrą pamię­cią i… odro­bi­ną cier­pli­wo­ści.

 

Koncentracja jest sekretem siły…

Cała roz­gryw­ka spro­wa­dza się do tego, że gra­cze ukła­da­ją kolej­ne kar­ty na sto­sie a następ­nie wymie­nia­ją je w odpo­wied­niej kolej­no­ści. Oso­ba, któ­ra sie pomy­li roz­da­je kar­ty pozo­sta­łym uczest­ni­kom gry. Wygry­wa zaś ten uczest­nik zaba­wy, któ­ry zbie­rze naj­więk­szą licz­bę kart z obraz­ka­mi.

Ogrom­nym plu­sem gry Bystre głów­ki jest fakt, że skró­co­ną wer­sje opi­su roz­gryw­ki moż­na odszu­kać tak­że na odwro­cie pudeł­ka. Jest to napraw­dę ogrom­ny ukłon w stro­nę naj­młod­szych uczest­ni­ków zaba­wy.

 

Bystre główki - gra Trefl

 

Rywalizacja czy kooperacja

Wariant pod­sta­wo­wy gry Bystre głów­ki zakła­da, że uczest­ni­cy zaba­wy będą ze sobą rywa­li­zo­wać o zdo­by­cie jak naj­więk­szej licz­by kart. W zaba­wie może brać udział od 2 do 6 gra­czy w wie­ku powy­żej 6 lat. Naszym zda­niem jed­nak, gra jest na tyle pro­sta a jed­no­cze­śnie mega wcią­ga­ją­ca, że w zaba­wie mogą brać udział tak­że młod­si uczest­ni­cy. Nie powin­no być z tym kło­po­ty zwłasz­cza, kie­dy zde­cy­du­je­my się na wariant koope­ra­cyj­ny gry. W tej sytu­acji gra­cze wza­jem­nie sobie poma­ga­ją w zapa­mię­ty­wa­niu kolej­no­ści kart.

 

Mission: Impossible?!

Gra­cze stop­nio­wo dobie­ra­ją kar­ty ze sto­su… Kie­dy na sto­sie kart zakry­tych wid­nie­je zwy­kły rewers, zada­niem gra­cza jest jedy­nie wymie­nie­nie we wła­ści­wej kolej­no­ści wszyst­kich kart na sto­sie kart już zagra­nych. Kie­dy jed­nak na sto­sie kart zakry­tych widocz­ny jest sym­bol spe­cjal­ny wów­czas, nale­ży wyko­nać dodat­ko­we zada­nie. Choć zabrzmi to banal­nie ‚ale kar­ty spe­cjal­ne wpro­wa­dza­ją odpo­wied­nią daw­kę zamie­sza­nia, napię­cia i… sal­wy śmie­chu.

Opis zadań spe­cjal­nych znaj­du­je się na każ­dej z kart pomo­cy.

 

Masz szczęście!

 

Bystre główki - gra Trefl

 

Zamiana stron

 

Bystre główki - gra Trefl

 

Wybieramy innego gracza

 

Bystre główki - gra Trefl

 

Tam i z powrotem

 

Bystre główki - gra Trefl

 

Minuta dla rodzica — marudy…

Bystre głów­ki to gra, któ­rą war­to mieć w swo­ich domo­wych zaso­bach gier dydak­tycz­nych. Ład­na gra­fi­ka i solid­ne wyko­na­nie, plus świet­na gry­wal­ność to nie­wąt­pli­we atu­ty tej zaba­wy. Jed­nak czu­je­my pewien zgrzyt, widząc kar­ty, któ­re naszym zda­niem abso­lut­nie nie powin­ny się zna­leźć w grze prze­zna­czo­nej dla dzie­ci! Być może odro­bi­nę się cze­pia­my, ale war­to zwra­cać uwa­gę, aby w pro­duk­tach prze­zna­czo­nych dla naj­młod­szych użyt­kow­ni­ków eli­mi­no­wać ele­men­ty nawią­zu­ją­ce do prze­mo­cy lub uży­wek.

 

Bystre główki - gra Trefl

 

Gimnastyka umysłu

Bystre głów­ki to lek­ka, ale bar­dzo wcią­ga­ją­ca i emo­cjo­nu­ją­ca gra pamię­cio­wa. Z powo­dze­niem zaba­wę taką moż­na zapro­po­no­wać, jako faj­ne uroz­ma­ice­nie nie tyl­ko waka­cyj­nych spo­tkań z rodzi­ną czy przy­ja­ciół­mi.
Dwa warian­ty zaba­wy gwa­ran­tu­ją, że każ­dy uczest­nik gry, nie­za­leż­nie od wie­ku, może zna­leźć coś dla sie­bie.

Naszym zda­niem Bystre głów­ki, to nie tyl­ko bar­dzo przy­jem­ny spo­sób na wspól­nie spę­dzo­ny czas, ale tak­że…  na psy­cho­sty­mu­la­cję roz­wo­ju dziec­ka poprzez zaba­wę. Ide­al­na waka­cyj­na gim­na­sty­ka mózgu!

Eki­pa Archi­me­de­sa i zapro­sze­ni do zaba­wy goście, jed­no­gło­śnie stwier­dzi­li, że gra napraw­dę war­ta jest pole­ce­nia!

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry

Trefl Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *